15 mei 2018

Uit Shamir komt de Thora van goede geneeskunde

Hoe Yitzhak Shamir Medical Center patiënten behandelt.Yitzhak Shamir Medical Center Director-General Dr. Osnat Levtzion-Korach speaks at the 7th Annual Jerusalem Post Conference in New York on April 29th, 2018.. (photo credit: MARC ISRAEL SELLEM/THE JERUSALEM POST)


Door Maayan Jaffe-Hofman

Mohammed is een zeven jaar oude jongen uit Jenin. Laatste Pascha werd hij overreden door een vrachtwagen. De meeste lokale artsen wilden zijn been amputeren, maar iemand besliste anders en bracht Mohammed naar het Yitzhak Shamir Medical Center in Tzrifin bij Rishon Lezion, het voormalige Assaf Harofeh Medical Center.

Een multidisciplinair team van artsen hield toezicht op de behandeling van Mohammed, waaronder 10 sessies in het hyperbare zuurstoftherapiecentrum van het ziekenhuis. Hyperbare zuurstoftherapie versterkt het natuurlijke genezingsproces van het lichaam door inademing van 100% zuurstof in een totale lichaamskamer waar de atmosferische druk wordt verhoogd en geregeld.

Een paar weken na Pesach was duidelijk dat het been van Mohammed gered was.

Dit was een van de vele verhalen verteld door de directeur-generaal van Shamir, Dr. Osnat Levtzion-Korach, op de jaarlijkse Jerusalem Post-conferentie in New York City op zondag. Levtzion-Korach is de eerste vrouw die een algemeen ziekenhuis van de staat in Israël runt.

Ze beschreef hoe de hyperbare zuurstoffles de ledematen van patiënten die het risico liepen te worden geamputeerd heeft gespaard. Ze zei ook dat de kamer nu wordt gebruikt voor de behandeling van beroerte en traumatisch hersenletsel.

"Ons onderzoek is om uit te vinden of hyperbare therapie de hersenen zelfs jonger kan maken, het brein verjongt," zei ze. Ze toonde een beeld van ouder wordende hersenen voor en na hyperbare zuurstoftoediening waarbij de verouderende hersenen na de behandeling beter functioneerden.

Ze vertelde ook het verhaal van Ron, een officier die tijdens een explosie gewond raakte tijdens het dienen in de IDF.

"Ron was zwaar gewond, inclusief ernstig hersenletsel," legde Levtzion-Korach uit. "Hij kon niet meer lezen. Hij kon zich niets meer herinneren. Hij werd gerehabiliteerd in het Sheba Medical Center in Tel Hashomer. Toen kwam hij naar ons. "

Er waren 80 behandelingen nodig in de hyperbare kamer, maar Ron genas.

"Het was een verbazingwekkend iets: aan het einde van zijn behandeling ging hij terug naar actieve dienst", zei Levtzion-Korach.

Shamir's hyperbare kamer wordt beschouwd als een van 's werelds meest toonaangevende apparaten van dit type, zei ze, eraan toevoegend dat Bill Gates het centrum belde om geïnformeerd over de werking van het apparaat.

Nu, zei ze, zoekt het ziekenhuis fondsen om twee extra hyperbare zuurstoffamers te bouwen.

"Wij nodigen u uit om onze partners te worden op deze spannende reis om de wereld van de geneeskunde te veranderen," zei Levtzion-Korach. "Dit is de toekomst van de geneeskunde. 'Ki m'Tzion tetze Torah' [van Sion zal tevoorschijn komen Torah] is een goede uitdrukking om te beschrijven wat we aan het doen zijn bij Shamir.'

Yitzhak Shamir Medical Center Director-General Dr. Osnat Levtzion-Korach speaks at the 7th Annual Jerusalem Post Conference in New York on April 29th, 2018.. (photo credit: MARC ISRAEL SELLEM/THE JERUSALEM POST)

‘FROM SHAMIR THE TORAH OF GOOD MEDICINE IS COMING FORTH’

How Yitzhak Shamir Medical Center treats patients.

BY MAAYAN JAFFE-HOFFMAN

Muhammad is a seven-year-old boy from Jenin. Last Passover, he was run over by a truck. Most local doctors wanted to amputate his leg, but one decided otherwise and brought Muhammad to Yitzhak Shamir Medical Center in Tzrifin near Rishon Lezion, formerly Assaf Harofeh Medical Center.

A team of multidisciplinary physicians oversaw Muhammad’s treatment, which included 10 sessions in the hospital’s hyperbaric oxygen therapy center. Hyperbaric oxygen therapy enhances the body’s natural healing process by inhalation of 100% oxygen in a total body chamber where atmospheric pressure is increased and controlled.

A few weeks after Passover, it was clear Muhammad’s leg was saved.

This was one of several stories told by Shamir’s director-general, Dr. Osnat Levtzion-Korach, at the annual Jerusalem Post conference in New York City on Sunday. Levtzion-Korach is the first woman to run a state-owned general hospital in Israel.

She described how the hyperbaric oxygen chamber has saved patients’ limbs that were at risk of being amputated. She also said the chamber is now being used for the treatment of stroke and traumatic brain injuries.

“Our research is finding that hyperbaric therapy can even make the brain younger, rejuvenate the brain,” she said. She showed a picture of an aging brain before and after hyperbaric oxygen treatment in which the aging brain was functioning better after treatment

She also told the story of Ron, an officer who was injured in a blast while serving in the IDF.

“Ron was badly injured, including a severe brain injury,” Levtzion-Korach explained. “He could not read. He could not remember anything. He was rehabilitated at Sheba Medical Center in Tel Hashomer. Then he came to us.”

It took 80 treatments in the hyperbaric chamber, but Ron was rehabilitated.

“It was an amazing thing: At the end of his treatment, he went back to active service,” Levtzion-Korach said.

Shamir’s hyperbaric chamber is considered one of the world’s leading devices of its type, she said, adding that Bill Gates called the center to talk about its work.

Now, she said, the hospital is raising funds to build two additional hyperbaric oxygen chambers.

“We invite you to be our partners in this exciting journey to change the world of medicine,” said Levtzion-Korach. “This is the future of medicine. ‘Ki m’Tzion tetze Torah’ [From Zion shall come forth Torah] is a good phrase to describe what we are doing at Shamir.”

Source: https://www.jpost.com/Israel-News/From-Shamir-the-...