23 april 2018

​IDF onthult 'Tunnel Lab' dat Hamas terreurtunnels vernietigt.

Door Yona Schnitzer april 2018,

“Maar elk wapen dat tegen jou wordt gesmeed zal machteloos zijn, en ieder die jou in een geding belastert zal zelf veroordeeld worden.Dit is het deel dat de dienaren van de HEER toekomt, dit is het recht dat Ik hun token - sprekt de HEER. Jesaja 54:17 (NBV)


An IDF soldier examines a Hamas terror tunnel. (Photo: video screenshot)

Slechts enkele uren nadat de IDF had onthuld dat het de langste en diepste aanvalstunnel van Hamas naar Israël had verwoest, onthulde het leger zijn ‘Tunnel Lab'.

Het lab werd twee jaar geleden opgericht en wordt momenteel geleid door kapitein 'Bet', een chemisch en elektrisch ingenieur. Het lab heeft de slimste koppen in dienst die het IDF te bieden heeft in hun respectievelijke vakgebieden, waaronder leden van het IDF Technologisch Korps, fysici, biologen en inlichtingenmedewerkers. Het lab combineert kennis uit de verschillende velden om tunnels te lokaliseren, te monitoren en te vernietigen en om nieuwe baanbrekende technologieën te ontwikkelen om de groeiende dreiging het hoofd te bieden.

״We hebben de capaciteit om tussen technologie, operationele vereiste en de militairen in het gebied te coördineren,” Kapitein Bet zei dat in een video die door IDF wordt vrijgegeven aangezien hij met zijn rug aan de camera sprak om zijn identiteit te verbergen.

"De aanwezigheid van technologiemensen in het veld in combinatie met personeel uit de intel en geologie leidt tot operationele successen die we een paar jaar geleden niet zagen.

"Wat hier gebeurt is dat de gevechtsmilitairen het veld scannen en ons de gegevens bezorgen. Wij gebruiken die gegevens om diverse verschillende grafiektypen samen te stellen die op veranderingen onder de grond kunnen wijzen, en dat is hoofdzakelijk hoe u een tunnel ontdekt,” één van de toegevoegde militairen van het laboratorium.

De afgelopen maanden was het Tunnel Lab verantwoordelijk voor het localiseren van vijf verschillende tunnels, die later in samenwerking met het IDF Engineering Corps werden vernietigd. Onlangs behaalde het lab een uitmuntendheids- certificaat van de divisie IDF Technologie en Logistiek.

IDF Unveils ‘Tunnel Lab’ That Destroys Hamas Terror Tunnels

By Yona Schnitzer April 16, 2018 , 8:00 am

“No weapon formed against you Shall succeed, And every tongue that contends with you at law You shall defeat. Such is the lot of the servants of Hashem, Such their triumph through Me —declares Hashem.” Isaiah 54:17 (The Israel Bible™)

Just hours after the IDF revealed that it had destroyed the longest and deepest Hamas attack tunnel crossing into Israel, the army unveiled its ‘Tunnel Lab.’

Established two years ago, and currently headed by Captain ‘Bet,’ a chemical and electrical engineer, the lab employs the brightest minds the IDF has to offer in their respective fields, including members of the IDF Technological Corps, physicists, biologists and intelligence personnel. The lab combines knowledge from the various fields in order to locate, monitor and destroy tunnels, as well as to develop new groundbreaking technologies to combat the growing threat.

״We have the ability to coordinate between technology, operational requirement and the soldiers in the field,” Captain Bet said in a video released by the IDF as he spoke with his back to the camera to conceal his identity.

“The presence of technology people in the field in combination with personnel from intel and geology leads to operational successes that we didn’t see a couple of years ago.”

“What happens here is that the combat soldiers scan the field and provide us with the data. We use that data to compile various different types of graphs that can point to changes under ground, and that is essentially how you discover a tunnel,” one of the lab’s soldiers added.

In recent months, the Tunnel Lab has been responsible for the location of five different tunnels which were later destroyed in coordination with the IDF Engineering Corps. Recently, the lab was awarded a certificate of excellence by the IDF’s Technology and Logistics division.

Source: https://www.breakingisraelnews.com/105930/idf-unve...