25 maart 2020

2020-03-25-15.50: Vandaag 78 jaar geleden vertrok het eerste Jodentransport naar Auschwitz - Today the first Jewish transport left for Auschwitz 78 years ago

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Vandaag 78 jaar geleden kregen op 25 maart 1942 bijna duizend Joodse meisjes uit Poprad, Slowakije, het bevel om op de trein te stappen met de smoes als zouden ze door de overheid elders tewerk zouden worden gesteld.

999 Joodse meisjes melden zich aan op het station in hun beste kleren, trots dat ze zich nuttig kunnen maken voor hun land. In plaats daarvan werden ze naar Auschwitz gestuurd om er slavenarbeid uit te voeren … en te sterven van kommer & kwel. Minder dan honderd van hen overleefden de hel van Auschwitz.

In het boek ‘Het eerste transport’ vertelt de Amerikaanse schrijfster Heather Macadam het waargebeurde verhaal van 999 joodse meisjes, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Auschwitz tewerkgesteld werden.

Macadam deed jarenlang nauwgezet onderzoek naar de meisjes van het eerste officiële Auschwitz-transport. Zo ontrukte ze hun verhaal aan de vergetelheid en bracht hun hiermee een laatste eerbetoon. Hiervoor ontving zij een Yad Vashem-onderscheiding.

999 En waarom zaten er op het eerste transport 999 meisjes en geen 1.000? Ook het eerste Belgische Jodentransport omvatte 999 Joden. De leider van de SS, Reichsführer Heinrich Himmler, was een fervente aanhanger van astrologie, zo stelt Macadam.

De spirituele betekenis van 999 houdt gewoonlijk verband met het einde van een cyclus in je leven. Voor Himmler stond het symbool voor de Endlösung, het einde van het Jodendom in Europa. “Dit was oorlog, en met de sterren aan zijn zijde, ging Himmler over tot de aanval – de aanval op jonge, Joodse vrouwen”, schrijft ze.

♦ Op woensdag 15 juli 1942 vertrok het eerste Nederlandse Jodentransport vanuit Westerbork met aan boord 1.137 Joden, waaronder een aantal weeskinderen, naar Auschwitz-Birkenau. Er zullen nog 92 transporten volgen die in totaal 107.000 Joden deporteerden naar de kampen. Ook 245 Sinti werden van hieruit naar concentratie- en vernietigingskampen gedeporteerd. Bijna iedere week vertrok een trein naar het oosten. Slechts circa 5.000 Joodse gedeporteerden overleefden de oorlog.

♦ Op 4 augustus 1942 vertrok vanuit de Mechelse Dossinkazerne het eerste Belgische Jodentransport naar Auschwitz met aan boord 999 Joden. Slechts acht van hen zullen de kampen overleven. Tussen augustus en december 1942 verlieten twee transporten, elk met ongeveer 1.000 Joden, wekelijks het kamp naar concentratiekamp Auschwitz. Tussen 4 augustus 1942 en 31 juli 1944 verlieten in totaal 28 treinen Mechelen naar Polen, met 24.916 joden en 351 Roma; De meesten gingen naar Auschwitz.

Bronnen: BRABOSH

♦ naar het boek van Heather Macadam “Het eerste transport – Het waargebeurde verhaal van 999 meisjes in Auschwitz” van 8 maart 2020 op de site van BookSpot
♦ naar een artikel van Karen Van Eyken “Het vergeten verhaal van het eerste Joodse transport naar Auschwitz: 999 onschuldige meisjes werden met een smoes in de val gelokt” van 10 maart 2020 op de site van Het Laatste Nieuws (HLN)
♦ naar een artikel van Nick De Schutter “Exact 75 jaar geleden vertrok het eerste jodentransport vanuit België met aan boord ook Erwin (17). Dit is zijn verhaal” van 4 augustus 2017 op de site van Het Nieuwsblad
♦ naar een artikel “75 jaar geleden – Eerste transport uit Westerbork naar Auschwitz-Birkenau” van 12 juli 2017 op de site van het Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD)


**********************************
ENGLISH

Today, 78 years ago, on March 25, 1942, nearly a thousand Jewish girls from Poprad, Slovakia, were ordered to board the train with the excuse as if they were to be employed elsewhere by the government.

999 Jewish girls report to the station in their best clothes, proud that they can help themselves to their country. Instead, they were sent to Auschwitz to perform slave labor ... and die of doom & gloom. Less than a hundred of them survived the hell of Auschwitz.

In the book "The First Transport", the American writer Heather Macadam tells the true story of 999 Jewish girls who were employed in Auschwitz during the Second World War.

Macadam spent years researching the girls of the first official Auschwitz transport. In this way she wrested their story from oblivion and brought them a final tribute. For this, she received a Yad Vashem award.

999 And why were there 999 girls on the first transport and not 1,000? The first Belgian Jewish transport also included 999 Jews. The leader of the SS, Reichsführer Heinrich Himmler, was an ardent supporter of astrology, Macadam argues.

The spiritual meaning of 999 is usually related to the end of a cycle in your life. For Himmler, it symbolized the Final Solution, the end of Judaism in Europe. "This was war, and with the stars at his side, Himmler went on to attack - the attack on young Jewish women," she writes.

♦ On Wednesday July 15, 1942, the first Dutch Jewish transport departed from Westerbork with 1,137 Jews on board, including a number of orphans, to Auschwitz-Birkenau. Another 92 transports will follow, deporting a total of 107,000 Jews to the camps. 245 Sinti were also deported from here to concentration and extermination camps. A train left east almost every week. Only about 5,000 Jewish deportees survived the war.

♦ On August 4, 1942, the first Belgian Jewish transport departed from Mechelen's Dossin Barracks to Auschwitz with 999 Jews on board. Only eight of them will survive the camps. Between August and December 1942, two transports, each with about 1,000 Jews, left camp weekly to Auschwitz concentration camp. Between August 4, 1942 and July 31, 1944, a total of 28 trains left Mechelen for Poland, with 24,916 Jews and 351 Roma; Most of them went to Auschwitz.


Sources: BRABOSH

♦ based on Heather Macadam's book “The First Transport - The True Story of 999 Girls in Auschwitz” of March 8, 2020 on the BookSpot site
♦ to an article by Karen Van Eyken “The forgotten story of the first Jewish transport to Auschwitz: 999 innocent girls were enticed with an excuse” of March 10, 2020 on the site of Het Laatste Nieuws (HLN)
♦ to an article by Nick De Schutter “Exactly 75 years ago the first Jewish transport departed from Belgium with Erwin (17) on board. This is his story ”of 4 August 2017 on the site of Het Nieuwsblad
♦ to an article “75 years ago - First transport from Westerbork to Auschwitz-Birkenau” of 12 July 2017 on the site of the Netherlands Institute for War, Holocaust and Genocide Studies (NIOD)

google translate