21 mei 2018

Memed een bedrijf in virale en bacteriële bloedonderzoeken krijgt motie van vertrouwen


Een studie door Israëlische medische onderzoekers vergeleek de geautomatiseerde test van het bedrijf met soortgelijke onderzoeksmethoden en stelde vast vond dat het de potentie heeft om overmatig antibioticagebruik met bijna 90% terug te dringen.MeMed co-founders Kfir Oved (left), and Eran Eden (right). Photo: Shlomi Yosef

Omer Kabir 17.05.18 14.42u


Het in Israël gevestigde en beginnende MeMed Diagnostics Ltd. dat zich bezig houdt met de ontwikkeling van geautomatiseerde medische diagnoseapparatuur heeft een motie van vertrouwen gekregen voor de nauwkeurigheid van zijn virale bacteriële testapparatuur voor bloed, van een team van Israëlische medische onderzoekers, kondigde het bedrijf dinsdag aan. Sommige van de auteurs van het artikel met de details van de resultaten zijn werknemers van MeMed.

MeMed, opgericht in 2009, ontwikkelt en verkoopt een geautomatiseerd bloedtestapparaat waarmee kan worden vastgesteld of een infectie bacterieel of viraal is (beide hebben vaak vergelijkbare symptomen) op basis van de aanwezigheid van specifieke eiwitten in het bloed. Antibiotica worden alleen gebruikt voor de behandeling van bacteriën, niet voor virussen, en onjuist voorschrijven kan niet alleen schade toebrengen aan patiënten, hebben een fors prijskaartje, maar kan ook leiden tot de ontwikkeling van antibiotica-resistente bacteriën, ook wel bekend als ‘superbugs'.

Volgens MeMed kan de eerste generatie van het apparaat binnen enkele minuten tot uren zeer nauwkeurige antwoorden bieden, in vergelijking met traditionele tests die dagen in beslag kunnen nemen. Het bedrijf is momenteel bezig met de ontwikkeling van een tweede generatie van het apparaat waarbij de gang naar het laboratorium overbodig wordt. MeMed heeft tot nu toe ongeveer $30 miljoen aan aandelenbeleggingen opgehaald en meer dan 25 miljoen aan subsidies van overheidsinstanties, waaronder het Amerikaanse ministerie van Defensie en de Europese Commissie.

Het apparaat van MeMed, dat is gecertificeerd in de Europese Unie, is eerder gevalideerd in twee dubbelblinde onderzoeken. Het huidige team, samengesteld uit onderzoekers van het Israëlische Schneider Children's Medical Center, bestudeerde de test specifiek voor patiënten met luchtweginfectie (zowel boven als onder) en koorts zonder bron. Op basis van 314 patiënten vergeleken ze MeMed's op eiwit gebaseerde test met andere methoden die biologische markers gebruiken om te testen op infectie en op klinische voorspellingsregels.

Volgens de studie, gepubliceerd in april in European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, was de test van MeMed nauwkeuriger dan elke andere geteste methode, inclusief standaard laboratoriumparameters die werden gebruikt voor patiënten met infecties. De analyse van MeMed identificeerde ook 50 van de 57 patiënten die al een recept voor antibiotica kregen als lijdend aan een virale infectie, "dit suggereert het potentieel om overmatig gebruik van antibiotica met 88% terug te dringen", aldus het onderzoek.

"Snelle en bruikbare diagnostische hulpmiddelen kunnen artsen helpen beter geïnformeerde beslissingen te nemen over de behandeling met antibiotica," zei Liat Ashkenazi-H
Viral-Bacterial Blood Test Company MeMed Gets Comparative Vote of Confidence


Viral-Bacterial Blood Test Company MeMed Gets Comparative Vote of Confidence

Omer Kabir14:4217.05.18

Israel-based automated medical diagnosis startup MeMed Diagnostics Ltd. has received a vote of confidence for the accuracy of its viral-bacterial blood testing device from a team of Israeli medical researchers, the company announced Tuesday. Some of the authors of the article that details the results are MeMed employees.

MeMed, founded in 2009, develops and markets an automated blood testing device capable of diagnosing whether an infection is bacterial or viral—both often presenting with similar symptoms—based on the presence of specific proteins in the blood. Antibiotics are only used for treating bacteria, not viruses, and incorrect prescription can not only cause harm to patients and have a steep price tag, but also lead to the creation of antibiotic-resistant bacteria, also known as “superbugs.”

According to MeMed, its first generation device can provide highly accurate answers within minutes to hours, compared to traditional tests that can take days. The company is currently developing a second generation device that will not necessitate lab access. MeMed raised around $30 million in equity investments so far, and over $25 million in grants from governmental entities, including the U.S. Department of Defense and the European Commission.

MeMed’s device, which is certified in the European Union, has been previously validated in two double-blinded studies. The current team, composed of researchers from Israeli Schneider Children's Medical Center studied the test specifically for patients with respiratory infection (both upper and lower) and fever without source. Based on 314 patients, they compared MeMed’s protein-based test to other methods that use biological markers to test for infection, and to clinical prediction rules.

According to the study, published in April in European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, MeMed’s test was more accurate than any other method tested, including standard laboratory parameters used for patients with infections. MeMed’s analysis also identified 50 out of 57 patients that were already given a prescription for antibiotics as suffering from a viral infection, “suggesting potential to reduce antibiotic overuse by 88%,” according to the study.

"Rapid and actionable diagnostic tools can help physicians make better informed antibiotic treatment decisions,” said in a statement Liat Ashkenazi-Hoffnung of Schneider Children's Medical Center, a co-lead researcher. “The demonstrated potential to reduce unwarranted antibiotic prescription by almost 90% is a key finding.”

Source: https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340...