04 juni 2018

Israëlische studie: keizersneden onder algehele narcose verhogen het risico op autisme

Onderzoek wijst uit dat volledige anesthesie tijdens keizersneden het risico op autisme bij pasgeborenen verhoogt met 60% en het risico op het ontwikkelen van ernstig autisme meer dan verdubbelt • Dr. Idan Menashe: er is meer onderzoek nodig om het mechanisme te begrijpen.

            

Study finds that the use of general anesthesia in cesarean sections appears to be a factor in the development of autism  |
 Photo: Rafael Ben Ari / Chameleons Eye


Door Maytal Yasur Beit-Or

Baby’s die worden geboren via keizersneden wanneer de moeder onder volledige narcose is hebben een 60% hoger risico om autisme te ontwikkelen, waarbij de anesthesie - niet de keizersnede -  de risicofactor is, volgens een nieuwe Israëlische studie.

Het onderzoek toonde ook aan dat een baby die door een keizersnede werd geboren bij de moeder onder algehele narcose 2,5 maal meer kans had om een ernstige vorm van autisme te ontwikkelen.

De studie vergeleek kinderen van het Soroka Medical Center in Beersheba tussen 2009 en 2016, van wie er 347 uiteindelijk werden gediagnosticeerd met autisme. Nog eens 117 van de kinderen in de studie werden gediagnosticeerd met niet-autistische ontwikkelingsachterstand en 2.226 kinderen hadden geen ontwikkelingsachterstand.

Een analyse van de cijfers, die werden aangeleverd door het Negev Autisme Centre aan de Ben-Gurion Universiteit van de Negev, gaf aan dat het 60% verhoogde risico op autisme alleen van toepassing was op kinderen die via een keizersnede waren geboren bij moeders onder algehele anesthesie en niet voor alle baby's die via een keizersnede zijn geboren.

De onderzoekers onderzochten ook of de reden voor de geboorte door een keizersnede statistische relevantie had voor de ontwikkeling van autisme. Ze vergeleken noodkeizersneden met geplande. In beide groepen werden de moeders onder algehele anesthesie gebracht. De vergelijking bracht een kleine discrepantie aan het licht: de noodkeizersneden onder volledige narcose verhoogden het risico dat de baby's autisme ontwikkelen met 54%, vergeleken met geplande keizersneden onder volledige narcose, die het risico op autisme met 69% verhoogden.

De onderzoekers concludeerden dat het een volledige narcose was die aan de moeder werd toegediend, in plaats van complicaties bij de bevalling, die de kansen van de baby's om autisme te ontwikkelen verhoogden.

Studiedirecteur dr. Idan Menashe van de afdeling Volksgezondheid van de Ben-Gurion Universiteit van de Negev zei dat de bevindingen van zijn team "aantonen dat blootstelling aan algemene anesthesie tijdens een keizersnede blijkbaar de fundamentele factor is die keizersneden met autisme verbindt."

"We moeten niet vergeten dat we het hebben over een statistische link, het verklaart niet het mechanisme [van hoe het algehele anesthesie autisme veroorzaakt], en meer studies zijn nodig om deze link te onderzoeken," legde Menashe uit. "Nog een van onze studies, die een verband aantoonde tussen geboorten door de keizersnede en ernstig autisme, is een aanwijzing dat de operatie en de algehele anesthesie geen autisme veroorzaken, maar de symptomen eerder verergeren."

Menashe merkte ook op dat twee jaar geleden de Amerikaanse Food and Drug Administration een waarschuwing uitbracht op basis van studies van niet-menselijke zoogdieren waaruit bleek dat blootstelling aan anesthesie leidde tot cognitieve ontwikkelingsproblemen, en riep op om het gebruik van anesthesie te verminderen.

De studie is gepland om maandag te worden gepresenteerd op de jaarlijkse conferentie van de Israëlische Vereniging van Volksartsen en Faculteiten van Volksgezondheid


Israeli study: Cesarean sections under general anesthesia boost risk of autism


Study finds that general anesthesia during cesarean sections increases risk of newborn developing autism by 60% and more than doubles risk of developing severe autism • Dr. Idan Menashe: More research is needed to understand the mechanism.

Maytal Yasur Beit-Or

Babies delivered in cesarean sections when the mother is under general anesthesia have a 60% higher risk of developing autism, with the anesthesia – not the C-section – being the risk factor, according to a new Israeli study.

The study also found that a newborn delivered by cesarean section with the mother under general anesthetic were 2.5 times as likely to develop autism classed as severe.

The study compared children born at Soroka Medical Center in Beersheba from 2009 to 2016, 347 of whom were eventually diagnosed with autism. Another 117 of the children in the study were diagnosed with non-autism developmental delay, and 2,226 children had no developmental delay.

An analysis of the figures, which were supplied by the Negev Autism Center at Ben-Gurion University of the Negev, indicated that the 60% increased risk of autism only applied to the children who had been born via C-section to mothers under general anesthesia, and not to all the babies born via cesarean.

The researchers also investigated whether or not the reason for the C-section birth had any statistical relevance to the development of autism. They compared emergency C-sections to scheduled C-sections. In both groups, the mothers were put under general anesthesia. The comparison revealed a small discrepancy, with the emergency C-sections under general anesthesia increasing the risk of the babies developing autism by 54%, compared to scheduled C-sections under general anesthesia, which increased the risk of autism by 69%.

The researchers concluded that it was general anesthetic administered to the mother, rather than delivery complications, that increased the chances of the babies going on to develop autism.

Study director Dr. Idan Menashe of the Public Health Department at Ben-Gurion University of the Negev said that his team's findings "show that exposure to general anesthesia during a cesarean section is apparently the fundamental factor that connects C-sections to autism."

"We must remember that we are talking about a statistical link. It doesn't explain the mechanism [of how general anesthesia causes autism], and more studies are needed to probe this link," Menashe explained. "Another one of our studies, which found a link between C-section births and severe autism, is a hint that the operation and the general anesthesia don't cause autism but rather worsen the symptoms."

Menashe also noted that two years ago, the U.S. Food and Drug Administration issued a warning based on studies of nonhuman mammals that showed that exposure to anesthesia led to cognitive development problems, and called to decrease the use of anesthesia.

The study is scheduled to be presented Monday at the annual conference of the Israeli Association of Public Health Physicians and Faculties of Public Health

Source: http://www.israelhayom.com/201...