15 mei 2018

Zo helpt de technische wereld in Israël gewonde veteranen.

Elad Horovitz tests a device that will make it easier for him to drive.Ben Sales

Israëlische technische teams werken met gewonde IDF-veteranen om hun individuele beperkingen te overwinnen en meer van hun leven terug te nemen.

Toen Elad Horovitz tijdens de Israëlische oorlog in Gaza in 2014 door zijn hoofd werd geschoten, was zijn eerste zorg overleven, niet het behouden van zijn perifere gezichtvermogen (zicht rondom red.) tijdens het autorijden.

Horovitz, toen 20, werd door zijn linkeroor en rechteroog geschoten. Op de een of andere manier overleefde hij, maar verloor de helft van zijn gehoor en gezichtsvermogen en onderging twee jaar revalidatie voordat hij in staat was om terug te keren naar het normale leven. Nu studeert hij psychologie aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem.

Hoewel hij een rijbewijs heeft, veroorzaakt zijn beperkte perifere gezichtsvermogen problemen. Horovitz kan de rechterzijde van zijn auto niet overzien, waardoor het moeilijk is om door de smalle straatjes te rijden die kriskas door Jeruzalem, Tel Aviv en andere Israëlische steden lopen.

Dat is deze week echter veranderd.

In een garage in Zuid Tel Aviv was Horovitz er getuige van hoe enkele computeringenieurs aan zijn auto werkten. Een ervan boog zich onder de geopende motorkap terwijl de andere aan de linkerzijde van het stuurwiel met elektronica behing. Een klein rechthoekig scherm werd verbonden met sensoren in de linkerbenedenhoek van de auto, knipperend als de auto ergens te dicht bij zou komen. Een camera vergelijkbaar met de inmiddels gangbare achteruitkijkcamera’s werd gemonteerd voor de dode hoek van Horovitz.

"Vandaag kan ik bijna alles weer doen en ik rijd veel, bijna elke dag", zei hij. "Eerst vermeed ik het om door smalle straatjes te rijden, gewoon omdat ik er een beetje bang voor was, nu hoef ik dat niet meer te doen. Dus dit zijn dingen die je kunt overwinnen en dat vermindert de aanwezigheid van mijn trauma van dag tot dag."

Het Horovitz-project was een van de veertien presentaties tijdens "Makers for Heroes", een evenement gehouden in Tel Aviv afgelopen woensdag, waarbij gewonde ex-soldaten samenwerkten met 150 Israëlische technici om oplossingen te bedenken voor problemen veroorzaakt door hun handicaps. Na twee maanden van voorbereiding, kwamen de veteranen en hun technische teams maandag in de kelder van een WeWork-kantoor bijeen en brachten veel van de volgende 72 uur door met het bouwen van hun producten met software, 3D-printers, polymeren en de elektronische ‘ingewanden’ van medische apparaten.

Sommige van hun innovaties zouden ook nuttig kunnen voor een breder publiek. Eén team creëerde een polsbandje dat de komst van een paniekaanval kon voelen door de pols van de drager en het vocht op hun huid te meten, vervolgens een rustgevend liedje af te spelen of een andere afleiding te bieden.

Een ander project was gericht op het voorkomen van bloedstolsels door de armen van een veteraan in bloeddrukmanchetten te wikkelen en bloed terug in de aderen te duwen.

De teams bestonden uit techneuten afkomstig van het technisch vruchtbaarheidsecosysteem van Tel Aviv. Sommigen van hen hadden drie dagen vrij genomen om deel te nemen aan de 'make-athon', terwijl ook sommige lokale initiatieven teams stuurden om deel te nemen.

"Deze soldaten gaven ons alles wat ze kunnen , hun gezondheid, hun hele leven", zei Shoshi Rushnevsky, een voormalige Israëlische techwerker en de oprichter van Restart, een organisatie die gewonde Israëlische veteranen helpt en het evenement organiseert met de denktank van het Reut Institute. "Laten we ons netwerk, onze kennis en onze ervaring gebruiken en de gewonden helpen de cyclus van verwondingen te overwinnen. De blessure-cyclus kan je echt doen vastlopen. Dat gevoel van immobiliteit wat we willen doorbreken."

De Israëlische regering financiert de revalidatie voor haar 51.000 overlevende veteranen die gewond zijn geraakt. Die veteranen genieten de sympathie van het publiek in dit kleine land waar voor de meeste burgers militaire dienstplicht geldt. Gewonde soldaten ontvangen ook maatschappelijke ondersteuning na hun rehabilitatie.

De missie van Restart is om de soldaten te ondersteunen nadat de overheid haar verplichtingen jegens hen heeft afgeschaald, door hen ondersteuning te bieden om hun dagelijkse leven te verlichten. Eén programma koppelt 15 gewonde veteranen aan professionele mentoren die hen kunnen helpen bij het vinden van een baan en zichzelf te professioneel ontwikkelen."Makers for Heroes", wat al twee keer heeft plaatsgevonden, heeft tot doel Israëlische technici te bekwamen bij de hulp aan veteranen.

"Er is een neiging na de oorlog om de gewonde soldaten te verwaarlozen," zei Niv Efron, een Israëlische veteraan die in de oorlog van 2014 in Gaza in de borst en hand werd geschoten en zes operaties onderging. Efron nam twee jaar geleden deel aan de eerste versie van "Makers for Heroes", waar zijn team een apparaat bouwde om pull-ups te doen.

"Dat kun je ze niet kwalijk nemen," zei Efron over Israëli's die ophouden met aandacht schenken aan de gewonden. "Ze moeten weer gewoon aan het werk. Maar de gewonde soldaten zijn er nog steeds.”

De ingenieurs brachten veel ervaring met zich mee, variërend van biomedische technische initiatieven tot de robuuste industrie van Israëlische beveiligingstechnologie. Grotendeels namen de veteranen zelf niet deel aan de technologische ontwikkeling. Ze waren er om de innovaties van hun teams te testen en hen te helpen uitzoeken wat het best zou werken. Ze hielpen ook om te uit te vinden welke projecten mogelijk zouden zijn om binnen een periode van drie dagen te voltooien. Horovitz, bijvoorbeeld, besloot om geen gehoorapparaat te laten ontwikkelen voor zijn dove oor.

“Ik vertelde hen mijn probleem, we bespraken het, ze kwamen met het idee en ze knalden het eruit," zei Assaf Dory, een Israëlische Amerikaan wiens zijn been werd geamputeerd nadat hij twee keer gewond was geraakt tijdens zijn werk als politieman in Florida. Zijn team maakte een kussen dat de ex-Israëlische soldaat op elke stoel kon laten zitten.

"Het is geweldig om al deze professionals te zien dansen en hun ding te zien doen," zei hij.

Op geen van de uitvindingen zal uiteindelijk patent worden aangevraagd door een of andere slimme technische onderneming. In plaats daarvan worden ze allemaal online geüpload, compleet met plannen en open-sourcecode. “Het idee”, zei Dory, “was om de veteranen te helpen en hen te sterker te maken. Als iemand een van de ideeën wil kopiëren,” zei hij, “laat ze hun gang gaan.”

"Het is het vermogen om iets te doen wat je niet kon of dacht dat je het niet kon," zei Efron. "We vinden iets uit om iemand [een veteraan] in staat te stellen te doen wat hij wil. Het zal hem ook laten zien dat hij zelfs met zijn beperkingen nog steeds dingen kan doen."

How Israel's tech scene is helping wounded combat veterans

Israeli tech teams work with wounded IDF veterans to overcome their individual disabilities and take back more of their lives.

When Elad Horovitz was shot in the head during Israel’s 2014 war in Gaza, his first concern was survival, not how to maintain peripheral vision while driving.

Horovitz, then 20, was shot through his left ear and right eye. Somehow he survived, losing half of his hearing and sight, and underwent two years of rehabilitation before he was able to return to normal life. Now he’s a psychology student at the Hebrew University in Jerusalem.

He has a driver’s license, but his vision problems provide obstacles: Horovitz can’t see past the right corner of the car, making it difficult to drive on the narrow streets that crisscross Jerusalem, Tel Aviv and other Israeli cities.

That, however, changed this week.

At a South Tel Aviv garage, Horovitz watched as a couple of computer engineers worked on his car. One bent under the open hood while the other crowded the left side of the steering wheel with electronics. One small rectangular screen was connected to sensors on the front-left corner of the car, blinking if it got too close to anything. A camera similar to the now-common rearview cameras was for Horovitz’s blind spot.

“Today I can do almost everything, and I drive a lot, almost every day,” he said. “If I avoid going down narrow streets, it’s just because I’m a little scared. Now I’ll stop avoiding it. So these are things you can overcome, and that reduces the presence of my wound day to day.”

The Horovitz project was one of 14 showcased at “Makers for Heroes,” a Tel Aviv event that ran through Wednesday at which wounded former soldiers worked with 150 Israeli tech engineers to devise solutions to problems posed by their disabilities. After two months of prepping, the veterans and their tech teams met Monday in the basement of a WeWork office and spent much of the next 72 hours building their products with code, 3-D printers, polymers and the electronic guts of medical devices.

Some of their innovations seemed like they would be helpful to a broader clientele. One team created a wristband that could sense the advent of a panic attack by measuring the wearer's pulse and the moisture on their skin, then playing a soothing song or providing a different distraction.

Another project aimed to prevent blood clots by wrapping a veteran’s legs in blood pressure sleeves and pushing blood back up the veins.

The teams were drawn from Tel Aviv’s fertile tech ecosystem. Some took off three days from their jobs to participate in the “make-athon,” while some local startups sent teams to participate.

“These soldiers gave us everything they can – their health, their entire life,” said Shoshi Rushnevsky, a former Israeli tech worker and the founder of Restart, an organization that aids wounded Israeli veterans and organized the event with the Reut Institute think tank. “Let’s take our connections, our knowledge, our experience, and help the wounded get out of the cycle of injury. The injury cycle can really get you stuck. That feeling of immobility is what we want to set free.”

The Israeli government funds rehabilitation for its 51,000 living wounded veterans – a population that receives public sympathy in a small country where most citizens are subject to a mandatory draft. Wounded soldiers also receive public benefits following their rehab.

Restart’s mission is to support the soldiers after the government scales back its obligations to them, providing them with benefits to ease their daily lives. One program matches 15 wounded veterans with professional mentors who can help them find jobs and burnish themselves professionally. “Makers for Heroes,” which has taken place twice, aims to bring Israeli tech prowess to bear on helping the veterans.

“There’s an inclination after the war to neglect the wounded soldiers,” said Niv Efron, an Israeli veteran who was shot in the chest and hand in the 2014 Gaza war and underwent six surgeries. Efron participated in the first iteration of “Makers for Heroes” two years ago, where his team built a device to help him do pull-ups.

“You can’t blame them,” Efron said of Israelis who stop paying attention to the wounded. “They need to go back to work. But the wounded soldiers are still there.”

The engineers brought experience ranging from biomedical tech startups to Israel’s robust security tech industry. For the most part, the veterans themselves did not take part in the tech development. They were there to test out their teams’ innovations and guide them on what would be most helpful. They also helped figure out which projects would be possible to complete within a three-day period. Horovitz, for example, decided not to pursue creating a hearing aid that would alert him when someone was speaking to his deaf ear.

"I told them my problem, we discussed it, they came up with the idea and they banged it out," said Assaf Dory, an Israeli-American who had his leg amputated after being wounded twice on police duty in Florida. His team was fashioning a cushion that would allow the ex-Israeli soldier to sit in any chair.

"It's amazing to see all these professionals dancing, doing their thing," he said.

None of the products will end up being licensed by a savvy tech firm. Instead, they will all be uploaded online, complete with plans and open-source code. The idea, Dory said, was to help the veterans and empower them. If someone wants to copy any of the ideas, he said, they can go ahead.

“It’s the ability to do something you couldn’t or thought you couldn’t,” Efron said. “We find a product to enable [a veteran] to do what he wants to. It will also show him that even with his limitations, he can still do things.”

Source: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/2...