16 oktober 2020

2020-10-16: Meer dan 5.000 huizen in nederzettingen goedgekeurd - More than 5,000 houses in settlements approved

Woningbouw in Bruchin in Samaria (Foto: NYT)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De Israelische regering heeft op de dag van de Knessetstemming over het vredesverdrag met de VAE duizenden huizen in nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever goedgekeurd. Het gaat zowel om bouwvergunningen voor nieuwe huizen als legalisering van reeds bestaande, oorspronkelijk illegale woningbouw.

Door CIDI - JOSHUA FRIEDMAN

Donderdag werd nog tijdens de Knessetbijeenkomst over het vredesakkoord 3.122 woningen voorbij de Groene Lijn goedgekeurd, waarmee in totaal 5.288 huizen in twee dagen groen licht kregen.

In de meeste gevallen (4.948) ging het om vergunningen voor nieuwe bouwwerken, maar er werden ook honderden illegaal gebouwde huizen met terugwerkende kracht goedgekeurd. Het gaat om de eerste bouwvergunningen in nederzettingen die in zeven maanden zijn toegekend. Daarmee komt abrupt een eind aan een korte de facto nederzettingenbouwstop. 

Daarmee staat de teller op 9.333 huizen in nederzettingen die dit jaar goedgekeurd zijn, en nog eens 3.196 huizen in het gebied E1, tussen Ma’ale Adoemim en Oost-Jeruzalem. De Yesha Council, een samenwerking van nederzettingsburgermeesters, viert de nieuwe vergunningen als een overwinning: “woningbouw in nederzettingen moet geen ruilmiddel zijn voor vredesdeals”.

“Netanyahu verdraait de prioriteiten van Israel, en komt een kleine extremistische minderheid met deze bouwvergunningen tegemoet,” moppert Israelische NGO Peace Now, die ook uithaalt tegen de coalitiepartners van de premier. “Defensieminister Benny Gantz (Blauw Wit) buigt nu ook voor de ‘Groot-Israel’ nederzettingenagenda, wat in feite een permanente, ondemocratische één-staatsituatie veroorzaakt.”

Borrell: ‘Israel moet besluit terugdraaien’

EU-Hoge Vertegenwoordiger Josep Borrell is ook niet te spreken over de goedkeuring van de huizen. “Nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. Zoals consequent aangegeven, zal de EU geen wijzigingen erkennen aan de grenzen van vóór 1967, ook niet met betrekking tot Jeruzalem, behalve die welke door de partijen zijn overeengekomen”.

Borrell maakt hier de fout te spreken over grenzen, in plaats van over bestandslijnen. De Westelijke Jordaanoever werd na de Israëlische onafhankelijkheidsoorlog van 1948 geannexeerd door Jordanië. Tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 veroverde Israël de Westoever nadat Jordaanse artillerie de Joodse staat onder vuur nam.

Onder de Oslo-akkoorden van 1993 getekend tussen Israël en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO), is de Westoever verdeeld in drie verschillende gebieden – A, B en C. Zone A valt geheel onder de Palestijnse Autoriteit (PA). In zone B is de administratie in handen van de PA maar de veiligheid in handen van Israël. Zone C is geheel in Israëlische handen en valt onder de militaire wetgeving in Israël. De bedoeling was dat de Oslo-akkoorden een opmaat naar een permanente tweestatenoplossing zou zijn, maar latere onderhandelingen hebben niet tot een dergelijke overeenkomst geleid.

Volgens Borrell vormt de goedkeuring van de huizen een “bedreiging voor de huidige pogingen om het vertrouwen te herstellen” tussen Israel en de Palestijnen. Hij roept de Israelische regering dan ook op het besluit terug te draaien en te “stoppen met het voortdurend uitbreiden van nederzettingen”. De EU-Hoge Vertegenwoordiger roept de partijen op stappen te nemen “om het vertrouwen top te bouwen en de samenwerking te herstellen in lijn met eerdere overeenkomsten en met volledige eerbiediging van het internationaal recht”.

Visa VN-medewerkers stopgezet

Naar aanleiding van de publicatie door de VN van een lijst van 112 bedrijven die zaken doen op de Westelijke Jordaanoever, heeft Israel geweigerd de visa te verlengen van de meeste werknemers van het UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). Het ging om de enige dergelijke zwarte lijst die de VN heeft opgesteld, voor welk land dan ook. Aangezien deze medewerkers vanwege de coronapandemie al vanaf huis werkten, heeft de weigering van hun visa volgens OHCHR “weinig operationele impact gehad.”

Toenmalig minister van Strategische Zaken Gilad Erdan (Likoed) klaagde in februari al dat de zwarte lijst van de VN werd opgesteld “in samenwerking met NGO’s gelieerd aan de PFLP.”
*********************
ENGLISH:

Residential construction in Bruchin in Samaria (Photo: NYT)

On the day of the Knesset vote on the peace treaty with the UAE, the Israeli government approved thousands of houses in West Bank settlements. This concerns both building permits for new houses and the legalization of existing, originally illegal housing construction.

By CIDI - JOSHUA FRIEDMAN

On Thursday, during the Knesset meeting about the peace agreement, 3,122 homes beyond the Green Line were approved, giving a total of 5,288 homes the green light in two days.

In most cases (4,948) these were permits for new construction works, but hundreds of illegally built houses were also retroactively approved. This is the first settlement building permits granted in seven months. This brought an abrupt end to a short de facto settlement building freeze.

This brings the counter to 9,333 houses in settlements approved this year, and an additional 3,196 houses in area E1, between Ma'ale Adoemim and East Jerusalem. The Yesha Council, a collaboration of settlement mayors, celebrates the new permits as a victory: “settlement housing should not be a bargaining chip for peace deals”.

“Netanyahu is twisting Israel's priorities, meeting a small extremist minority with these building permits,” grumbles Israeli NGO Peace Now, which also lashes out at the prime minister's coalition partners. "Defense Secretary Benny Gantz (Blue White) is now also bowing to the" Greater Israel "settlement agenda, which is effectively creating a permanent, undemocratic one-state situation."

Borrell: "Israel must reverse decision"

EU High Representative Josep Borrell is also unhappy about the approval of the houses. “Settlements are illegal under international law. As consistently stated, the EU will not recognize any changes to the pre-1967 borders, including with regard to Jerusalem, other than those agreed by the parties ”.

Borrell makes the mistake of talking about boundaries instead of file lines. The West Bank was annexed by Jordan after the 1948 Israeli War of Independence. During the Six-Day War in 1967, Israel conquered the West Bank after Jordanian artillery fired upon the Jewish state.

Under the 1993 Oslo Accords signed between Israel and the Palestine Liberation Organization (PLO), the West Bank is divided into three distinct areas - A, B and C. Zone A is entirely under the Palestinian Authority (PA). In zone B, administration is in the hands of the PA but security is in the hands of Israel. Zone C is wholly Israeli owned and subject to military law in Israel. The Oslo Accords were intended to be a prelude to a permanent two-state solution, but subsequent negotiations have not resulted in such an agreement.

Borrell said the approval of the houses "threatens the current efforts to restore confidence" between Israel and the Palestinians. He therefore calls on the Israeli government to reverse the decision and to “stop the continued expansion of settlements”. The EU High Representative calls on the parties to take steps “to build trust and re-establish cooperation in line with previous agreements and in full respect of international law”.

Visa UN employees discontinued

Following the release by the UN of a list of 112 companies doing business in the West Bank, Israel has refused to renew the visas of most of the UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) employees. It was the only such black list drawn up by the UN, for any country. Since these employees were already working from home because of the corona pandemic, the refusal of their visas had "little operational impact," according to OHCHR.

In February, then Minister of Strategic Affairs Gilad Erdan (Likud) complained that the UN blacklist was drawn up "in collaboration with NGOs affiliated with the PFLP."