27 juli 2020

2020-07-27: Poolse kampbewaker veroordeeld voor meer dan 5.232 moorden in een van de laatste nazi-processen in de geschiedenis - Polish death camp guard convicted over 5,232 murders

Nederlands - English

NEDERLANDS:

PER BTNEWS - 23 JULI 2020

Een 93-jarige voormalige nazi-SS'er werd veroordeeld voor hulp en medeplichtigheid aan 5.230 moorden in een van de laatste strafzaken tegen oorlogsmisdaden uit het nazitijdperk. Hij had in het vernietigingskamp Stutthof bij de Poolse stad Gdansk bijna negen maanden dienst gehad,

"Het concentratiekamp Stutthof en de massamoord die daarbinnen plaatsvond, konden alleen plaatsvinden met uw hulp," zei de rechter Anne Meier-Göring in haar vonnis.

Hoewel Dey erkende dat hij op de hoogte was van de Stutthof-gaskamers en toegaf dat hij "uitgemergelde figuren, mensen die hadden geleden" zag, betoogde zijn verdedigingsteam dat hij een relatief onbelangrijk figuur was in het kamp en niet direct betrokken was bij de 5.230 sterfgevallen.


Maar de aanklagers betoogden dat hij had geweten wat er gebeurde, dat hij contact had gehad met de gevangenen en dat hij hun ontsnapping actief had voorkomen.

"Wanneer je deel uitmaakt van de massamoordmachine, gaat het niet aan om weg te kijken," zei aanklager Lars Mahnke in zijn slotargumenten.

De voormalige nazi, genaamd Bruno Dey,  diende als bewaker in het vernietigingskamp Stutthof van augustus 1944 tot april 1945.

Meer dan 60.000 mensen werden vermoord in het Poolse vernietigingskamp dat door de nazi's ten oosten van Danzig werd gebouwd en dat nu de Poolse stad Gdansk is. Het ging om Joden, politieke gevangenen, homoseksuelen, Jehova's Getuigen, Poolse burgers en verzetsstrijders na de brute onderdrukking van de opstand van Warschau in 1944.


Gevangenen werden gedood door dodelijke injecties met benzine of fenol rechtstreeks in hun hart, doodgeschoten of uitgehongerd. Anderen werden in de winter zonder kleren buitengezet tot ze stierven door blootstelling aan de kou, of werden gedood in een gaskamer.

Er zijn slechts nog een handvol mensen in leven die betrokken waren bij de genocidale misdaden van nazi-Duitsland. Vanwege hun extreem hoge leeftijd, is het voor de aanklagers een race tegen de klok om ervoor te zorgen dat de slachtoffers, waaronder de zes miljoen Joden die in de Holocaust zijn vermoord, ten minste enige vorm van gerechtigheid krijgen.


De zaak tegen een andere negentigjarige, voormalige kampbewaker in Stutthof werd in 2018 stopgezet omdat de verdachte te zwak was om terecht te staan.

Een andere, Oskar Groening, stierf vorig jaar op 96-jarige leeftijd toen hij wachtte op het begin van zijn veroordeling. Hij stond bekend als de "Boekhouder van Auschwitz" omdat het zijn werk was het geld te tellen dat gestolen was van mensen die naar het beruchtste van alle vernietigingskampen van het regime werden gestuurd.

 

 

 ********************************* 
ENGLISH


Polish death camp guard convicted over 5,232 murders in one of the last Nazi trials in history.
A 93-year-old former Nazi SS guard was convicted for aiding and abetting 5,230 cases of murder during the almost nine months he spent on duty at the Stutthof death camp near the Polish city of Gdansk, in one of the last ever cases against Nazi-era war crimes.

BY BTNEWS · JULY 23, 2020

“The concentration camp Stutthof and the mass murder that took place inside was only able to take place with your help,” said the judge Anne Meier-Göring in her verdict

Although Dey acknowledged knowing of the Stutthof gas chambers and admitted seeing “emaciated figures, people who had suffered”, his defense team argued that he was a relatively unimportant figure in the camp and was not directly involved in the 5,230 deaths.


But prosecutors argued he had known what was happening, had had contact with the prisoners and had actively prevented their escape.

“When you are a part of mass-murder machinery, it is not enough to look away,” prosecutor Lars Mahnke said in his closing arguments.

The former Nazi identified as Bruno Dey served as a guard at Stutthof death camp from August 1944 to April 1945.

More than 60,000 people were murdered at the Polish death camp built by the Nazis east of Danzig, which today is the Polish city of Gdansk, including Jews, political prisoners, homosexuals, Jehovah’s Witnesses, Polish civilians and resistance fighters after the brutal suppression of the 1944 Warsaw uprising.


Prisoners were killed by being given lethal injections of gasoline or phenol directly to their hearts, shot or starved. Others were forced outside in winter without clothes until they died of exposure, or put to death in a gas chamber.

With only a handful of people involved in Nazi Germany’s genocidal crimes still alive, all in extreme old age, prosecutors are racing against time to ensure at least some justice is done by the victims, including the six million Jews murdered in the Holocaust.


The case against another nonagenarian former guard at Stutthof was halted in 2018 because the suspect was too infirm to stand trial.

Another, Oskar Groening, known as the “Bookkeeper of Auschwitz” for his job counting cash stolen from people sent to the most notorious of all the regime’s death camps, died last year aged 96 as he waited to begin his sentence.