28 april 2018

​Tel Aviv University lanceert risicokapitaalfonds om te investeren in startende ondernemingen in een vroeg stadium


Illustrative photo of the Tel Aviv University campus (Andrew Tobin/JTA)

De eerste in zijn soort in Israël, de zeventigjarige, $20 miljoen venture capital zal technologieën steunen die hoofdzakelijk door studenten, universitaire afgestudeerden worden ontwikkeld.

Door Shoshanna Salomon

De universiteit van Tel Aviv heeft plannen aangekondigd voor de oprichting van een durfkapitaalfonds voor startende ondernemingen, het eerste in zijn soort door een Israëlische universiteit.

Het TAU Ventures fonds, dat in Tel Aviv zal worden gevestigd, heeft reeds ongeveer $20 miljoen aan toezeggingen opgehaald van investeerders met inbegrip van het Singaporese investeringsfonds, Chartered HighTech (CTH), en extra investeerders van de V.S. en Canada. Het zal zeven jaar actief zijn en investeren in startende ondernemingen die voornamelijk door afgestudeerden of studenten van de universiteit worden opgericht.

Het beleggingsfonds is gemodelleerd naar het beleggingsfonds aan een aantal universiteiten in de VS, waaronder het Massachusetts Institute of Technology (MIT), de University of California, Berkeley en de Stanford University.


Nimrod Cohen will be the managing partner of Tel Aviv University’s new venture fund, TAU Ventures (Courtesy)

De beherend vennoot van TAU Ventures is Nimrod Cohen, een voormalige partner in Plus Ventures, die investeringen leidde in verschillende startups, waaronder Yotpo, Bringg en WSC Sports Technologies, dat werd verkocht aan Snap Inc.

De toetreding van het fonds tot de universiteit van Tel Aviv zal het fonds helpen om te investeren in kansen die anderen nog niet hebben opgemerkt, zei Cohen in een telefonisch interview. Naast het investeren van geld in de startups, kan het fonds ondernemers het gebruik van de middelen van de universiteit bieden, inclusief haar laboratoria, de wetenschappelijke kennis en het netwerk van contacten van de universiteit, legt hij uit.

De nadruk van het fonds zal een grote verscheidenheid van technologieën zijn, maar onwaarschijnlijk medicijnen of cleantech bevatten, die investeringen op lange termijn en specifieke kennisvaardigheden vereisen, zei hij.

Tel Aviv University heeft een bedrijf voor technologieoverdracht genaamd Ramot, dat de onderzoekers moet helpen om hun technologieën op de markt te brengen, maar niet in de bedrijven investeert, legt Cohen uit.

Het nieuwe fonds zal een welkome speler in de technologiescène van Israël zijn, zei Marianna Shapira, de onderzoeksdirecteur van het Centrum van het Onderzoek van Israël, dat de high-tech industrie van Israël volgt.

“De academies van Israël steunen technologiebedrijven vanaf hun allereerste begin, en dit is een duidelijke en noodzakelijke stap, vooral in het licht van het feit dat wij in het verleden een gebrek aan financiering voor beginnende start-upbedrijven hebben gezien,” zei Shapira..

Het nieuwe fonds wordt gedefinieerd als een micro-VC-fonds, fondsen die kapitaal van minder dan $50 miljoen beheren, en zal zich aansluiten bij de Israëlische risicokapitaalfondsen die actief zijn op de lokale markt. Deze Israëlische fondsen hebben ongeveer 3 miljard dollar aan kapitaal beschikbaar voor investeringen.

In totaal hebben Israëlische risicokapitaalfondsen in 2017 1,3 miljard dollar opgehaald.

Tel Aviv University launches VC fund to invest in early-stage startups

The first of its kind in Israel, the seven-year, $20 million venture capital arm will back technologies developed mainly by students, university graduates

By Shoshanna Solomon

Tel Aviv University has announced plans to set up an early-stage startup venture fund, the first of its kind by an Israeli university.

The TAU Ventures fund, which will be located in Tel Aviv, has already raised some $20 million in commitments from investors including the Singaporean investment fund, Chartered HighTech (CTH), and additional investors from the US and Canada. It will operate for seven years, investing in startups set up mainly by university graduates or students.

The investment fund is modeled after ones at a number of universities in the US, including the Massachusetts Institute of Technology (MIT), University of California, Berkeley and Stanford University.

The managing partner of TAU Ventures is Nimrod Cohen, a former a partner in Plus Ventures and who led investments in a variety of startups including Yotpo, Bringg, and WSC Sports Technologies, which was sold to Snap Inc.

The fund’s affiliation with Tel Aviv University will help it benefit from investing in opportunities that others will not have spotted yet, said Cohen in a phone interview. In addition to investing money in the startups, the fund will be able to offer entrepreneurs the use of resources of the university, including its labs, the scientific knowledge and the university’s network of contacts, he explained.

The focus of the fund will be a wide variety of technologies, but unlikely pharma or cleantech, which require long-term investments and specific knowledge skills, he said.

Tel Aviv University has a technology transfer company called Ramot, which is in charge of helping its researchers bring their technologies to market, but does not invest in the companies, Cohen explained.

The new fund will be a welcome player in Israel’s tech scene, said Marianna Shapira, the research director of Israel’s IVC Research Center, which tracks Israel’s high-tech industry.

“Israel’s academia supports technology companies from their very start, and this is an obvious and necessary step, especially in light of the fact that we have seen in the past few years a lack of funding for early-stage companies that are just starting out,” Shapira said.

The new fund is defined as a micro-VC fund, funds that manage capital below $50 million, and will join the Israeli venture capital funds operating in the local market. These Israeli funds have about $3 billion in capital available for investments.

In total, Israeli VC funds raised $1.3 billion in 2017.

Source: https://www.timesofisrael.com/tel-aviv-university-...