27 mei 2018

Knesset overweegt terugkeer naar geëvacueerde nederzettingen in Samaria

Voor JNS 27 mei 2018, 11:30 uur.

"In Samaria’s bergen zul je wijngaarden planten, en mogen eten van de eerste vruchten. Jeremia 31:5 (NBV)

Israëlische soldaten lopen op 17 augustus 2009 bij de watertoren op de ruïnes van de geëvacueerde nederzetting Homesh. Homesh was een van de vier nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever die Israël tijdens de terugtrekking ontruimde. (Foto gemaakt door Mirjam Alster/Flash90)


De Knesset zou zondag een wetsvoorstel  behandelen dat tot doel heeft het bestaande verbod voor Israëli’s op te heffen om gebieden in Noord-Samaria binnen te komen waaruit Israël zich in het kader van de terugtrekking van 2005 heeft teruggetrokken.

In 2005 heeft Israël alle Joodse nederzettingen in de Gazastrook geëvacueerd, 21 in totaal en vier in Samaria. Nadat de vier nederzettingen - Kadim, Ganim, Homesh en Sa-Nur - waren geëvacueerd, mochten Israëliërs hier niet meer naar toe reizen.

In een nieuw wetsvoorstel, dat door Habayit Hayehudi MK Shuli Mualem-Rafaeli werd gesponsord en door verschillende coalitieleden werd gesteund, wordt opgeroepen deze beperking op te heffen.

"Ondanks de verdrijving van Joodse inwoners uit Noord-Samaria is er niets veranderd aan de status van het gebied of de militaire aanwezigheid ter plaatse", legt het wetsvoorstel uit. "Daarom is het zinvol om in Noord-Samarië terug te keren naar voor de terugtrekking.

“Tot dit doel, wordt voorgesteld om het verbod dat op de ingang van Israëlische burgers aan het gebied wordt geplaatst te annuleren en de Joodse kolonisten toe te staan om naar de nederzettingen terug te keren van waaruit zij werden ontworteld,” aldus  bovengenoemde wetsvoorstel.

In het wetsvoorstel wordt gesteld dat "het doel van de terugtrekking in 2005 was om een betere politieke, economische, demografische en veiligheidsrealiteit te bevorderen, maar de situatie ter plaatse heeft het tegendeel bewezen". 

Habayit Hayehudi heeft in het verleden soortgelijke wetsontwerpen ingediend, die allemaal door de coalitie zelf op de lange baan zijn geschoven.

Geschreven door Yair Altman/Israel Hayom

Knesset Mulls Return to Evacuated Settlements in Samaria

By JNS May 27, 2018 , 11:30 am
“Again you shall plant vineyards On the hills of Shomron; Men shall plant and live to enjoy them.” Jeremiah 31:4 (The Israel Bible™)

Israeli soldiers walk by the water tower on the ruins of the evacuated settlement of Homesh on August 17, 2009. Homesh was one of four West Bank settlements that Israel evacuated during the disengagement. (Photo by Miriam Alster/Flash90)
The Knesset was set to debate a bill Sunday that aims to lift the existing ban preventing Israelis from entering areas in ‎northern Samaria from which Israel pulled out as ‎part of the 2005 disengagement.‎

In 2005, Israel evacuated all the Jewish settlements in the Gaza Strip, 21 in all, and four settlements in Samaria. After the four settlements – Kadim, Ganim, ‎Homesh and Sa-Nur – were evacuated, Israelis were barred from ‎traveling there.

A new bill, sponsored by Habayit Hayehudi MK Shuli Mualem-Rafaeli and backed by several coalition ‎members, calls for the lifting of this restriction.‎

‎”Despite the expulsion of the Jewish residents from ‎northern Samaria, no change has taken place with ‎respect to the status of the area or the military presence on the ground,” the bill explains. “Therefore, it makes sense that reverting back to before the disengagement will begin in northern ‎Samaria.”

”To this end, it is proposed to annual the ‎prohibition placed on the entry of Israeli citizens ‎to the area and allow the Jewish settlers to return to ‎the settlements from which they were uprooted,” the ‎bill said. ‎

The bill reasons that “the purpose of the ‎‎2005 disengagement was to facilitate a better ‎security, political, economic and demographic ‎reality, but the situation on the ground has proven ‎it created the opposite.” ‎

Habayit Hayehudi has introduced similar bills in the past, all of which were shelved by ‎the coalition itself.

Written by Yair Altman/Israel Hayom

Source: https://www.breakingisraelnews...