05 juni 2018

De magie van de dadels in de Jordaanvallei

Door Aäron

Door Aäron

Jericho ligt in de Jordaanvallei van het land Israël. Het is  in Jericho bijna het hele jaar door warm.

Vandaag de dag zijn er meer dadelbomen dan in enig ander gebied van het land Israël.

Joshua

Abraham, Izaäk en Jakob doorkruisten het land Israël.  Jericho was echter geen belangrijk centrum tijdens hun leven.  Het Joodse volk trok uit de hongersnood naar Egypte en dat zette de weg in voor het verhaal van de bevrijding van het Joodse volk van Farao en de Egyptenaren.  Na het overlijden van Mozes werd Joshua de leider van het Joodse volk.  Joshua werd door God uitverkoren en vervolgens benoemd tot de volgende leider in het leven van Mozes.

Op Joshua rustte de enorme plicht en een monumentale taak - om de Joden  in het land van Israël te brengen.  Dat deed hij ook.  Het Joodse volk stak de Jordaan over vlak boven de Dode Zee - tegenover Jericho.

Toen de Joden het land Israël binnenkwamen, was Jericho de eerste stad die het Joodse volk veroverde.  Het belangrijkste wapen dat werd gebruikt was niets anders dan een shofar (een hoorn van een ram).  In feite heeft God de tuimelende muren naar beneden gebracht en nam het Joodse volk de eerste stad in het land Israël over - beneden in de vallei.

Wat fascinerend is, is dat dit beschouwd werd als een grote verovering.  Maar in werkelijkheid hadden ze alleen het equivalent van een badplaats bereikt.  Er zijn echter spirituele elementen naast aspecten van oorlogsplanning als het gaat om het land Israël.

Jericho wordt de "sleutel" tot het land Israël genoemd.

Tegenwoordig hebben Joodse boeren het gebied weer tot leven gebracht met duizenden palmbomen die tonnen dadels dragen.

Het land Israël komt inderdaad weer tot leven.

The Magic of the Dates in the Jordan Valley

By Aaron

Jericho lies in the Jordan Valley of the Land of Israel. It is hot in Jericho almost all year round.
Today, there are more date trees there than in any other area of the Land of Israel.

Joshua

Abraham, Isaac, and Jacob traversed the Land of Israel.  However, Jericho was not a major center during their lifetime.  The Jewish people moved down to Egypt from the famine, and that set the stage for the story of the deliverance of the Jewish people from Pharaoh and the Egyptians.  Following the passing of Moses, Joshua became the leader of the Jewish people.  Joshua was chosen by God and then appointed the next leader in the lifetime of Moses.

Joshua had enormous shoes to fill and a monumental task – to bring the Jews into the Land of Israel.  He did exactly that.  The Jewish people crossed the Jordan river right above the Dead Sea – opposite Jericho.

Once the Jews entered the Land of Israel, the first city the Jewish people conquered was Jericho.  The main weapon used was none other than a shofar (a ram’s horn).  Basically, God brought the walls tumbling down and the Jewish people took over the first city in the Land of Israel – down in the valley.

What is fascinating is that this was considered a major conquest.  But, in actuality, all they had achieved was the equivalent of a  beachhead.  However, there are spiritual elements in addition to aspects of war planning when referring to the Land of Israel.

Jericho is called the”key” to the Land of Israel.

Today, Jewish farmers have brought the area back to life with thousands of palm trees bearing tons of dates.

The Land of Israel is indeed coming back to life.

Source: https://israelunwired.com/magi...