19 november 2018

Na de duisternis: Overlevers Holocaust verspreiden licht over Israël, over de wereld - After the darkness: Survivors Holocaust spread light on Israel, on the World

Chanoeka menora (Foto: Shutterstock.com) - Hanukkah menorah (Photo: Shutterstock.com)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

"Zing Zijn lof, Hij is Uw God! U hebt met eigen ogen gezien welke grootse, indrukwekkende daden Hij voor u heeft verricht", Deuteronomium 10:21 (NBV)

Bron: Breaking Israel News, Eliana Rudee, 18 november 2018


De Holocaust is één van de best gedocumenteerde en meest duistere gebeurtenis in de geschiedenis.

Zes miljoen Joden en talloze anderen werden om één reden op brute wijze gedood: hun geloof. Vandaag de dag neemt het aantal overlevenden van de Holocaust af en de geschiedenis zal veranderen, als er niemand meer in leven is die zich de Holocaust uit de eerste hand herinnert.

Bij Yad LaKashish, http://lifeline.org.il/, gebruiken overlevenden - ouderen, een beetje trillend maar boordevol energie - hun handen om licht te creëren. Ze maken Chanoeka-menora's die zowel in Israël als in het buitenland verkocht worden. Een laatste poging, volgens Julea Gasner, public relations-medewerker voor Yad LaKashish, om van een duister verleden een veelbelovende toekomst te maken.

Dit Chanoeka-seizoen zijn er verschillende menora’s - één met een olijfboom als symbool van de olijfolie die wordt gebruikt om de Menora in de Heilige Tempel aan te steken en een andere waarop koning David op zijn harp speelt met als tekst in de Hebreeuwse woorden: "Een psalm van het lied van de toewijding aan de Tempel van David". Een derde menora bevat twee herten, in het Hebreeuws 'tzvi', wat schoonheid en pracht betekent als verwijzing naar Jesaja 28:5, waarin God wordt aangeduid als een kroon van schoonheid (Tzvi) voor zijn natie, en in het boek Daniël 11:16 en 41, waar het Land van Israël wordt aangeduid als het Mooie (Tzvi) Land. Weer een andere menora bevat een aantal van de meest prominente bezienswaardigheden in Jeruzalem.

"Het maken van een menora is een goede illustratie van een gemeenschap zijn”, zei Gasner.

Ze legde uit dat de overlevenden van vandaag destijds hongerig en wanhopig naar Israël kwamen. De meesten verloren hun geliefden en bezittingen in de oorlog. Ze bouwden hun levens op vanuit het niets. Nu, in hun latere jaren, leven veel van deze overlevenden weer in armoede en zijn eenzaam.

Gasner zei dat meer dan 300 bejaarde en gehandicapte inwoners van Jeruzalem afhankelijk van de organisatie zijn, om hun gouden jaren te laten schijnen door betaald werk. Sinds de oprichting in 1962 hebben Yad LaKashish-activiteiten twee doelen voor ogen: hulpbehoevende ouderen in staat stellen actieve en bijdragende burgers te zijn en het bevorderen van een positieve houding binnen de samenleving wat betreft de ouderen en hun plaats in de samenleving.

De organisatie activeert en ondersteunt dagelijks oudere inwoners van Jeruzalem door middel van creatieve werkmogelijkheden in hun artistieke workshops, herstel van hen in hun waardigheid en hen een plaats te bieden om een gemeenschap op te bouwen aangezien bijna de helft van hen alleen woont. Elke deelnemer krijgt een onbeperkte maandelijkse buskaart, een gratis warme lunch, tandheelkundige zorgsubsidies en er worden gezamenlijke dagtochten georganiseerd.

Naast de voordelen van het bestaan van de groep op sociaal gebied en op het gebied van de gezondheidszorg, wordt Yad LaKashish voor de ouderen hun gemeenschap en familie - iets dat velen van hen in hun leven missen. Volgens Glasner bestaat de groep ouderen bij de organisatie grotendeels uit mannen en vrouwen uit de voormalige Sovjet-Unie, die als kind zijnde dwangarbeid hebben moeten verrichten in Siberische oorlogskampen.

"Onze ouderen vertellen over uit elkaar gedreven gezinnen. Een vrouw vertelde dat ze op vrij jonge leeftijd is gescheiden van haar gezin en gedwongen was om 12 tot 14 uur in de fabriek te werken. We hebben Ethiopiërs die, terwijl ze Soedan doorkruisten op weg naar naar Israël, onderweg familieleden hebben verloren. We hebben een vrouw die de Europese Holocaust overleefde en daarna met haar man naar Israël ging, die overleed toen ze net waren aangekomen. Ze komt al 40 jaar bij de organisatie”, zei Gasner.

De menora’s worden door hen gemaakt en daarna door ons verkocht, legde Gasner uit, en het geld dat de organisatie verdient via de kunstwerken van de oudere overlevenden, wordt opnieuw geïnvesteerd in de organisatie, die hen dan weer voorziet van de werkzaamheden voor werk en gemeenschapsopbouw.

"Het maken van onze producten is een groepsinspanning - we moeten allemaal samenwerken en elkaar in het werk vertrouwen", zei ze. "Bovendien brengen de menora's licht en warmte naar een huis”.

Het feit dat de Israëli's deze ambachtelijke Judaïca voor Chanoeka maken, is ook symbolisch. Tijdens Chanoeka, legde Gasner uit, viert het Joodse volk de wonderen die hebben plaatsgevonden. Ze zei: "In Israël zien we tegenwoordig veel verschillende soorten Joden van over de hele wereld samen in het land wonen - ook een wonder”.

Chanoeka begint dit jaar op 2 december.

___________

ENGLISH

“He is your glory and He is your God, who wrought for you those marvelous, awesome deeds that you saw with your own eyes”, Deuteronomy 10:21 (The Israel Bible™)

By: Breaking Israel News, Eliana Rudee, November 18, 2018


The Holocaust is one of the best documented and darkest events in history.

Six million Jews and countless others were brutally slain for one reason: faith. Today, the number of Holocaust survivors is dwindling and history will change when there is no-one left alive who remembers the Holocaust first-hand.

At Yad LaKashish (http://lifeline.org.il/) survivors are using their hands – elderly, shaky but someone full of energy – to create light. They are crafting Hanukkah menorahs to be sold in Israel and abroad, a last attempt, according to Julea Gasner, public relations associate for Yad LaKashish, to turn a darkened past into a promising future.

This Hanukkah season features various menorahs – one including an olive tree as a symbol of the olive oil used to light the Menorah in the Holy Temple and another depicting King David playing his harp with the Hebrew words, “A Psalm of song of the dedication of the Temple of David”. A third menorah features two deer, in Hebrew “tzvi,” meaning beauty and splendor in reference to Isaiah 28:5, in which God is referred to as a crown of beauty (Tzvi) for His nation, and in the book of Daniel 11:16 and 41), where the Land of Israel is referred to as the Beautiful (Tzvi) Land. Another menorah features some of the most prominent landmarks in Jerusalem.

“Making a menorah is a good illustration of community”, Gasner said.

She explained that today’s survivors came to Israel hungry and devastated. Most of them lost their loved ones and property in the war. They built lives from nothing. Now, in their later years, many of these survivors are once again in poverty and alone.

Gasner said that more than 300 elderly and disabled Jerusalem residents depend on the organization to make their golden years shine through paid employment. Since its establishment in 1962, two goals have guided Yad LaKashish activities: to empower needy elderly to be active and contributing citizens, and to advance positive attitudes in the community at large about the elderly and their place in society.

The organization aims to empower and support elderly Jerusalemites on a daily basis through creative work opportunities in their artistic workshops, providing dignity and a place to build community in the context of nearly half of them living alone. Each participant gets an unlimited monthly bus pass, a hot lunch free of charge, dental care subsidies and communal day trips.

Reaping the social and health benefits of coming together as a group, Yad LaKashish becomes their community and family – something, unfortunately, missing from many of their lives. According to Glasner, the crowd at the organization is largely made up of men and women from the former Soviet Union who experienced forced labor as children in Siberian war camps.

“Our elderly speak of dislocated families, one woman telling about being separated from family quite young and forced to work 12 to 14 hours of work in the factory. We have Ethiopians who walked across the Sudan to Israel, losing family along the way. We have one woman who made it to Israel after surviving the European Holocaust, only to have her husband die after they got to Israel – she has been with the organization for 40 years", Gasner said.

The menorahs are made and sold, Gasner explained, and the money the organization makes from the survivors’ art is reinvested back into the organization, which then provides them with the work and community building activities.

“Making our products is a group effort – we all have to work together and trust each other’s work", she said. “In addition, the menorahs bring light and warmth to a home".

The fact that it is Israelis creating these artisan Judaica for Hanukkah is also symbolic. During Hanukkah, Gasner explained, the Jewish people celebrate miracles. She said, “In Israel today, we see many different kinds of Jews from all around the world living in the land together – also a miracle”.

Hanukkah begins this year on December 2nd.