20 oktober 2017

​IDF voorkomt terreuraanval in Bijbelse stad Beit El

IDF Soldiers during routine defense activity in Judea and Samaria. (Hillel Maeir/TPS)

Door Tsivya Fox

"De volgende morgen vroeg zette Jakob de steen die hij als hoofdsteun had gebruikt rechtop, en wijdde hem door er olie over uit te gieten. Hij gaf die plaats de naam Betel; vroeger heette het daar Lutz. Genesis 28:18 19 (NBV)

Israëlische Defensie Krachten (IDF), samen met de veiligheidsstrijdkrachten van de Bijbelse stad Beit El en Border Police officers, hebben maandag een terroristische aanslag op de stad verijdeld. De terrorist werd gevangen door hun gezamenlijke inspanningen.

"Leger intelligentie ontdekte het plot omdat de terrorist zijn bedoelingen op Facebook heeft geuit", vertelde een top-lid van Beit El Security Breaking Israel News. "Speciale troepenmachten van het IDF kwamen in de avond in het Arabische dorp Jilazoun, dichtbij Ramallah en naast Beit El, en namen de verdachte gevangen."

Modern Beit El, gevestigd in het Binyamin-gebied van Judea en Samaria, is in 1977 opgericht om de beveiliging van Israël in het gebied te versterken. Het wordt in Genesis genoemd als de stad waaruit Jakob zijn profetische droom had. Jakob noemde de plaats "Beit El", wat "Huis van God" betekent.

Gelegen in het Binyamin-gebied ten noorden van Jeruzalem, heeft de in het algemeen orthodoxe Joodse stad van 6.500 mensen last van Palestijnse aanvallen, vooral tijdens de eerste en tweede intifada. Na de oprichting van een bypass weg, die reizigers helpt om hun Arabische buren te vermijden, werden de zaken tot een bepaald niveau rustiger.

Maar net eind september heeft Beit El te maken gehad met schoten die uit privéwoningen werden afgevuurd vanuit het nabijgelegen Arabische dorp Ramallah. Door de botsingen heeft de Israëlische regering middelen toegekend om een muur rond de gemeenschap te bouwen.

Beitel woordvoerder Yael Ben-Yashar verklaarde dat het verzoek om een muur te bouwen kwam nadat "de Palestijnen de afgelopen jaren meerdere keren de gemeenschap hebben aangevallen, waaronder schietpartijen op huizen en gebruikmakend van explosieve apparaten en Molotov-cocktails, waardoor branden ontstonden.

Intussen zijn Beit El-bewoners dankbaar voor Israëlische soldaten en veiligheidsmachten. 'Ik heb niets gehoord of wist nergens van tot ik de aankondiging heb gezien dat, dank je, alles terug was naar normaal,' zei Beit El-inwoner Debbie Dan, Breaking Israel News. "Ik ben erg dankbaar voor onze bijzonder goede veiligheidsmacht en leger!"

Deze gevoelens werden herhaald door Dr. John A.I. Grossman, voorzitter van LIBI USA, een organisatie die het welzijn van IDF-soldaten ondersteunt. "Het Beit El-incident laat zien dat alleen omdat het in het algemeen rustig is in Israël het niet betekent dat de vijanden van het Joodse volk hun tragische pogingen hebben gestopt," vertelde hij Breaking Israel News. "Deze situatie laat zien dat Israëlische veiligheidsmacht altijd altijd alert moet blijven. We blijven dankbaar voor hun moed en toewijding. "

Beit El is sinds haar oprichting altijd in de voorhoede van de Israëlische nederzettingen-beweging geweest. De regering van Israël heeft onlangs 300 extra wooneenheden in de gemeenschap goedgekeurd, na een periode van tien jaar stilstand. Echter, na de verkiezing van de Amerikaanse president Donald Trump en bij de verkiezing van de Amerikaanse ambassadeur in Israël David Friedman, die persoonlijk honderd duizenden dollars voor Beit El heeft opgehaald, wordt het behoud van veiligheid in het gebied als cruciaal beschouwd.

"LIBI USA zal de Israëlische soldaten op elke mogelijke manier blijven ondersteunen om ervoor te zorgen dat zij de instrumenten, het onderwijs en het moreel hebben om alle mogelijk terreur te voorkomen, zoals zij in Beit El hebben gedaan en de veiligheid van de Israëlische burgers veilig te stellen waar iedereen het recht op heeft,, 'zei Grossman.

IDF Stops Terror Attack in Biblical City of Beit El

By Tsivya Fox October 18, 2017 , 10:30 am

“Yaakov took the stone that he had put under his head and set it up as a pillar and poured oil on the top of it. He named that site Beit El.” Genesis 28:19 (The Israel Bible™)

Israeli Defence Forces (IDF) along with the security forces of the Biblical city of Beit El and Border Police officers on Monday foiled a terror attack planned on the city. The terrorist was caught through their joint efforts.

“Army intelligence discovered the plot because the terrorist posted his intentions on Facebook,” a top member of Beit El security told Breaking Israel News. “Special IDF army forces entered the Arab village of Jilazoun, near Ramallah and next to Beit El, in the evening and caught the suspect.”

Modern Beit El, located in the Binyamin region of Judea and Samaria, was established in 1977 to strengthen Israel’s security in the area. It is mentioned in Genesis as the city from which Jacob had his prophetic dream. Jacob called the place “Beit El”, which means “House of God”.

Located in the Binyamin Region north of Jerusalem, the mostly Orthodox Jewish town of 6,500 people has suffered from regular attacks from Palestinians, especially during the first and second intifadas. Following the creation of a bypass road, which helps travelers avoid their Arab neighbors, things quieted to a degree.

Yet as recently as the end of September, Beit El experienced gunshots fired at private homes from the contentious Arab village of Ramallah nearby. The Israeli government, due to the clashes, has allocated funds to build a wall around the community.

Beit El spokesperson Yael Ben-Yashar stated that the request to build a wall came after “the Palestinians attacked the community several times over the last year, including shootings at houses and using explosive devices and Molotov cocktails, which have started fires.

In the meantime, Beit El residents are grateful to Israel’s soldiers and security forces. “I didn’t hear or know a thing until I saw the notice that, thank God, everything was back to normal,” Beit El resident Debbie Dan told Breaking Israel News. “I am very thankful for our especially good security forces and army!”

These sentiments were echoed by Dr. John A.I. Grossman, Chairman of LIBI USA, an organization which supports IDF soldier welfare. “The Beit El incident proves that just because things appear generally quiet in Israel doesn’t mean that the enemies of the Jewish people have stopped their tragic ways,” he told Breaking Israel News. “This situation shows that Israel’s security forces must stay diligent always. We remain grateful for their bravery and dedication.”

Beit El has been at the forefront of the Israeli settlement enterprise since its founding. Israel’s government recently approved 300 additional housing units in the community, which has been denied expansion for ten years. However, since US President Donald Trump came into office and with the election of American Ambassador to Israel David Friedman, who has personally raised hundreds of thousands of dollars for Beit El, maintaining security in the area is considered crucial.

“LIBI USA will continue to support Israel’s soldiers in any way that we can in order to ensure that they have the tools, education and morale to hopefully stop terror in its tracks, as they did in Beit El, and provide Israel’s citizens with the security that everyone is entitled to enjoy,” said Grossman.

Source: https://www.breakingisraelnews.com/96427/idf-stops...