25 april 2018

Inheemse Amerikaanse Chief bezoekt Samaria: 'A great honour'.


Het Indiaanse opperhoofd Joseph RiverWind en zijn vrouw Laralyn toeren door Samaria, zeggen dat de terugkeer van Joden naar hun geboorteland de indianen hoop geeft.

Het Indiaanse opperhoofd Joseph RiverWind en zijn vrouw Laralyn arriveerden zondag voor een rondreis door Samaria. Chief RiverWind is de vredesleider van de Arawak Taino Nation.

De twee, afkomstig uit de Verenigde Staten, bezochten fabrieken op het industrieterrein van Barkan, zagen vanuit Har Bracha (Mount of Blessing) het uitzicht over Joseph’s Tomb in Shechem (Nablus) en proostten lokale Samaria-wijnen op de bekroonde wijnmakerij Har Bracha.

In een ontmoeting met het hoofd van de regionale raad van Samaria, Yossi Dagan, onthulde RiverWind de warme gevoelens van de indiaanse gemeenschap over de staat Israël in het algemeen en Judea en Samaria in het bijzonder. Hij zei dat het verhaal van het Joodse volk en hun terugkeer naar hun land een inspiratie voor hen is en hen hoop geeft voor hun eigen toekomst.

RiverWind zei: "Het is een eer voor ons om hier te zijn en zulke prachtige mensen te ontmoeten, de mensen van dit land. Uw verhaal, het volk Israël, geeft ons veel hoop. Uw terugkeer naar uw taal, uw land, uw terugkeer naar uw spiritualiteit. Voor de inheemse Amerikanen is dit een spannend succesverhaal.

"We delen een gelijkwaardig verhaal. Ze hebben ons onze taal, onze identiteit, ons land afgenomen en hier is het verhaal van de terugkeer naar Israël. Het is voor ons een eer om in Samaria te zijn en mensen in Amerika en overzee aan te moedigen om Israël te steunen, met inbegrip van Samaria, om zich uit te spreken tegen de BDS-beweging en om op welke manier dan ook Israël te helpen, we doen wat we kunnen om een einde te maken aan de propaganda en Israël.

Hij voegde eraan toe: "De Arabische bezetting moet worden gestopt en Samaria moet worden teruggegeven aan het Joodse volk, aangezien zij Jeruzalem en de rest van het land hebben gerestaureerd aan zijn eigenaren. De twee speelden en zongen een traditioneel inheems Amerikaans lied, dat ze speciaal schreven en componeerden voor de viering van de 70ste verjaardag van de onafhankelijkheid van Israël.

"Het is spannend om leiders van over de hele wereld naar Israël te zien komen, naar Samaria te zien komen en zich met het verhaal van het Joodse volk te identificeren", zei Dagan. "Dit is iets dat ons nogal wat overkomt ondanks de pogingen om dit gebied en de mensen die hier wonen te demoniseren. Veel leiders zien en horen verder dan deze pogingen en komen hier om beter te leren kennen en met elkaar in contact te komen. Wat we zien is de realisatie van de visie van de profeten als realiteit.

Vorige week vierde de Seneca Nation, een inheems Amerikaans volk in de staat New York, "de 70e verjaardag van de onafhankelijkheid van Israël".

In de proclamatie staat: “De Seneca Nation en de staat Israël delen een passie voor vrijheid en een bereidheid om te strijden voor en opkomen voor onze soevereiniteit en ons gedeelde recht om een vrij en onafhankelijk volk te zijn".

Native American Chief visits Samaria: 'A great honor'

Native American Chief Joseph RiverWind and his wife Laralyn tour Samaria, say return of Jews to their homeland gives Native Americans hope.

The Native American Chief Joseph RiverWind and his wife, Laralyn arrived Sunday for a tour of Samaria. Chief RiverWind is the Peace Chief of the Arawak Taino Nation.

The two, who came from the United States, visited factories in the Barkan industrial zone, took in the view from Har Bracha (Mount of Blessing) of Joseph's Tomb in Shechem (Nablus), and tasted local Samaria wines at the award-winning Har Bracha winery.

In a meeting with the head of the Samaria Regional Council, Yossi Dagan, RiverWind revealed the warm feelings of the Native American community towards the State of Israel in general and Judea and Samaria in particular. He said that the story of the Jewish people and their return to their land is an inspiration for them and gives them hope for their own future.

RiverWind said: "It is an honor for us to be here and to meet such wonderful people, the people of this land. Your story, the people of Israel, gives us a lot of hope. Your return to your language, your land, your return to your spirituality. For Native Americans this is an exciting success story."

"We share a similar story. They took from us our language, our identity, our land, and here there is the story of returning to Israel. It is an honor for us to be in Samaria and to encourage people in America and overseas to support Israel, including Samaria, to speak against the BDS movement and to support any way to help Israel, we are doing what we can to stop the propaganda and the Israel.

He added: "The Arab occupation must be stopped and Samaria should be returned to the Jewish people as they have restored Jerusalem and the rest of the country to its owners." The two played and sang a traditional Native American song, which they wrote and composed especially for the celebrations marking the 70th anniversary of Israel's independence.

"It's exciting to see leaders from all over the world come to Israel, come to Samaria and identify with the story of the Jewish people," Dagan said. "This is something that happens to us quite a bit despite the attempts to demonize this area and the people living here. Many leaders see and hear beyond these attempts and come here to get to know better and connect. What we see is the realization of the prophets ' vision as a reality."

Last week, the Seneca Nation, a Native American nation in New York State, celebrated “the 70th Anniversary of Israel's Independence."

The proclamation stated that “the Seneca Nation and the State of Israel share in common a passion for freedom and a willingness to fight for and defend our sovereignty and our shared right to be a free and independent people."

Source: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/2...