03 mei 2018

​Gemeenteraad streeft ernaar Judea als officieel wijnbouwgebied aan te laten merken


Bottles from the Derech Eretz winery at the Sommelier 2018 exhibition in Tel Aviv. (Credit: Eliana Rudee)

“Dan, in die tijd,
zal de wijn van de bergen druipen
en de melk van de heuvels vloeien;
alle waterstromen van Juda zullen bruisen,
en in het huis van de HEER ontsrpingt een bron
die zelfs het droogste woestijndal bevloeit. Joel 4:18 (NBV)

De Mateh Yehuda Regional Council en de Judea Wineries Association streven ernaar om Judea als een wijngebied met een eigen handelsmerk te laten erkennen, aldus Israel Hayom.

De twee dienden bij het ministerie van Justitie een verzoek in tot inschrijving van Judea als wijndruiventeeltgebied bij de Registrar of Trademarks (merkenregister) op grond van de algemene wetgeving inzake oorsprongsbenamingen voor wijn. Op die manier zou de bescherming van de intellectuele eigendom van de aldaar geproduceerde wijnen daadwerkelijk worden toegepast.

Het verzoek voor indeling werd ingediend voor het Judea-gebied als geheel en voor twee subregio's: het "Judeïsche gebergte" en de "Judeïsche hellingen".

De indeling van wijngaarden kent een lange geschiedenis die teruggaat tot de 14e eeuw. Wereldwijd bestaan er veel regionale wijnclassificaties als onderdeel van het traditie- of appellationrecht.

De indeling van wijn kan worden gedaan op basis van de plaats van oorsprong, vinificatie methoden en stijlen, of door zoetheid en vintage.

Bekende wijnregio's wereldwijd zijn de Franse Champagne-, Bordeaux- en Bourgondische regio's; de Napa- en Sonoma-valleien in de Verenigde Staten; de Italiaanse Toscane en Chianti-regio's; de Portugese Douro-vallei, waar uitsluitend portwijn wordt geproduceerd; en de Australische Margaret-rivier en Barossa-vallei, om er maar een paar te noemen.

De motie van de Mateh Yehuda Regional Council en de Judea Wineries Associations is de eerste in 50 jaar sinds het beroep op het handelsmerk "Jaffa", dat door Agrexco wordt gebruikt voor het op de markt brengen van citrusvruchten in het buitenland, werd toegewezen.

"Jaffa" is de enige erkende oorsprongsbenaming van Israël in het kader van de Conventie van Lissabon die de "geografische benaming beschermt van een land, regio of plaats die dient ter aanduiding van een product van oorsprong uit Israël en waarvan de kwaliteit of de kenmerken uitsluitend of hoofdzakelijk zijn toe te schrijven aan de geografische omgeving, met inbegrip van natuurlijke en menselijke factoren".

In de aanvraag werd opgemerkt dat de Israëlische wijnregiokaart in 40 jaar niet is bijgewerkt en nu irrelevant is.

Local Council Seeks to Trademark Judea as Official Wine-Making Region

By JNS April 8, 2018 , 8:00 am

“And in that day, The mountains shall drip with wine, The hills shall flow with milk, And all the watercourses of Yehuda shall flow with water; A spring shall issue from the House of Hashem And shall water the Wadi of the Acacias.” Joel 4:18 (The Israel Bible™)

The Mateh Yehuda Regional Council and the Judea Wineries Association aim to have Judea recognized as a trademark wine-making region, Israel Hayom has learned.

The two applied to the Registrar of Trademarks at the Justice Ministry for the classification of Judea as a wine grape-growing region under global wine-industry appellation-of-origin laws. This would effectively apply intellectual-property protection to wines produced there.

The classification request was made for the Judea area as a whole, as well as for two sub-regions: the “Judean Mountains” and the “Judean Slopes.”

Vineyard classification has a long history dating from to the 14th century. Many regional wine classifications exist around the world as part of tradition or appellation law.

The classification of wine can be done according to the place of origin, vinification methods and styles, or by sweetness and vintage.

Famous wine regions worldwide include France’s Champagne, Bordeaux and Burgundy regions; the Napa and Sonoma valleys in the United States; Italy’s Tuscany and Chianti regions; Portugal’s Douro Valley, where Port wine is produced exclusively; and Australia’s Margaret River and Barossa Valley, to name a few.

The motion by the Mateh Yehuda Regional Council and the Judea Wineries Associations is the first in 50 years since the appeal to trademark “Jaffa,” which is used by Agrexco for marketing citrus fruits abroad, was granted.

“Jaffa” is Israel’s only recognized appellation of origin under the Lisbon Convention that protects the “geographical denomination of a country, region or locality, which serves to designate a product originating therein, the quality or characteristics of which are due exclusively or essentially to the geographic environment, including natural and human factors.”

The application noted that Israel’s wine-region map has not been updated in 40 years and is now irrelevant.

https://www.breakingisraelnews.com/105459/local-co...