03 mei 2018

Israëlisch apparaat zou zwangere vrouwen ultrasone scans op telefoon laten nemen


PulseNmore heeft ,,succesvolle tests” op product uitgevoerd, zegt dat het de voltooiing nadert; de beelden kunnen rechtstreeks naar artsen worden verzonden

Een Israëlische startup is in de laatste fase van de ontwikkeling van een revolutionair handheld echografie-apparaat waarmee zwangere vrouwen de gezondheid van hun baby kunnen controleren met behulp van alleen een smartphone.

PulseNmore LTD. zegt zijn apparaat met om het even welke smartphone kan verbinden, die de beelden op zijn scherm toont en hen naar de persoonlijke arts van de zwangere vrouw voor onderzoek, zo versloeg Hadashot TV dit woensdag.

De uitvinding kon ultrasone klanktests en de frequentie hervormen waarin de aanstaande moeders op hun ongeboren kind, vooral in Israël controleren, waar de vrouwen 6-8 tests gemiddeld, volgens Prof. Israël Meisner ondergaan, hoofd van de Obstetric Ultrasound Eenheid bij Medisch Centrum Rabin in Petah Tikva.

"De nieuwe ontwikkeling heeft één groot voordeel, namelijk het kalmerende effect," vertelde Meisner aan Hadashot. “Vrouwen voelen zich soms geen beweging meer, bellen met hun arts en krijgen te horen dat ze naar de spoedeisende hulp moeten. Hier is er de optie om een telefoon op haar maag te zetten en haar baby te zien.

“Het doel is om het alleen te gebruiken wanneer nodig, wanneer er angst is,” vertelde Dr. Elazar Sonnenschein, medeoprichter van PulseNmore, het TV-station.


Illustratief: Ultrageluid. (via Shutterstock)

Het apparaat moet nog de goedkeuring van het ministerie van Volksgezondheid krijgen. Maar het bedrijf zegt het in de Verenigde Staten met succes is getest.

PulseNmore zegt zijn apparaat voor maximaal 25 ultrasone klankencontroles kan worden gebruikt en bij rond NIS 700 ($190) zal worden verkocht zodra het certificatie van het Ministerie van de Gezondheid ontvangt.

Die kosten omvatten niet de betaling aan de arts die het beeld onderzoekt. Maar de startup zei dat het in besprekingen met Israëlische gezondheidsfondsen over het onderwerp was, aangezien het apparaat hen geld kon besparen door dure ultrasone klanktests onnodig te maken.

"Om misverstanden te voorkomen: dit is geen ultrasone klank om defecten of zwangerschapsmetingen te controleren," Meisner zei. “Dit is een apparaat met als enige doel een vrouw tot rust te brengen, om haar de kans te geven haar foetus te zien, zich ermee te verbinden als ze gestrest is, en te begrijpen dat het er oké uitziet.

Israeli device would let pregnant women take ultrasound scans on phone

PulseNmore has conducted ‘successful tests' on product, says it's nearing completion; images can be sent directly to physicians

An Israeli startup is in the final stages of developing a revolutionary handheld ultrasound device that will allow pregnant women to check on the health of their baby using only a smartphone.

PulseNmore LTD. says its device can connect to any smartphone, displaying the images on its screen and sending them to the pregnant woman’s personal doctor for examination, Hadashot T

The invention could revolutionize ultrasound tests and the frequency in which expectant mothers check on their unborn child, especially in Israel, where women undergo 6-8 tests on average, according to Prof. Israel Meisner, head of the Obstetric Ultrasound Unit at Rabin Medical Center in Petah Tikva.

“The new development has one big advantage, which is the calming effect,” Meisner told Hadashot. “Women sometimes don’t feel movement, call their doctor and are told to go to an emergency room. Here there’s the option to put a phone on her stomach and see her baby.”

“The purpose is to use it only when necessary, when there’s anxiety,” Dr. Elazar Sonnenschein, co-founder of PulseNmore, told the TV station.

Illustrative: Ultrasound. (via Shutterstock)

The device has yet to receive approval from the Health Ministry. But the company says it has been successfully tested in the United States.

PulseNmore says its device can be used for up to 25 ultrasound checks and will retailed at around NIS 700 ($190) once it receives certification from the Health Ministry.

That cost doesn’t include payment to the doctor examining the image. But the startup said it was in talks with Israeli health funds on the subject, since the device could save them money by making costly ultrasound tests unnecessary.

“To prevent misunderstandings: this is not an ultrasound to check for defects or pregnancy measurements,” Meisner said. “This is a device with the sole purpose of calming a woman down, to give her the chance to see her fetus, connect to it when she is stressed, and understand that it is looking okay.”

Source: https://www.deepl.com/translator