11 januari 2019

​PLO roept VN op om resolutie 'Zionisme is racisme' opnieuw aan te nemen - PLO calls for UN to restore ‘Zionism is racism’ resolution

Israëliërs en Palestijnen vieren de opening van de weg op woensdag. Op de foto zijn o.a. minister van Transport Yisrael Katz en Binyamin Regional Council hoofd Israel Ganz te zien (Foto: JPOST) - Israelis and Palestinians celebrate the opening of the road on Wednesday. Included in the photo is Transportation Minister Yisrael Katz and Binyamin Regional Council head Israel Ganz (Photo: JPOST)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

PA eist actie tegen Israël na het openen van een nieuwe weg buiten Jeruzalem

Bron: JPOST, KHALED ABU TOAMEH, TOVAH LAZAROFF, 11 januari 2019


De Verenigde Naties moeten de ter ziele gegane resolutie herstellen en verklaren dat "het zionisme racisme is", zei de Palestijnse Autoriteit donderdag, in reactie op de opening door Israël van een "apartheidsweg" in de Binyamin-regio buiten Jeruzalem.

"Voor allen die de staat van bezetting verdedigen, is het tijd om de bewering te laten vallen dat het de enige democratie in het Midden-Oosten is, nu het de apartheidsweg heeft geopend, die de Israëlische en Palestijnse autobestuurders scheidt”, zei PLO-lid van het uitvoerend comité Ahmed Majdalani, een dag nadat Israël formeel het eerste deel van de oostelijke ringweg bij Ma'aleh Adumim opende.

De weg is ontworpen om het de Israëlische en Palestijnse verkeer makkelijk te maken. Als de weg voltooid is, is de verbinding tussen de nederzettingen in de Binyamin-regio en Jeruzalem een stuk eenvoudiger voor het verkeer en maakt het Palestijns reizen mogelijk maken tussen de grote steden Bethlehem en Ramallah. Maar een veiligheidsbarrière die zich in het midden van de weg bevindt, scheidt de voertuigen die gebruik maken van de twee verkeersroutes. Het beeld van de afzonderlijke routes heeft ervoor gezorgd, dat de tegenstanders van de weg het als de "apartheidsweg" bestempelen.

Majdalani zei dat het tijd was, om de beruchte resolutie 3379 van de Algemene Vergadering van de VN, die in 1975 werd aangenomen en vaststelde dat het zionisme een vorm van racisme en rassendiscriminatie is, opnieuw aan te nemen. De resolutie werd in 1991 door de Algemene Vergadering herroepen.

Ook riep Majdalani de internationale gemeenschap op, met name de EU, Rusland en China, om "een internationale alliantie te vormen om het Israëlische racisme en fascisme te bestrijden. De Israëlische samenleving was sterk aan het verschuiven naar racisme en fascisme”, zei Majdalani. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van de PA zei dat de nieuwe "apartheidsweg" die werd geopend door Israël, twijfels oproept over het vermogen van de internationale gemeenschap om te verdedigen, wat er nog over is van de geloofwaardigheid van Israël.

Het ministerie is ook kwaad omdat E1 door de weg wordt begrensd, een onbebouwd deel van de Ma'aleh Adumim-nederzetting waar Israël ongeveer 3.500 appartementen wil bouwen, maar daarmee (nog) niet is gestart als gevolg van internationale druk. De Palestijnen uiten beschuldigingen dat het bebouwen van dat deel van Ma'aleh Adumim, de levensvatbaarheid van de toekomstige Palestijnse staat zou schaden, waardoor territoriale continuïteit wordt bemoeilijkt.

___________

ENGLISH    

PA demands action against Israel after opening of new road outside Jerusalem

By: JPOST, KHALED ABU TOAMEH, TOVAH LAZAROFF, January 11, 2019


The United Nations must restore the defunct resolution declaring that “Zionism is racism,” the Palestinian Authority said on Thursday, in response to Israel’s opening of an “apartheid road” in the Binyamin-region outside of Jerusalem.

“To all those who are defending the state of occupation, it’s time to drop the claim that its the only democracy in the Middle East now that it has opened the apartheid road, which separates Israeli and Palestinian drivers", PLO Executive Committee member Ahmed Majdalani said. He spoke just one day after Israel formally opened the first section of the Eastern Ring Road in the Ma’aleh Adumim bloc.

The road was designed to help improve Israeli and Palestinian traffic. Once it’s completed, it will facilitate traffic between the settlements in the Binyamin region and Jerusalem, and will allow for easy Palestinian travel between the major cities of Bethlehem and Ramallah. But a security barrier set up in the middle of the road separates vehicles traveling along the two traffic routes. The visual of the separate routes has caused the road’s opponents to dub it as the “apartheid road".

Majdalani said the time had come to restore the infamous UN General Assembly Resolution 3379 that was adopted in 1975, which determined that Zionism is a form of racism and of racial discrimination. The resolution was revoked in 1991 by the General Assembly.

Majdalani also called on the international community, especially the EU, Russia and China, to “form an international alliance to combat Israeli racism and fascism. Israeli society was deeply shifting toward racism and fascism", Majdalani said. The PA foreign ministry said that the new “apartheid” road that was inaugurated by Israel casts doubt about the international community’s ability to defend what’s left of Israel’s credibility.

The ministry is also upset because the road borders E1, an unbuilt section of the Ma’aleh Adumim settlement where Israel wants to build some 3,500 apartment units but has held off as a result of international pressure. The Palestinians have charged that construction of that section of Ma’aleh Adumim would harm the viability of its future state, making territorial continuity difficult.