08 juni 2018

Nieuw bedrijventerrein in het westen van Samaria

Hoofd van de regionale raad van Samaria: "Historische stap die naar verwachting het gezicht van de vestiging in Samaria zal veranderen".

plan advances Roi Hadi


Door Arutz Sheva Staf

Het industrieterrein van Nahal Rabah, dat naast de westelijke Samaria-steden Oranit, Shaarei Tikva, Elkana en Etz Efraim gebouwd zou worden, kreeg de definitieve goedkeuring.

De werkzaamheden ter plaatse zullen naar verwachting tegen het einde van het jaar van start gaan.

Het project wordt het grootste industrieterrein in Judea en Samaria en beslaat een oppervlakte van ongeveer 2 miljoen vierkante meter.

De planning van het industrieterrein van Nahal Rabah werd gestaakt en voor ongeveer 10 jaar gestopt als gevolg van geschillen tussen de naburige gemeenten.

Ongeveer anderhalf jaar geleden hebben het hoofd van het burgerlijk bestuur, brigadegeneraal Achvat Ben Hur, en het hoofd van de regionale raad van Samaria, Yossi Dagan, samen met het centraal commando van de GOC, Ronny Numa, een doorbraak in de zaak bereikt.

Tijdens een vergadering ten kantore van de regionale raad van Samaria is gekozen voor een planningsalternatief voor het plannings- en bouwplan, dat eind 2018 zal worden besproken en door het hoofd van het burgerlijk bestuur zal worden goedgekeurd.

Het hoofd van de regionale raad van Samaria, Yossi Dagan, zei dat "dit een historische stap is die naar verwachting het gezicht van de nederzettingen in Samaria in het algemeen en de nederzettingen van de Samaria Gate in het bijzonder zal veranderen. Het nieuwe bedrijventerrein is gepland op een gebied van 3.000 dunams (340 hectare) ten noorden en ten zuiden van Highway 5 en omvat gebieden voor handel en hoogtechnologische kantoren, gebieden voor regionale openbare gebouwen en industrieterreinen.

Als onderdeel van het project zullen het knooppunt Sha’ar Shomron en de transportterminal aanzienlijk worden verbeterd, en de terminal zal naar verwachting een lightrailstation  omvatten op de toekomstige Rosh Ha’Ayin-lijn.

Tegelijkertijd is dit plan onlangs goedgekeurd voor de indiening van een masterplan voor de begraafplaats van Nahal Rabah, die ten oosten van het geplande werkgelegenheidszone ligt. De begraafplaats moet een regionaal antwoord bieden op de behoeften van de steden in West-Samaria.

New industrial zone in western Samaria

Samaria Regional Council Head: ‘Historic move that is expected to change the face of settlement in Samaria.'

By Arutz Sheva Staf

The industrial zone of Nahal Rabah, which is planned to be built next to the western Samaria towns of Oranit, Shaarei Tikva, Elkana, and Etz Efraim, received final approval.

Work on the ground is expected to begin by the end of the year.

The project will be the largest industrial zone in Judea and Samaria, and will cover an area of approximately 2 million square meters.

The planning of the industrial zone of Nahal Rabah was stalled and stopped for about 10 years due to disputes between the neighboring municipalities.

About a year and a half ago, the head of the Civil Administration, Brigadier General Achvat Ben Hur and the head of the Samaria Regional Council, Yossi Dagan, together with GOC Central Command Ronny Numa, reached a breakthrough in the matter.

At a meeting held at the offices of the Samaria Regional Council, a planning alternative was chosen for the Planning and Building Plan, which will be discussed by the end of 2018, as approved by the head of the Civil Administration.

The head of the Samaria Regional Council, Yossi Dagan, said that "this is a historic move that is expected to change the face of settlement in Samaria in general and the settlements of Samaria Gate in particular. The new industrial zone is planned on an area of 3,000 dunams (340 acres) north and south of Highway 5, and it will include areas for commerce and high-tech offices, areas for regional public buildings, and industrial areas.

As part of the project, the Sha'ar Shomron interchange and the transportation terminal will be significantly upgraded, and the terminal is expected to include a light rail station on the future Rosh Ha'Ayin line.

At the same time, this plan has recently been approved for the submission of a master plan for the Nahal Rabah Cemetery, which is located east of the planned employment area. The cemetery is supposed to provide a regional response to the needs of the towns in western Samaria.

Source: http://www.israelnationalnews....