25 juni 2020

2020-06-25: Meer dan duizend parlementsleden uit Europa nemen stelling tegen annexatie - More than a thousand MPs from Europe take a stand against annexation

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Meer dan duizend parlementsleden uit 25 Europese landen hebben dinsdag een open brief ondertekend waarin zij stelling nemen tegen het vredesplan van de Amerikaanse president Trump en het voornemen van de Israelische regering om delen van de Westelijke Jordaanoever onder Israelisch recht te stellen. De politici zeggen zich “ernstig zorgen” te maken over de gevolgen van de Israelische plannen en roepen op tot “evenredige consequenties” als Israel inderdaad overgaat tot annexatie.

Bron: CIDI

Ook 13 Nederlandse parlementariërs – van de PvdA, GroenLinks, D66 en de SP – tekenden de brief, gericht aan Europese regeringen. Het gaat om Mei Li Vos, Kirsten van den Hul, Lilianne Ploumen en Kati Piri (PvdA), Bram van Ojik, Tineke Strik en Farah Karimi (GroenLinks), Sjoerd Sjoerdsma, Boris Dittrich, Achraf Bouali en Joris Backer (D66), Sadet Karabulut en Mahir Alkaya (SP).

Israelisch recht op de Westoever

Volgens het regeerakkoord tussen premier Netanyahu (Likoed) en plaatsvervangend premier Gantz (Blauw-Wit) mag Likoed vanaf 1 juli een voorstel in stemming brengen omtrent het toepassen van Israelisch recht in bepaalde nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. Hoewel er juridisch-technisch gezien geen sprake is van annexatie – dan moet het gaan om het annexeren van territoir van een andere soevereine staat – wordt het uitbreiden van Israelisch recht naar de Joodse gemeenschappen op de Westoever in de volksmond annexatie genoemd.

“Voor het eerst sinds 1948 is er een historische kans om in samenspraak [met de VS] soevereiniteit toe te passen als een diplomatieke, soevereine daad van de Staat Israel in Judea en Samaria,” aldus de premier eind mei. “Dit is een kans die we niet mogen missen.” Israelische en Amerikaanse functionarissen werken op dit moment in een gezamenlijk comité aan het bepalen van de exacte grenzen. Het uitgangspunt is hierbij de door de Amerikaanse president Trump in januari gepresenteerde kaart.

‘Significante gevolgen’

Nederland is tegen de Israelische annexatieplannen. Dit standpunt is door het Kabinet al meermaals geuit, waaronder recent in antwoord op Kamervragen. Volgens de Nederlandse regering zijn de nederzettingen, evenals het uitbreiden van Israelisch recht naar deze nederzettingen, in strijd met het internationaal recht. De EU deelt dit standpunt: EU-Hoge Vertegenwoordiger Josep Borrell waarschuwde vorige week voor “significante gevolgen” als Israel de annexatievoornemens doorzet.

Tijdens het notaoverleg Mensenrechtenrapportage weigerde minister Blok (Buitenlandse Zaken) maandag uitspraken te doen over het al dan niet instellen van sancties tegen Israel als het zijn voornemens doorzet. Als het aan de parlementsleden van de PvdA, GroenLinks, D66 en de SP ligt volgen er echter wel degelijk maatregelen, zo blijkt uit de open brief van dinsdag. “We steunen dit ten volle: het verwerven van territoir door middel van oorlog heeft geen plaats in 2020 en moet gevolgd worden door evenredige consequenties.”

Duizend parlementsleden

De brief werd in totaal getekend door 1.080 parlementsleden uit 25 verschillende Europese landen. Onder de ondertekenaars bevinden zich ook de inkomende premier van Ierland, Micheal Martin, de Britse schaduwminister van Buitenlandse Zaken Lisa Nandy, 13 partijleiders en twee parlementsvoorzitters. Het initiatief werd genomen door drie voormalige Israelische politici: Avraham Burg (voorheen Arbeidspartij, nu Hadasj), Naomi Chazan en Zehava Gal-On (Meretz). Ook Michael Ben-Yair, voormalig advocaat-generaal ten tijde van Rabin, hielp mee.

De ondertekenaars claimen dat annexatie “fataal” zou zijn voor de vooruitzichten op vrede op basis van de tweestatenoplossing. “Een duurzame oplossing voor het conflict moet de legitieme aspiraties en veiligheidsbehoeften garanderen, evenals gelijke rechten voor zowel Israeli’s als Palestijnen,” zo besluit de brief. “Europa heeft de diplomatieke instrumenten om dit rechtvaardige doel te bevorderen, en wij staan klaar om deze inspanningen te steunen.”

Meer samenwerking

Bijna 100 andere Europese parlementariërs stuurden dinsdag ook een brief, maar van een hele andere strekking. Op initiatief van Europarlementslid Antonio López-Istúriz White, van de Spaanse christendemocraten, roepen ondertekenaars juist op tot méér samenwerking met de Joodse staat. Aan deze brief werkten twee Nederlanders mee: Tweede Kamerlid Joël Voordewind (ChristenUnie) en Bert-Jan Ruissen, lid van het Europees Parlement namens de SGP. Ook negen leden van de Israelische Knesset tekenden mee.

In de brief roepen de Europeanen en Israeli’s Hoge Vertegenwoordiger Borrell op om de associatieraad EU-Israel, onderdeel van het associatieverdrag met Israel, zo snel mogelijk weer bij elkaar te roepen. Volgens de ondertekenaars is er sinds 2012 geen formele vergadering geweest van de raad, ondanks de gedeelde uitdagingen en belangen. De vorming van de nieuwe Israelische regering is een kans om de politieke dialoog op hoog niveau te hervatten in de associatieraad.


*****************************
ENGLISH

More than a thousand MPs from 25 European countries signed an open letter on Tuesday opposing US President Trump's peace plan and the Israeli government's intention to put parts of the West Bank under Israeli law. The politicians say they are "deeply concerned" about the consequences of the Israeli plans and call for "proportionate consequences" if Israel does indeed annex.

Source: CIDI

13 Dutch parliamentarians - from the PvdA, GroenLinks, D66 and SP - also signed the letter, addressed to European governments. These are Mei Li Vos, Kirsten van den Hul, Lilianne Ploumen and Kati Piri (PvdA), Bram van Ojik, Tineke Strik and Farah Karimi (GroenLinks), Sjoerd Sjoerdsma, Boris Dittrich, Achraf Bouali and Joris Backer (D66), Sadet Karabulut and Mahir Alkaya (SP).

Israeli law on the West Bank

According to the coalition agreement between Prime Minister Netanyahu (Likud) and Deputy Prime Minister Gantz (Blue-White), Likud will be allowed to vote from July 1 on the application of Israeli law in certain settlements in the West Bank. Although there is no legal-technical annexation - it must be the annexation of territory of another sovereign state - the extension of Israeli law to the Jewish communities on the West Bank is popularly called annexation.

"For the first time since 1948, there is a historic opportunity to use sovereignty in concert [with the US] as a diplomatic, sovereign act of the State of Israel in Judea and Samaria," said the Prime Minister in late May. "This is an opportunity not to be missed." Israeli and US officials are currently working in a joint committee to determine the exact boundaries. The starting point is the map presented by US President Trump in January.

"Significant consequences"

The Netherlands is against Israeli annexation plans. This position has been expressed several times by the Cabinet, including recently in response to parliamentary questions. According to the Dutch government, the settlements, as well as the extension of Israeli law to these settlements, are in violation of international law. The EU shares this view: EU High Representative Josep Borrell warned last week of “significant consequences” if Israel pushes through the annexation plans.

During the memorandum consultation on Human Rights Reporting, Minister Blok (Foreign Affairs) on Monday refused to make statements about whether or not to impose sanctions against Israel if his intentions continue. If it is up to the MPs of the PvdA, GroenLinks, D66 and the SP, measures will indeed follow, according to the open letter of Tuesday. "We fully support this: the acquisition of territory through war has no place in 2020 and must be followed by proportionate consequences."

Thousand Members of Parliament

In total, the letter was signed by 1,080 MPs from 25 different European countries. Signatories include Ireland's incoming prime minister, Micheal Martin, British shadow minister for foreign affairs Lisa Nandy, 13 party leaders and two MPs. The initiative was taken by three former Israeli politicians: Avraham Burg (formerly Labor Party, now Hadash), Naomi Chazan and Zehava Gal-On (Meretz). Michael Ben-Yair, former advocate general at the time of Rabin, also helped.

The signatories claim that annexation would be "fatal" to the prospects for peace based on the two-state solution. "A lasting solution to the conflict should guarantee legitimate aspirations and security needs, as well as equal rights for both Israelis and Palestinians," the letter concludes. "Europe has the diplomatic tools to promote this just goal, and we stand ready to support these efforts."

More collaboration

Nearly 100 other European parliamentarians also sent a letter on Tuesday, but of a completely different nature. On the initiative of MEP Antonio López-Istúriz White, of the Spanish Christian Democrats, signatories are calling for more cooperation with the Jewish state. Two Dutch people participated in this letter: Member of Parliament Joël Voordewind (Christian Union) and Bert-Jan Ruissen, member of the European Parliament on behalf of the SGP. Nine members of the Israeli Knesset also signed.

In the letter, Europeans and Israelis call for High Representative Borrell to reunite the EU-Israel Association Council, part of the Association Agreement with Israel, as soon as possible. According to the signatories, there has been no formal board meeting since 2012, despite the shared challenges and interests. The formation of the new Israeli government is an opportunity to resume high-level political dialogue in the Association Council.

google translate