18 januari 2019

​Buitenlandse waarnemers veroorzaken 'opzettelijk' problemen in Hebron - Foreign observers 'deliberately' causing trouble in Hevron

TIPH volgt de Israëlische troepenbewegingen, Hebron (Foto: Reuters) - TIPH follow Israeli troop movements, Hevron (Photo: Reuters)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

In het rapport van de politie van Judea en Samaria staat, dat het TIPH opzettelijk confrontaties opzoekt met IDF en Joodse inwoners

Bron: Arutz Sheva, Gary Willig, 17 januari 2019


De tijdelijke internationale aanwezigheid in Hebron (TIPH) "veroorzaakt opzettelijk wrijving om hun salarissen te rechtvaardigen", verklaarde de politie van het District Judea en Samaria op donderdag.

"De leden van de missie gaan confrontaties aan met de soldaten van de IDF die zijn gestationeerd op permanente controleposten en verstoren de standaard inspectieprocedures van de Palestijnse bevolking die door de controleposten gaat", aldus het politierapport.

TIPH lokt onenigheid uit, doordat haar leden de Joodse gemeenschap en de veiligheidstroepen in Hebron intimideren.

In september 2018 werd een 10-jarige Joodse jongen geslagen door een TIPH-lid tijdens een rondleiding, georganiseerd door de radicale Breaking the Silence-beweging.

Het politierapport werd aangevraagd door Gilad Erdan, de minister van Openbare Veiligheid. "Het is geen wonder dat een missie bestaande uit politieambtenaren uit vijandige landen - zoals Turkije en andere pro-Palestijnse landen die de boycot van Israël bevorderen - verstoringen teweegbrengt bij de IDF en de politie. De regering moet de activiteiten van het TIPH stopzetten, omdat het Israël alleen maar schaadt”, zei Erdan.

Erdan, andere ministers en MK's hebben de regering opgeroepen om het mandaat van TIPH om actief te zijn in Hebron, dat eind januari afloopt, niet te verlengen.

___________

ENGLISH    

Judea and Samaria District Police report states TIPH deliberately seeks confrontations with IDF, Jewish residents

By: Arutz Sheva, Gary Willig, January 17, 2019


The Temporary International Presence in Hebron (TIPH) "is deliberately creating friction to justify their salaries", the Judea and Samaria District Police stated on Thursday.

"The members of the mission confront with Israel Defense Forces troops stationed at permanent checkpoints and disrupt standard inspection procedures of the Palestinian population going through the checkpoints", the police report stated.

TIPH has drawn controversy for its members' harassment of Jewish community and security forces in Hevron.

In September 2018, a TIPH member struck a 10-year-old Jewish boy during a tour organized by the radical Breaking the Silence movement.

The police report was requested by Public Security Minister Gilad Erdan. "It is no wonder that a mission comprised of police officers from hostile countries—such as Turkey and other pro-Palestinian countries that promote boycott of Israel—causes disturbances to the IDF and the police. The government should halt the activity of the TIPH, which only harms Israel", Erdan said.

Erdan and other ministers and MKs have called on the government not to renew TIPH's mandate to operate in Hevron, which expires at the end of January.