30 april 2018

Israëlische ziekenhuizen beschermen​ MRI, insulinepompen tegen cyberaanvallen


Tel Aviv Sourasky Medical Center en Rambam Healthcare Campus hebben het cybersecurity bedrijf Cynerio Israel Ltd. gecontracteerd om hun technologie in hun systemen in te zetten.


MRI machine. Photo: Shutterstock

Yoav-toler16:48 30.04.18

Twee algemene ziekenhuizen in Israël breiden hun veiligheidsmaatregelen uit tot het gebied van medische hulpmiddelen. Tel Aviv Sourasky Medical Center en Rambam Healthcare Campus, respectievelijk het derde en vijfde grootste ziekenhuis van Israël, hebben cybersecurity bedrijf Cynerio Israel Ltd. gecontracteerd om zijn technologie in hun systemen in te zetten, volgens een gezamenlijke verklaring vrijgegeven donderdag.

De samenwerking tussen de ziekenhuizen en Cynerio, gewaardeerd op honderdduizenden shekels per jaar, begon in maart en het systeem van Cynerio wordt momenteel geïnstalleerd op relevante apparaten. De technologie van het bedrijf combineert machinaal leren met analyse van de medische workflow om alle verbindingen met het apparaat te bewaken, informatie te verstrekken over het netwerkgedrag van medische apparaten, afwijkingen op te sporen en bedreigingen te stoppen.

Terwijl Sourasky en Rambam al gebruik maken van cybersecurity voor hun netwerken, hadden de apparaten die in de ziekenhuizen werden gebruikt tot nu toe geen specifiek verdedigingssysteem, aldus de verklaring.

In 2017, tijdens de wereldwijde ransomware-aanval van WannaCry, werden 16 ziekenhuizen en bijna 600 huisartsenpraktijken in het Verenigd Koninkrijk doorbroken, hun computers op slot gezet en voor hun dossiers losgeld gevraagd. Door de aanval hadden de ziekenhuizen geen toegang meer tot digitale medische dossiers en werd de kwaliteit van de zorg die zij aan patiënten konden bieden, aangetast.

Medische apparatuur zoals MRI's, röntgenapparaten en insulinepompen worden steeds slimmer naarmate de technologie voortschrijdt, waarbij gebruik wordt gemaakt van draadloze technologie en sensoren en verbinding wordt gemaakt met smartphones voor betere zorgmogelijkheden. Zoals alle netwerksystemen kunnen ook medische apparaten het voorwerp uitmaken van inbreuken op de beveiliging, doelwit zijn van manipulatie of gebruikt worden om in het beter beveiligde ziekenhuisnetwerk te infiltreren.

De meeste geavanceerde medische apparaten zijn vandaag de dag niet goed beschermd door traditionele cyberbeveiligingstechnologie, zei Eyal Kleiner, hoofd computer- en communicatiebeveiliging van Rambam, in een e-mail aan Calcalist. Het ziekenhuis zocht daarom naar een technologie die de omgeving en mogelijke bedreigingen van een apparaat kon laten zien en kon helpen bij de bescherming ervan.

Israeli Hospitals Move to Protect MRI, Insulin Pumps from Cyber Attacks

Tel Aviv Sourasky Medical Center and Rambam Healthcare Campus have contracted cybersecurity company Cynerio Israel Ltd. to deploy its technology in their systems

Yoav Stoler16:48 30.04.18

Two of Israel's general hospitals are extending their security measures to the realm of medical devices. Tel Aviv Sourasky Medical Center and Rambam Healthcare Campus, Israel’s third and fifth largest hospitals, respectively, have contracted cybersecurity company Cynerio Israel Ltd. to deploy its technology in their systems, according to a joint statement released Thursday.

The collaboration between the hospitals and Cynerio, valued at hundreds of thousands of shekels a year, started in March, and Cynerio's system is currently in the process of being installed on relevant devices. The company's technology combines machine learning with medical workflow analysis to monitor all connections to the device, provide information about medical device network behavior, detect anomalies and stop threats.

While Sourasky and Rambam already employ cybersecurity for their networks, the devices used in the hospitals did not have a dedicated defense system until now, according to the statement.

In 2017, during the WannaCry worldwide ransomware attack, 16 hospitals and almost 600 general practices were breached in the U.K., their computers locked and their files held for ransom. The attack left the hospitals unable to access digital medical records and impacted the quality of care they could provide patients.

Medical devices such as MRIs, X-ray machines, and insulin pumps are becoming increasingly smart as technology advances, employing wireless technology and sensors and connecting to smartphones for improved care capabilities. As a result, like all network-linked systems, medical devices can be an object of security breaches, targeted for manipulation themselves or used to infiltrate the better-protected hospital network.

Most of today’s advanced medical devices are not properly protected by traditional cyber security technology, Eyal Kleiner, head of Rambam’s computer and communications security, said in an email sent to Calcalist. The hospital, therefore, searched for a technology that could show a device’s environment and possible threats, and assist in their protection.

Source: https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340...