04 december 2018

Judea en Samaria: Het opbouwen van relaties tussen Joden en christenen - Judea and Samaria: Building relationships between Jews and Christians

Gush Etzion in de heuvels van Judea (Yehoshua Halevi). Inzet: Gush Etzion in 1947 (Foto: Zoltan Kluger/Israëlisch Nationaal Fotoarchief) - Gush Etzion in the Judean hills (Yehoshua Halevi). Inset: Gush Etzion in 1947 (Photo: Zoltan Kluger/Israeli National Photo Archive)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

"In Samaria's bergen zul je wijngaarden planten, en mogen eten van de eerste vruchten", Jeremia 31:5 (NBV)

Bron: Breaking Israel News, Dr. Rivkah Lambert Adler, 2 december 2018


Sinds de dagen voordat e-mail bestond, heeft Sondra Oster Baras, directeur van de Israëlische vestiging van Christian Friends of Israel Communities (CFOIC Heartland, https://www.cfoic.com), gepleit voor de Bijbelse kernen in Yehuda (Judea) en de Shomron (Samaria).

Terwijl Sondra en haar Joodse collega's begin jaren negentig hun stem tegen de Oslo-akkoorden lieten horen, overtuigde een filantropische christelijke zionistische familie de voor een inmiddels gestopte Joodse organisatie werkende Baras ervan, om hen te helpen christenen te onderwijzen over het leven in Judea en Samaria. "We hebben materialen voorbereid. Ze gebruikten het materiaal om gesprekken in kerken te houden. Ik zou ze rondleiden als ze Israël bezochten", zei Baras over de begindagen.

Toen de Joodse organisatie die dit christelijke partnerschap organiseerde eind jaren negentig stopte, hielpen de vrienden van het christelijke gezin, Baras bij de oprichting van de onafhankelijke organisatie CFOIC Heartland. "Ze hebben de eerste twee jaar geld beschikbaar gesteld. Ik legde de fundering en creëerde de organisatie en begon te netwerken binnen de christelijke zionistische wereld". In 2000 was de eerste financiële ondersteuning voltooid. Dat bleek een zegen te zijn omdat, zoals Baras aan Breaking Israel News uitlegde, "ik m’n handen vrij had om een brede financiële basis te leggen".

Twintig jaar later heeft CFOIC Heartland miljoenen dollars opgehaald voor projecten in gemeenschappen in heel Judea en Samaria. Ze promoten constant maar liefst 70 verschillende humanitaire projecten, zoals het bouwen van speeltuinen, het verstrekken van voedsel en tandheelkundige zorg aan behoeftige gezinnen, het helpen van ouderen om hun verwarmingskosten te betalen, het helpen van gemeenschappen bij het kopen van bewakingscamera's en andere beveiligingsapparatuur, er is een speciale financiering van onderwijsprogramma's voor ernstig gehandicapte kinderen en nog veel meer. Volgens Baras zijn 99,9% van de CFOIC-donoren, christenen. Baras is de Joodse partner, gevestigd in Israël. Kim Troup is haar, in de VS gevestigde, christelijke tegenhanger. Een deel van wat CFOIC onderscheidend maakt, beweerde Baras, is dat: "Alles in Israël Joods is. Alles buiten Israël is christelijk. Joden verspreiden de boodschappen uit Israël. Veel andere organisaties hebben niet dezelfde directe relatie tussen christenen en Joden zoals wij die hebben".

De financieringsprojecten in Judea en Samaria vormen slechts één van de manieren waarop CFOIC Heartland de relaties onderhoudt. De tweede pijler van hun werk bestaat uit het brengen van christelijke groepen naar Joodse gemeenschappen en naar historische en Bijbelse plaatsen in het gebied. Ze kunnen een bezoek aan Judea en Samaria verzorgen voor een periode die varieert tussen 90 minuten en vijf dagen, afhankelijk van de behoeften van de groep. Baras’ visie: "Laat christelijke bezoekers op de meest authentieke manier kennismaken met de gemeenschappen. We willen dat ze luisteren naar de mensen die hun motivatie om hier te wonen, die geworteld is in geloof en in de Bijbel, uitleggen. Bezoekers leren hoe veiligheid in de gemeenschap werkt, hoe een kleuterschool eruit ziet en hoe de bewoners 'een echte toewijding aan ideologie delen'. De Bijbel wordt je geschiedenisboek, zelfs als je een seculiere Jood bent. Dit is een 'eye-opener' voor christenen. Het biedt hen een heel andere dimensie van de Bijbel".

De gemeenschappen profiteren duidelijk van de christelijke steun voor hun lokale projecten, maar Baras legde uit: "Het is een wederzijds voordeel. Hun connectie met Israël is heel Bijbels. Ze zijn op zoek naar een beter begrip van hun Bijbel. Naar Israël komen en naar gemeenschappen komen, mensen ontmoeten wiens dagelijks leven wordt gemotiveerd door Bijbelse overwegingen, is enorm inspirerend. Ze begrijpen de relatie tussen de Joden en het Land beter en ze begrijpen dat we veel gemeen hebben. Zoals in elke gezonde relatie", benadrukte ze, “winnen beide partijen". Bezoekers kunnen gemeenschappen in Judea en Samaria bezoeken rechtstreeks met CFOIC Heartland of via een aankomende Prophecy Tour met Israel365 en Yeshiva for the Nations, die CFOIC Heartland-bezoeken in hun reizen hebben opgenomen.

De derde pijler van het werk van CFOIC, naast fondsenwerving en toerisme, is onderwijs. "Dit zijn drie doelen die met elkaar samenhangen. We doen echt alle drie de zaken tegelijkertijd", zei Baras. Ze deelt vaak met christelijke groepen wat ze haar 'Judea en Samaria 101 gesprek' noemt. "Het hele Bijbelonderricht is gebaseerd op een natuurlijke basis, namelijk het onderwijzen over Judea en Samaria. Mijn Judea en Samaria 101 gesprek is voor 80% Bijbels. Het Joodse volk werd niet op een dag wakker met de woorden: 'Joden zijn verbonden met het Land van Israël'. Het hele verhaal, de geschiedenis en de bestemming van het Joodse volk, is gericht op het idee dat we er waren en dat we terug komen".

Haar Bijbelse leringen waren zo populair dat haar christelijke studenten haar aanmoedigden, om een les voor te bereiden over het wekelijkse Thora gebeuren. Doordat de technologie zich ontwikkelde, kon Baras op een vrijdag 30 minuten lang een Thora-gebeuren in haar huis filmen, tussen het koken, de was doen en het zich klaarmaken voor de sabbat, door. Uiteindelijk filmde ze een jaarlijkse cyclus van lessen over het Thora-gedeelte, in samenwerking met een in Texas gevestigd televisiestation, bestemd voor een christelijk publiek. Tegenwoordig zijn Baras' korte Thora besprekingen verzameld in een boek genaamd Shabbat Shalom. In de toekomst zullen deze leringen ook beschikbaar zijn via Yeshiva for the Nations. "Nu, wanneer ik met een nieuwe groep spreek, eindig ik altijd met de op de bijbel gebaseerde boodschap, over waarom we in Judea en Samaria thuishoren. De kern is altijd de Bijbelse leer. Wanneer ik de groep de keer erop spreek, vat ik het eerste gesprek kort samen om vervolgens een pittig Bijbels onderricht te geven. Ik houd de boodschap altijd gericht op Israël, want dat is het belangrijkste waar we vandaag mee te maken hebben. En dat is wat Joden en christenen bindt".

Baras en haar team zijn heel duidelijk over het vragen aan christenen om "zich te onthouden van evangelische activiteiten ten aanzien van de Joden". "Ze willen deel uitmaken van het opbouwen van Israël als vervulling van de profetie. Ze begrijpen dat, om daar deel van uit te maken, ze niet met een  evangelische boodschap kunnen komen en de Joden daardoor beledigen. Geen enkele christen hoeft zijn theologie te veranderen. Sommigen zijn bereid hun evangelische boodschap even opzij te zetten. Dat is een enorme stap voor een christen. De christenen die houden van wat we doen, worden geestelijk verrijkt door Joden te ontmoeten die onze overtuigingen naleven. We leven in een tijd waarin Joden in Israël Bijbelse profetieën naleven. Wij geloven dat het ontwikkelen van het Land van Israël en het vervullen van de bestemming van het Joodse volk het begin is van de verlossing. We zijn een inspiratie voor hen, vooral omdat we beiden geworteld zijn in dezelfde Bijbel", besloot Baras.

____________

ENGLISH    

“Again you shall plant vineyards On the hills of Shomron; Men shall plant and live to enjoy them”, Jeremiah 31:4 (The Israel Bible™)

By: Breaking Israel News, Dr. Rivkah Lambert Adler, December 2, 2018


Since the days before email existed, Sondra Oster Baras, Director of Christian Friends of Israel Communities' (CFOIC Heartland, https://www.cfoic.com) Israel Office, has been advocating for the Biblical heartland communities of Yehuda (Judea) and the Shomron (Samaria).

While Sondra and her Jewish colleagues were raising their voices against the Oslo accords in the early 1990s, a philanthropic Christian Zionist family convinced the now-defunct Jewish organization for which Baras worked to help them educate Christians about life in Judea and Samaria. “We prepared materials. They used the materials to give talks in churches. I would take them around when they visited Israel”, Baras explained about the early days.

When the Jewish organization that hosted this Christian partnership closed in the late 1990s, the Christian family supporters helped Baras establish CFOIC Heartland as an independent organization. “They provided funding for the first two years. I built the foundation and created the organization and started networking in the Christian Zionist world”. By 2000, initial financial support had concluded. That turned out to be a blessing because, as Baras explained to Breaking Israel News, “I was free to find a broad base of funding”.

Twenty years later, CFOIC Heartland has raised millions of dollars for projects in communities all over Judea and Samaria. At any given time, they are promoting as many as 70 different humanitarian projects, such as building playgrounds, providing food and dental care for needy families, helping the elderly pay their heating bills, helping communities buy surveillance cameras and other security equipment, funding special education programs for severely handicapped children and much more. According to Baras, 99.9% of CFOIC’s donors are Christians. Baras is the Jewish partner, based in Israel. Kim Troup is her US-based Christian counterpart. Part of what makes CFOIC distinctive, claimed Baras, is that, “Everything in Israel is Jewish. Everything outside of Israel is Christian. Messages coming from Israel are spoken by Jews. Many other organizations don’t have the same direct relationship between Christians and Jews the way we do”.

Funding projects in Judea and Samaria is only one of the ways CFOIC Heartland nurtures those relationships. The second pillar of their work involves bringing Christian groups to Jewish communities and to historical and Biblical sites in the area. They can tailor a visit to Judea and Samaria for anywhere between 90 minutes and five days, depending on the needs of the group. Baras wants to, “enable Christian visitors to understand, in the most authentic way, what the communities look like. We want them to listen to people who explain their motivation, which is rooted in faith and in the Bible, for living here. Visitors learn how security operates in the community, what a preschool looks like and how the residents share a real commitment to ideology. The Bible becomes your history book, even if you’re a secular Jew. This is eye-opening for Christians. It offers them a whole other dimension to the Bible”.

The communities obviously benefit from Christian support for their local projects, but Baras explained, “It’s a mutual benefit. Their connection with Israel is very Biblical. They are seeking a better understanding of their Bible. Coming to Israel and coming to communities, meeting people whose daily life is motivated by Biblical considerations, is enormously inspirational. They better understand the relationship of Jews and the Land and they come to understand that we have a lot in common. As in any healthy relationship”, she emphasized, “both sides win”. Visitors can tour communities in Judea and Samaria with CFOIC Heartland directly or on an upcoming Prophecy Tour with Israel365 and Yeshiva for the Nations, which includes CFOIC Heartland visits in their tours.

The third pillar of CFOIC’s work, beyond fundraising and tourism, is education. “These are three goals that are interrelated. We are really doing all three things at the same time”, Baras commented. She frequently shares with Christian groups what she calls her 'Judea and Samaria 101 talk'. “The whole Bible teaching started out as a natural basis for teaching about Judea and Samaria. My Judea and Samaria 101 talk is 80% Bible. The Jewish people didn’t wake up one day saying ‘Jews are connected to the Land of Israel’. The whole story, the history and the destiny of the Jewish people, is geared toward the idea that we were there and we are coming back”.

Her Bible teachings were so popular that her Christian students encouraged her to prepare a teaching on the weekly Torah portion. As technology developed, Baras filmed a 30-minute Torah teaching in her home on Fridays, in-between cooking, doing laundry and getting ready for Shabbat. Eventually, she filmed an annual cycle of teachings on the Torah portion for Christian audiences in cooperation with a Texas-based television station. Today Baras’ Torah portion talks are collected in a book called Shabbat Shalom. In the future, these teachings will also be available through Yeshiva for the Nations. “Now when I go speak to a new group, I always end up with the Bible-based message about why we belong in Judea and Samaria. The core is always the Biblical teaching. When I return to an audience, I’ll do a quick update and then a hard core Biblical teaching. I always keep the message oriented around Israel, because that’s the most important thing we’re dealing with today. And it’s what binds Jews and Christians”.

Baras and her team are very clear about asking Christians to “restrain from evangelizing activity in regard to Jews”. "They want to be part of building Israel in fulfillment of prophecy. They understand that to be part of that, they cannot come with an agenda and offend the Jews. No Christian has to change their theology. Some are willing to set their evangelizing agenda on hold. That’s a huge step for a Christian. The Christians who love what we’re doing become spiritually enriched by encountering Jews who are living out our beliefs. We’re living in a time where Jews in Israel live out Biblical prophecy. We believe that developing the Land of Israel and fulfilling the destiny of the Jewish people is the beginning of the redemption. We are an inspiration for them, especially because we’re rooted in the same Bible as they are”, Baras concluded.