17 juli 2017

Oude blootgelegde vaten in Shiloh zou de exacte locatie van de Tabernakel kunnen onthullen


Some of the jugs unearthed at the site of the ancient Jewish city Shiloh. (Shiloh Association)


"De hele volksvergadering van Israël kwam bijeen in Shilo. Daar werd ook de ontmoetingstent opgezet. Het land was al veroverd,
Jozua 18:1

Tien oude kruiken die op de Samaria-site van de oude stad Shiloh werden opgegraven, kunnen onderzoekers leiden naar nieuwe ontdekkingen over de Joodse tabernakel die er stond voordat de Eerste Tempel in Jeruzalem werd gebouwd.

De kruiken, waarvan er maar een paar waren gebroken, dateren tot het moment dat het Joodse volk voor het eerst in Israël kwam. De vaten werden ongeveer een half meter ondergronds opgegraven in een grote ruimte die deel uitmaakt van een doorlopende archeologische opgraving. De Bijbel schrijft de tabernakel in Shilo toe aan de tijd van de Hogepriester Eli en de profeet Samuel.

In de afgelopen jaren heeft de archeologische eenheid van de burgermaatschappij van Israël samen met de Shiloh-vereniging onderzocht en uitgegraven. Het doel van het werk is de zuidelijke muur van het oude Shiloh te lokaliseren.

De nieuw ontdekte kruiken wijzen erop dat in de vroegere tijd het gebied plotseling werd ontruimd,inwoners niet genoeg tijd gevend om hun bezittingen te verzamelen en te verpakken. Onder de kruiken vonden de archeologen ook een vuurbeker bekend als een kobaat, een soort ritueel kelkje. De ontdekking van de kobaat sluit aan met het stenen altaar dat een paar jaar geleden in het gebied werd opgegraven, en kan aangeven dat onderzoekers de precieze plaats van het Shiloh tabernakel naderen.

Hanina Hizami, coördinator voor archeologie bij de burgerlijke overheid, zei: "Dit is een zeer opwindende vondst. De vernietiging zou kunnen zijn veroorzaakt door de Filistijnse invasie en het vuur dat in [bij Shiloh] woedde.

Ancient Jugs Unearthed at Shiloh Could Reveal Precise Location of Tabernacle

“And the whole congregation of Bnei Yisrael assembled themselves together at Shiloh, and set up the tent of meeting there; and the land was subdued before them.” Joshua 18:1 (The Israel Bible™)

Ten ancient jugs unearthed at the Samaria site of the ancient city of Shiloh could lead researchers to new discoveries about the Jewish tabernacle that existed there before the First Temple was built in Jerusalem.

The jugs, only some of which were broken, date to the time when the Jewish people first entered the land of Israel. The vessels were unearthed approximately half a meter (20 inches) underground in a large room that is part of an ongoing archaeological excavation. The Bible attributes the tabernacle at Shiloh to the time of the High Priest Eli and the Prophet Samuel.

In recent years, the Archaeological Unit of Israel’s Civil Administration has been excavating together with the Shiloh Association. The goal of the work is to locate the southern wall of ancient Shiloh.

The newly discovered jugs indicate that in ancient times, the area was vacated abruptly, with residents not having enough time to collect and pack up their belongings. Among the jugs, the archaeologists also found a goblet known as a kobaat, a type of ritual chalice. The discovery of the kobaat ties in with the stone altar that was unearthed in the area a few years ago, and could indicate that researchers are closing in on the precise location of the Shiloh tabernacle.

Hanina Hizami, coordination officer for archaeology at the Civil Administration, said, “This is a very exciting find. The destruction could have been caused by the Philistine invasion and the fire that raged [at Shiloh].”

Source: https://www.breakingisraelnews.com/91549/ancient-j...