13 mei 2018

​IceCure veert op na positieve gegevens van de borstkankerbehandeling

IceCure rapporteerde klinische onderzoeksresultaten met 99% effectiviteit in het elimineren van borstkankertumoren door het bevriezen met vloeibare stikstof zonder chirurgie.

IceCure Ltd. (TASE: ICCM) kende een koersstijging van 130% op de Tel Aviv Stock Exchange na de rapportering van de resultaten van klinische studies met een effectiviteit van 99% in het elimineren van borstkanker door bevriezing met vloeibare stikstof zonder chirurgische ingreep.

Het in Caesarea gevestigde bedrijf, dat in handen is van de Chinese investeerder Haixiang Lee, houdt zich bezig met onderzoek, ontwikkeling en marketing van medische hulpmiddelen voor de minimaal invasieve behandeling van kwaadaardige en goedaardige tumoren door bevriezing en niet door chirurgie. Het bedrijf presenteerde gisteren voor het eerst gegevens die het had ontvangen over de ICE3-proef, op de American Society of Breast Surgeons (ASBS) conferentie die momenteel wordt gehouden in de VS ('s werelds grootste conferentie voor chirurgen en beleidsmakers in het veld). Dit is het grootste gecontroleerde, multi-lokale klinische onderzoek dat tot op heden in de VS is uitgevoerd voor het bevriezen van kwaadaardige borsttumoren zonder deze vervolgens te verwijderen. IceCure heeft een FDA- en CE-goedkeuring om het apparaat in de VS en Europa op de markt te brengen voor een reeks indicaties.

Als onderdeel van de studie ondergaan de patiënten een medische ingreep van ongeveer 20-40 minuten in een kliniek met behulp van het IceSense3™-systeem van het bedrijf zonder chirurgie of opname in het ziekenhuis, en worden ze een korte tijd na de ingreep naar huis gestuurd, terwijl ze de volgende vijf jaar een monitoring ondergaan, zoals gebruikelijk is. De proef werd uitgevoerd in 18 toonaangevende ziekenhuizen en klinieken in de VS, waaronder Mount Sinai Beth Israël en het Columbia University Medical Center.

De resultaten gaven weer dat van de 146 patiënten die de behandeling ondergingen slechts bij één patiënt kanker was teruggekomen. Van de 145 patiënten bevinden 103 zich in de follow-up periode van bijna twee jaar. Het onderzoek omvat vrouwen ouder dan 50 (de gemiddelde leeftijd is 75 jaar) met borstkanker met een laag risico in een vroeg stadium, met een groei van 1,5 centimeter, een type dat 60% vertegenwoordigt van de gevallen van borstkanker die elk jaar worden gediagnosticeerd.

In de proef, werden geen significante complicaties gezien. Bovendien werd gemeld dat 76% van de onderzochte patiënten binnen 48 uur weer volledig dagelijks actief was en dat 95% van de patiënten en artsen aangaf tevreden te zijn over de cosmetische resultaten. Eyal Shamir, CEO van IceCure Medical, zei: "De behandeling met IceSence3™ biedt een eenvoudig, nauwkeurig en veilig alternatief voor chirurgische procedures voor het verwijderen van de kankergezwel in de borst. De behandeling met ons systeem laat de eliminatie van de volledige tumor door bevriezing toe. Patiënten die aan het onderzoek deelnemen, kunnen na een korte en eenvoudige behandeling, zonder littekens en zonder de vorm of grootte van de borst te veranderen, van hun routineleven genieten.

IceCure jumps on positive breast cancer treatment data

IceCure reported clinical trial results with 99% effectiveness in eliminating cancerous breast tumors through freezing with liquid nitrogen without surgery.

IceCure Ltd. (TASE: ICCM) saw its share price jump 130% on the Tel Aviv Stock Exchange after reporting clinical trial results with 99% effectiveness in eliminating cancerous breast tumors through freezing with liquid nitrogen without surgery.

The Caesarea based company, owned by Chinese investor Haixiang Lee, is engaged in research, development and marketing of medical devices for minimally invasive treatment of malignant and benign tumors through freezing and not surgery. The company presented for the first time yesterday data which it had received about the ICE3 trial, at the American Society of Breast Surgeons (ASBS) conference currently being held in the US (the world's largest conference for surgeons and decision makers in the field). This is the largest controlled, multi-location clinical trial held to date in the US for the freezing of malignant breast tumors without subsequently removing them. IceCure has FDA and CE approval to market the device in the US and Europe for a range of indications.

As part of the trial, the patients undergo a medical procedure of about 20-40 minutes in a clinic using the company's IceSense3™ system without surgery or being hospitalized, and being sent home a short time after the procedure, while undergoing monitoring for the following five years, as is standard practice. The trial was carried out in 18 leading US hospitals and clinics including Mount Sinai Beth Israel and Columbia University Medical Center.

The results found that of the 146 patients that underwent the treatment only one patient had the cancer recur. Of the 145 patients, 103 patients are in the follow-up period of almost two years. The trial includes women aged over 50 (the average age is 75) with low-risk breast cancer in its early stages, with 1.5 centimeter growths, a type representing 60% of the breast cancer cases diagnosed each year.

In the trial, no significant complications were seen. In addition, it was reported that 76% of those examined returned to full daily activities within 48 hours and 95% of the patients and doctors reported satisfaction with the cosmetic results. IceCure Medical CEO Eyal Shamir said, "The treatment with IceSence3™ provides a simple, precise and safe alternative to surgical procedures for removing the cancerous tumor in the breast. Treatment with our system enables the elimination of the entire tumor by freezing. Patients taking part in the trial can enjoy their routine lives after a brief and straightforward treatment, without scars and without changing the shape or size of the breast."