21 mei 2018

​Boeing tekent overeenkomst met de Israëlische Start-Up die 3D-afdrukken van onderdelen beveiligt

Jetliner maker zal ook een niet nader genoemd bedrag investeren in de gezamenlijke ontwikkeling van software met Assembrix Ltd.Door Shoshanna Solomon

Boeing, een multinationale fabrikant van commerciële jetliners en defensie- en ruimtevaartsystemen, heeft een overeenkomst gesloten met Israëls Assembrix Ltd. voor het gebruik van de software van de Start-UIp om het intellectuele eigendom van Boeing veilig te stellen tijdens de 3D-productie van onderdelen. Boeing zal ook een niet nader genoemd bedrag investeren om samen met het Israëlische bedrijf de software verder te ontwikkelen.

Boeing en Assembrix hebben maandag laten weten een memorandum van overeenstemming te hebben ondertekend dat Boeing in staat zal stellen Assembrix-software te gebruiken voor het beheer en de bescherming van het intellectuele eigendom dat het deelt met leveranciers tijdens het ontwerp en de productie van onderdelen met behulp van 3D-printing.


David Ivry, president of Boeing Israel (left), Assembrix co-founder and CEO Lior Polak, center, and JC Ahn, a Boeing representative, offset project manager (Courtesy)

"Deze overeenkomst breidt de banden van Boeing met de Israëlische industrie uit en helpt tegelijkertijd bedrijven als Assembrix om hun activiteiten uit te breiden", aldus David Ivry, president van Boeing Israël. "Boeing zoekt wereldwijd naar leveranciers die voldoen aan strenge eisen op het gebied van kwaliteit, planning, kosten en intellectueel kapitaal en Assembrix doet dat allemaal.

"Zodra u overgaat op 3D-printen, wordt het proces digitaal," zei Assembrix medeoprichter en CEO Lior Polak in een telefonisch interview. De ontwerp- en fabricagespecificaties worden allemaal in één digitaal bestand gegoten, waarna de eigenaar van het bestand "de controle verliest" over wat er met het bestand kan gebeuren, zodra het aan de fabrikant is overgedragen.

"Ons systeem maakt het mogelijk om het 3D-proces op een veilige manier te besturen," zei hij. "Het intellectuele eigendom van de fabrikant blijft veilig en ons systeem stelt de fabrikant in staat om ook het 3D-printen op afstand te controleren.

De overeenkomst met Boeing voorziet de firma van de V.S. die de software verwerft maar ook een bedrag investeert om de software van Assembrix samen verder te ontwikkelen, aldus bovengenoemde Polak.

Boeing maakt gebruik van geavanceerde 3D-afdrukmethoden om een aantal van haar producten te produceren en ontwikkelt onderdelen met 3D-fabricagecapaciteiten op 20 locaties wereldwijd, waarbij zij samenwerkt met leveranciers over de hele wereld om haar te voorzien van 3D-gedrukte onderdelen voor haar commerciële, ruimtevaart- en defensieplatforms.

Assembrix werd in 2014 opgericht door Polak en Dan Halperin, hoogleraar informatica aan de Universiteit van Tel Aviv met als belangrijkste onderzoeksdomein de computationele meetkunde. De rekengeometrie is de basis van de Assembrix-software, aldus Polak.

Het bedrijf heeft tot op heden durfkapitaal van “Angel investors” en de Israëlische Innovation Authority aangetrokken.

Boeing signs accord with Israeli startup that secures 3D printing of parts

Jetliner maker will also invest an undisclosed amount of money in joint development of software with Assembrix Ltd.

By SHOSHANNA SOLOMON

Boeing, a multinational manufacturer of commercial jetliners and defense and space systems, has signed an accord with Israel’s Assembrix Ltd. for the use of the startup’s software to secure Boeing’s intellectual property during the 3D manufacturing of parts. Boeing will also invest an undisclosed amount of money to jointly further develop the software with the Israeli company.

Boeing and Assembrix said on Monday that they signed a memorandum of agreement that will allow Boeing to use Assembrix software to manage and protect the intellectual property it shares with vendors during design and manufacturing of parts using 3D printing.

“This agreement expands Boeing’s ties to Israeli industry while helping companies like Assembrix expand their business,” said David Ivry, president of Boeing Israel. “Boeing seeks suppliers globally who meet stringent quality, schedule, cost and intellectual capital, and Assembrix does all of that.”

“Once you move to 3D printing, the process becomes digital,” Assembrix co-founder and CEO Lior Polak said in a phone interview. The design and manufacturing specifications are all put into one digital file, whereupon the owner of the file “loses control” of what can happen to it, once it is transferred to the manufacturer.

“Our system enables in a secure way to control the 3D process,” he said. “The intellectual property, which belongs to the manufacturer, stays secure and our system allows the manufacturer to monitor the 3D printing remotely as well.”

The accord with Boeing envisages the US firm acquiring the software but also investing an amount of money to further develop Assembrix’s software together, Polak said.

Boeing uses advanced 3D printing methods to produce some of its products, and it develops parts with 3D manufacturing capabilities at 20 sites worldwide, partnering with suppliers across the globe to supply it with 3D-printed parts for its commercial, space and defense platforms.

Assembrix was founded in 2014 by Polak and Dan Halperin, a professor of computer science at Tel Aviv University whose main field of research is computational geometry. Computation geometry is the basis of the Assembrix software, said Polak.

The company has raised seed funding to date from angel investors and Israel’s Innovation Authority.

Source: https://www.timesofisrael.com/boeing-signs-accord-...