14 augustus 2017

Expert: Palestijnse staat vomt een existentieel gevaar voor Israël


Judea, Samaria, and GazaiStock

Mordechai Sones, 14/08/17 22:29

De 'staat van Palestina' vormt een veel grotere bedreiging voor Israël dan een derde intifada of aanhoudend terrorisme. Deze bedreiging, die de correlatie van de krachten van de regio verder zou verergeren, is potentieel existentiële. Onder bepaalde omstandigheden kan de Palestijnse Arabische staat de vooruitzichten zinvol uitbreiden Van beide mega-terroristische aanslagen en regionale kernoorlog waarschuwt prof. Louis René Beres van Purdue University, expert in nucleaire strategie en een frequente columnist op Arutz Sheva.

In een artikel gepubliceerd op de website van Byr-Sadat (BESA Center) legt hij uit dat het onderwerp diepgaand onderzoekt, blijkt dat het gevaar voor Israël uit een Palestijnse Arabische staat veel groter is dan in het algemeen wordt vermeld en dat het existentiële kan zijn.

Hij wijst er echter op dat het feitelijke gevaar indirect is - zoals bij een ziekte die niet ernstig genoeg is om een persoon te doden, maar het zo verzwakt dat andere ziekte het kan doden. Echter, hij zei dat het ook mogelijk is dat een Palestijnse Arabische staat op zichzelf al dodelijk kan zijn, maar dat het gevaar op een versnipperde manier zou worden uitgevoerd.

Volgens Beres zal Israël als gevolg van de overeenkomst verzwakken, aangezien er een Palestijnse Arabische staat zal worden gecreëerd ten koste van de staat Israël, terwijl de Palestijnse Arabische entiteit zal worden versterkt. Op basis van Palestijnse Arabische verklaringen en standpunten door de jaren heen ontkomen we niet aan de conclusie dat in deze situatie de Palestijnse Arabieren hun terroristische activiteiten zullen voortzetten en het terrorisme zal uitbreiden.

Wat de angst voor een derde intifada betreft, schrijft hij dat Israël zijn tegenstanders niet aanmoedigt om een nog meer georganiseerde en krachtige entiteit te worden, omdat een dergelijke entiteit Israel meer schade zou kunnen berokkenen. Het kan bijvoorbeeld de reactor in Dimona aanvallen. Beres merkt op dat door de PA uitgevoerde enquêtes bleek dat de meeste bewoners daar de gewapende strijd tegen Israël ondersteunen.

Volgens Beres zou de oprichting van een Palestijns/Arabische staat de strategische diepte van Israël verminderen, die sowieso beperkt is.

Als gevolg daarvan zal Israël sterker en onmiddellijk moeten reageren op elke bedreiging van Arabische landen, of het nu een conventionele of een onconventionele bedreiging is. Dit verhoogt het risico in het uitlopen in een niet-conventionele oorlog. Beres beweert ook dat “Palestina” zou kunnen verworden tot een ISIS-staat of een desintegrerende staat op Syrische stijl.

Expert: Palestinian state an existential danger to Israel

Leading US researcher states 'Palestine' is liable to endanger Israel much more than third intifada, will increase danger of nuclear war.The "state of Palestine” presents a far greater threat to Israel than a third intifada or persistent terrorism. This threat, which would further exacerbate the area’s correlation of forces, is potentially existential. Under certain circumstances, Palestinian Arab statehood could meaningfully enlarge the prospects of both mega-terror attacks and regional nuclear war, warns Prof. Louis René Beres of Purdue University, expert on nuclear strategy and afrequent columnist on Arutz Sheva..

In an article published on the Begin-Sadat (BESA Center) website, he explains that examining the subject in depth shows that the danger to Israel from a Palestinian Arab state is far greater than is generally stated, and that it may be existential.

However, he pointed out, the actual danger is indirect - as in the case of a disease that is not serious enough to kill a person, but weakens it in such a way that other diseases can kill it.However, he said, it is also possible that a Palestinian Arab state would pose a mortal danger in itself, but would implement the danger in a piecemeal manner.

According to Beres, since any Palestinian Arab state will be created at the expense of the State of Israel, Israel will weaken as a result of the agreement, while the Palestinian Arab entity will be strengthened. On the basis of Palestinian Arab declarations and positions over the years, there is no escaping the conclusion that in this situation, the Palestinian Arabs will continue their terrorist activities and terrorism will expand in scope.

As for the fear of a third intifada, he wrote, it makes no sense for Israel to encourage its adversaries to become an even more organized and powerful entity, because such an entity could cause Israel greater damage. For example, it could attack the reactor in Dimona. Beres notes that polls conducted by the PA found that most of the residents there support the armed struggle against Israel.

According to Beres, the establishment of a Palestinian Arab state would reduce Israel's strategic depth, which is limited in any case.

As a result, Israel will have to react more strongly and immediately to any threat from Arab countries, whether it is a conventional or an unconventional threat. This will increase the risk of a deterioration into non-conventional war. Beres also argues that “Palestine" could turn into an ISIS state or a disintegrating Syrian-style state.

Source: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/2...