19 maart 2018

Holocaust overlevende heeft verlate Bar Mitzvah ter nagedachtenis aan zijn familie.

Hanoch Shacharm 83, die zijn hele familie verloor in de Shoah, volbracht zijn 'droom'

Een 83-jarige overlevende van de Holocaust die in het noorden van Israël woonde, vierde zijn barmitzvah in een Safed-synagoge.

Een paar dozijn vrienden en familie, evenals de politiecommissaris van Safed, vergezelden Hanoch Shachar naar een plaatselijke synagoge, waar velen van hen met hem zongen en dansten voordat hij zijn eerste aliyah l'Torah had - de handeling van het lezen uit het Heilige Boek op synagoge na te zijn opgeroepen tot de bimah, of podium.

“Ik zag dat er iets miste in mijn leven, een boom, een tak, echte ouders,” vertelde Shachar, die het concentratiekamp Theresienstadt overleefde in wat nu de Tsjechische Republiek is, de Israel Broadcasting Corp. tijdens het evenement voor een verslag dat afgelopen donderdag werd uitgezonden. “Elke Jood heeft een Bar Mitzvah op zijn juiste leeftijd en ik heb er nooit een gehad.” Zijn hele familie kwam om in de Holocaust.

Zijn vrouw, Hannah, zei dat ze "erg opgewonden was omdat het zijn droom is om een barmitzvah te hebben."

Shachar zei dat hij een viool mee naar de synagoge had meegenomen die behoorde tot een jongen die stierf in de Holocaust. De ouders van de overleden jongen hadden Shachar de viool gegeven toen hij een jongen was.

“Deze viool is mijn manier om Hasjem te vragen waarom hij de getalenteerde jongen nam die dit instrument bezat,” vertelde hij de filmploeg en gebruikte het Hebreeuwse woord voor God.

Shachar, een marathonloper die tijdens de ceremonie de Torah-rol in zijn metalen omhulsel zonder moeite ophief, zei dat hij de week voor de ceremonie had voorbereid. Zijn instructeur was Rabbi Shlomo Hadad, een van de bekendste voorzangers van de stad.

“Ik bereid veel kinderen voor en begeleid ze, maar nu heb ik een voorrecht gehad met deze, die verreweg de oudste is die ik ooit heb bijles gegeven," vertelde Hadad aan het televisiepersoneel.

Holocaust survivor has belated barmitzvah in memory of family

Hanoch Shacharm 83, who lost his whole family in the Shoah, fulfilled his ‘dream’

An 83-year-old Holocaust survivor living in northern Israel celebrated his barmitzvah at a Safed synagogue.

A few dozen friends and family, as well as Safed’s police commissioner, accompanied Hanoch Shachar to a local synagogue, where many of them sang and danced with him before he had his first aliyah l’Torah – the act of reading from the holy book at synagogue after being called up to the bimah, or podium.

“I saw something was missing in my life, a tree, a branch, real parents,” Shachar, who survived the Theresienstadt concentration camp in what is now the Czech Republic, told the Israel Broadcasting Corp. during the event for a report that was aired Thursday. “Every Jew has a barmitzvah at their right age, and I never had one.” His entire family perished in the Holocaust.

His wife, Hannah, said she was “very excited because it’s his dream to have a barmitzvah.”

Shachar said he brought with him to synagogue a violin that belonged to a boy who died in the Holocaust. The dead boy’s parents had given Shachar the violin when he was a boy.

“This violin is my way of asking Hashem why he took the talented boy who owned this instrument,” he told the film crew, using the Hebrew word for God.

Shachar, a marathon runner who during the ceremony hoisted without effort the Torah scroll in its metal casing, said he had prepared f week for the ceremony. His instructor was Rabbi Shlomo Hadad, one of the city’s best-known cantors.

“I prepare many children and tutor them, but now I’ve had a privilege with this one, who is by far the oldest one I’ve ever tutored,” Hadad told the television crew

Source: http://jewishnews.timesofisrael.com/holocaust-surv...


Comments