04 oktober 2017

Hardlopend in de voetstappen van de Bijbel


MUSICIANS DRESSED in biblical attire accompany runners during a previous Bible Marathon, which takes place next month in the Binyamin region in the West Bank.. (photo credit:BIBLE MARATHON)

Door Maayan Hoffman.

De derde jaarlijkse Bijbelmarathon vindt plaats op vrijdag 6 oktober.

Meer dan 1.000 mensen uit meer dan 10 verschillende landen zullen vrijdag in de voetstappen van de Bijbel lopen.

De derde jaarlijkse Bijbelmarathon vindt plaats op vrijdag 6 oktober. Runners kunnen 5 km, 10 km, een halve marathon of een volle 42 km marathon lopen door de straten van het Binyamin-gebied. De volledige route loopt van Rosh Ha'ayin (Eben Ezra in de Bijbel) naar Shiloh, zoals beschreven in het boek Samuel.

Kort nadat de Joden het land van Israel binnengekomen zijn hebben zij tegen de Filistijnen gevochten.

'Iedereen is zijn tent ontvlucht; en de slachting was zeer groot, want er vielen van Israël dertigduizend soldaten, "zegt het in de Tanach. De Ark van het Verbond werd genomen en de twee zonen van de Hogepriester werden gedood. "Nu, een man van de stam Benjamin, rende van de strijdlijn en kwam op dezelfde dag naar Silo, met zijn kleren gescheurd en stof op zijn hoofd."

Deze man, uit de stam van Binyamin, rende 42 km. dat ook de officiële lengte van de Olympische marathon is, wat in 1908 in de Olympische Spelen van Londen is besloten.

De Bijbelmarathon werd aanvankelijk kort na de Zesdaagse oorlog in 1967 door de oprichter van de Maccabiah-spellen, Yosef Yekutieli, hersteld.


Bible Marathon “medals”. (Facebook/The Bible Marathon)

Echter, met de politieke onrust en veiligheidsproblemen op dat moment, was “Israël niet uitgerust om de race door te laten gaan”, verklaarde Moshe Ronsky, toerisme directeur van de Regionale Raad Binyamin. "We hebben deze race weer tot leven gebracht."

Runners lopen over de Highway 5, naast het oude land en archeologische ontdekkingen. De Israël Marathon Association is verantwoordelijk voor het organiseren van de run voor de Binyamin Regional Council.

Het evenement omvat begeleiding door musici gekleed in Bijbelse kostuums - sandalen, hoofdtassen - die op oude instrumenten, zoals fluiten en harpen spelen. Het komt tot het hoogtepunt in Shiloh, de plaats waar archeologen op zoek zijn naar de Ark van het Verbond.

Recente media berichten hebben gezegd dat archeologen oude aanwijzingen ontdekten die zouden kunnen voorstellen dat ze dichterbij komen om te bepalen of op de site echt de stenen tabletten met de 10 geboden hebben gestaan.

“De Bijbelmarathon verbindt veel mensen met de geschiedenis van het land," zei Avraham Hermon van Har Bracha in Samaria, die de race voor zijn derde keer zal lopen. ‘Ik weet niet dat dit ooit is gebeurd - een natie die in zijn land is gevormd, van dat land werd gescheiden en dan weer terugkomen in dat land. Het zijn de woorden van de profeten die vervuld zijn en een deel daarvan kan worden uitgevoerd. '

Participants run through the hills of Samaria. (Facebook/The Bible Marathon)

De Bijbelmarathon werd eerder deze maand onderzocht toen het lidmaatschap van de vereniging van internationale marathons en afstandsraces werd ingetrokken nadat de BDS-activisten claimden dat de route loopt door gebied waarmee de internationale wet wordt geschonden. De organisatoren van het jaarlijkse evenement werden in kennis gesteld door de voorzitter van de vereniging van internationale marathons en afstandsraces dat hun lidmaatschap geschrapt werd onder de mededeling dat de race over de de grenzen van de staat Israël ging en derhalve een schending van resolutie 2334 van de VN-Veiligheidsraad was.

De Israëlmarathon bestrijdt dit actief omdat er geen juridisch precedent bestaat voor dergelijke acties.

Ofer Padan, het hoofd van de Israël Marathon Association vertelde The Jerusalem Post dat “er geen Palestijn wordt verhinderd om in de regio te reizen.”

“We gingen naar elke Palestijnse gemeenschap en vonden een andere manier voor hun om te komen en te gaan,” vervolgde hij.

"De hoofdstraat is gesloten, maar mensen kunnen zo nodig komen en gaan. We hebben rekening gehouden met de forenzen."

Dit jaar hebben de organisatoren van de marathon ook de Arabieren uitgenodigd om deel te nemen aan de wedstrijd.

Padan, een seculiere Israëliër, verklaart dat de race geen politieke verklaring is. Hij zei eerder: “het brengt mensen uit alle religies en religieuze niveaus samen om te komen en te rennen op een plaats die niet noodzakelijkerwijs bekend is met hen, maar in de Bijbel staat” van de ’s werelds monotheïstische religies.

"Het is onderdeel van onze gedeelde geschiedenis," zei hij. ‘Het helpt mensen elkaar te begrijpen.'

RUNNING IN THE FOOTSTEPS OF THE BIBLE

BY MAAYAN HOFFMAN SEPTEMBER 25, 2017 04:49

The third annual Bible Marathon will take place on Friday, October 6.

More than 1,000 people from over 10 different countries will run in the footsteps of the Bible next month.

The third annual Bible Marathon will take place on Friday, October 6. Runners can run 5 km., 10 km., a half-marathon or a full 42 km. marathon through the streets of the Binyamin region in the West Bank. The full route runs from Rosh Ha’ayin (Eben Ezra in the Bible) to Shiloh, as described in the Book of Samuel.

Shortly after the Jews entered the land of Israel, they fought a battle against the Philistines.

“Every man fled his tent; and the slaughter was very great, for there fell of Israel thirty thousand foot soldiers,” it says in the Tanach. The Ark of the Covenant was taken and the two sons of the High Priest were killed. “Now, a man of [the tribe] Benjamin ran from the battle line and came to Shiloh the same day with his clothes torn and dust on his head.”

This man, from the tribe of Binyamin, ran 42 km. which is also the official length of the Olympic marathon, decided upon in 1908 at the London Olympic Games.

The Bible Marathon was initially re-established shortly after the Six Day War in 1967 by the founder of the Maccabiah games, Yosef Yekutieli.

However, with the political turmoil and security concerns at the time, “Israel was not equipped to keep the race going,” explained Moshe Ronsky, tourism director for the Binyamin Regional Council. “We have brought this race back to life.”

Runners race on Highway 5, alongside ancient land and archeological discoveries. The Israel Marathon Association is responsible for organizing the run for the Binyamin Regional Council.

The event includes accompaniment by musicians dressed in Biblical costumes – sandals, headdresses and toga-wraps – playing ancient instruments, such as flutes and harps. It culminates in Shiloh, the site where archeologists are searching for the Ark of the Covenant.

Recent media reports said archeologists discovered ancient clues that could suggest they’re getting closer to determining whether the site really held the stone tablets bearing the 10 Commandments.

“The Bible Marathon connects a lot of people to the history of the land,” said Avraham Hermon from Har Bracha in Samaria, who will be running the race for his third time. “I don’t know that this has ever happened before – a nation formed in its land, was separated from that land and then returned to the land. It is the words of the Prophets being fulfilled and part of that is being able to run.”

The Bible Marathon came under scrutiny earlier this month, when it had its membership revoked by the Association of International Marathons and Distance Races after BDS activists claimed its route violates international law. The organizers of the annual running event received notice from the Association of International Marathons and Distance Races President rescinding their membership, claiming the race went beyond the boundaries of the State of Israel and therefore was a violation of UN Security Council resolution 2334.

The Israel Marathon is actively fighting the issue as there is no legal precedent for such action.

Ofer Padan, Israel Marathon Association head told The Jerusalem Post that “no Palestinian is cut off from traveling in the region.

“We went to every Palestinian community and found another way for them to enter and exit,” he continued.

“The main street is closed, but people can come and go as needed. We have been careful not to bother commuters too much.”

This year, the marathon’s organizers have also invited the Palestinians to take part in the race.

Padan, a secular Israeli, insisted the race is not a political statement. Rather, he said, “it brings people from all religions and levels of religiosity together to come and run in a place that is not necessarily familiar to them, but is in the Bible” of the world’s Monotheistic religions.

“It is part of our shared history,” he said. “It helps people understand each other.”

Source: http://www.jpost.com/Israel-News/History-in-the-ru...