29 mei 2018

Zes Israëlische startups die levens helpen redden

Bedrijven die behoren tot de 62 bedrijven die worden genoemd in David Wanetick's boek 'Solution Nation' over Israëlische ondernemingen met een wereldwijde impact.

Door SHOSHANNA SOLOMON

 

"Solution Nation: Een natie speelt buitenproportioneel in op de meest hardnekkige problemen ter wereld" biedt een diepgaande analyse van 62 opkomende Israëlische bedrijven, die allemaal oplossingen ontwikkelen voor levensbedreigende problemen.

 Hier zijn samenvattingen van zes van de bedrijven uit het boek, met dank aan de auteur, David Wanetick (zie een interview met de auteur).

Muggen bombarderen met liefde: muggen veroorzaken meer menselijke dood en lijden dan enig ander organisme op aarde. Vrouwelijke muggen worden gestimuleerd om zoveel mogelijk mensen te bijten, omdat ze afhankelijk zijn van eiwitten uit het bloed om zich te vermenigvuldigen. Ze vermenigvuldigen zich ook veelvuldig: voor elke milligram gewonnen menselijk bloed leggen vrouwelijke muggen ongeveer 40 eieren. Kfar Saba, Senecio uit Israël bombardeert die muggen de vergetelheid in. Senecio pakt vliegtuigen vol met gesteriliseerde mannelijke muggen. Wanneer ze worden losgelaten in gebieden met veel muggen, paren deze kleine Romeo's met de Juliets die op ze wachten. Omdat vrouwelijke muggen slechts één keer in hun leven vrijen, zijn er geen nakomelingen als gevolg van deze Senecio-geïnduceerde contacten.

 Het omzetten van oceaangolven in energie op het land: oceaangolven hebben een jaarlijkse 3,5 terawatt aan ruw energiepotentieel - het equivalent van 3500 grote steenkoolcentrales die op volle capaciteit werken. De meeste bedrijven voor oceaanenergie plaatsen hun golfopvangsystemen op vier of vijf kilometer van de kust, waar hogere golven de krachtigere stoten kunnen uitdelen. Deze strategie is verleidelijk, maar enorm duur en riskant gezien de onvergevingsgezinde weersomstandigheden die zo ver weg van de kustlijn liggen. Tel Aviv, het in Israël gevestigde Eco Wave Power, heeft technologie ontwikkeld waarmee het de beweging van oceaangolven in energie op het land kan omzetten. Door 90% van zijn uitrusting (bijna alles behalve floaters op lange armen) op het land te plaatsen, kan Eco Wave Power de betrouwbaarheid van elektriciteitsopwekking verbeteren, de belasting van apparatuur verminderen en verzekeringspremies verlagen.

Robots schoppen hersendeeltjes uit buisjes: meer dan één op de 1.000 baby's wordt geboren met hydrocephalus, wat blijkt uit het feit dat babyhoofden enorm disproportioneel zijn ten opzichte van hun lichaam. De standaardprocedure voor de behandeling van hydrocephalus is het inbrengen van een buisje in de hersenen, waardoor overtollig vocht naar de buik wordt geleid, waar het wordt opgelost. Een van de problemen met deze buisjes is dat hersenweefsel vaak verstrikt raakt in die buisjes. Infecties en verdere operaties kunnen het gevolg zijn. Yokneam, het in Israël gevestigde MicroBot Medical heeft een robot ontwikkeld die zich in de buisjes bevindt die de overtollige vloeistoffen transporteren. De kleine pootjes van de robots schoppen het binnendringende hersenstof weg uit de buisjes, waardoor de risico's, het trauma en de kosten van herhaalde hersenoperaties worden verminderd.

 

Het geslacht van kuikens bepalen wanneer ze nog in de schaal zitten: voor ruim twee miljard mannelijke kuikens die ieder jaar in de eierenindustrie aan de pluimveeouderij worden geboren, is hun eerste dag in deze wereld ook hun laatste. Mannelijke kuikens zijn waardeloos in de pluimveeindustrie; ze zullen nooit eieren leggen en ze kunnen nooit zo groot worden als vleeskuikens. Industriële slachterijen zijn hun voorland. Door Big Data, bestraling en andere eigen knowhow voor de pluimvee-industrie te introduceren, kan Kibbutz Ma'anit, het in Israël gevestigde LivEgg, het geslacht bepalen van een embryo dat nog in de schaal zit. LivEgg's genderanalyse is niet-invasief en wordt aangedreven door algoritmen en machine learning. 

Het omzetten van stortafval in herbruikbare grondstoffen: de ongeveer twee miljard ton afval die jaarlijks wereldwijd wordt geproduceerd, veroorzaakt een hele berg problemen. Ten minste 80% van dergelijk afval vindt zijn weg naar stortplaatsen. Stortplaatsen bieden een mengeling van giftige en schadelijke elementen - kwik, methaan, arsenicum, cadmium, zuren en lood om er maar een paar te noemen. Tel Aviv, het in Israël gevestigde UBQ, perfectioneert een techniek om stortafval om te zetten in herbruikbare materialen die plastic en hout dat wordt gebruikt in eindproducten, variërend van vuilnisbakken tot meubels, kan vervangen. UBQ's proces van verdampen, scheiden en malen van stortafval tot een onbewerkt productiemateriaal vereist noch verbranding noch water, laat geen restafval achter, vertoont een hoge brandstofefficiëntie en stoot weinig vervuilende stoffen uit.

Giftige gassen omzetten in adembare lucht: hoe kunnen mensen gered worden uit hoogbouw? Waarom geen liften gebruiken die mensen veel sneller naar de grond kunnen brengen dan tientallen en tientallen trappen af te dalen? Brandweerlieden gebruiken tenslotte liften om hoge verdiepingen te bereiken. Jeruzalem, Salamandra Zone in Israël, vermindert het risico van het gebruik van liften wanneer gebouwen in vuur en vlam staan door giftige gassen in nanoseconden om te zetten in ademende lucht. Vele honderden liters behandelde lucht worden elke minuut in de liftcabine gepompt. De enorme druk die de lucht voortstuwt, voorkomt dat rook de cabine binnendringt wanneer de lift in beweging is of wanneer de deuren opengaan. Verder wordt deze behandelde lucht gekoeld van 300 ° tot 35 ° Celsius.

Six Israeli startups that are helping save lives


Companies are among 62 featured in David Wanetick's book 'Solution Nation,' about Israeli firms having a global impact

By SHOSHANNA SOLOMON

“Solution Nation: One Nation is Disproportionately Responding to the World’s Most Intractable Problems” offers an in-depth analysis of 62 emerging Israeli companies, all of which are developing solutions to life-threatening problems.

Here are summaries of six of the companies featured in the book, courtesy of the author, David Wanetick (see an interview with the author).

Love-bombing mosquitoes: Mosquitoes cause more human death and suffering than any other organism on earth. Female mosquitoes are incentivized to bite as many people as possible since they depend on protein from blood to reproduce. They also multiply prolifically: for every milligram of human blood extracted, female mosquitoes lay roughly 40 eggs. Kfar Saba, Israel-based Senecio is love bombing mosquitoes into oblivion. Senecio packs airplanes with sterilized male mosquitoes. When released in mosquito-dense areas, these little Romeos mate with their awaiting Juliets. Since female mosquitoes only make love once in their lifetimes, no offspring result from these Senecio-induced liaisons.

Converting the movement of ocean waves into energy on land:  Ocean waves hold an annual 3.5 terawatts of raw energy potential—the equivalent of 3,500 large coal plants operating at full capacity. Most ocean energy companies place their wave capture systems four or five kilometers from the coast, where higher waves tend to pack a powerful punch. This strategy is tempting but tremendously expensive and risky given the unsparing weather conditions that lie so far away from the shorelines. Tel Aviv, Israel-based Eco Wave Power has developed technology that allows it to convert the movement of ocean waves into energy on land. Positioning ninety percent of its equipment (just about everything except for floaters attached to long arms) on land enables Eco Wave Power to improve the reliability of electricity generation, reduces stress on equipment, and slashes insurance premiums.

Robots kick brain matter away from tubes: More than one out of every 1,000 babies are born with hydrocephalus, which is evidenced by babies’ heads being massively disproportionate to their bodies. The standard procedure for treating hydrocephalus entails inserting a tube in the brain, through which excess fluid is routed to the abdomen, where it is dissolved. One of the problems with these tubes is that brain tissue often becomes entangled in those tubes. Infections and further surgeries can result. Yokneam, Israel-based MicroBot Medical has developed a robot that resides inside of the tubes that transport excess fluids. The robots’ little legs kick invading brain matter away from the tubes, reducing the risks, trauma and costs of repeated brain surgeries.

Determining the sex of chicks when still in shell: For well over two billion male chicks born to hens in the egg industry every year, their first day in this world is also their last. Male chicks are worthless in the poultry industry; they will never lay eggs and they cannot grow nearly as large as broiler chickens. Industrial-size macerators await them. By introducing Big Data, irradiation and other proprietary know-how to the poultry industry, Kibbutz Ma’anit, Israel-based LivEgg can determine the sex of an in-shell embryo. LivEgg’s gender identity analysis is non-invasive and is driven by algorithms and machine learning.

Converting landfill waste into moldable materials: The roughly two billion tons of waste generated worldwide every year causes a whole heap of trouble. At least 80% of such waste finds its way into landfills. Landfills offer a smorgasbord of toxic and noxious elements—mercury, methane, arsenic, cadmium, acids, and lead to name a few. Tel Aviv, Israel-based UBQ is perfecting a technique for converting landfill waste into moldable materials that can replace plastics and woods used in end products ranging from trash cans to furniture. UBQ’s process of evaporating, separating and grinding landfill waste into a raw manufacturing material requires neither burning nor water, leaves zero residual waste, demonstrates high fuel efficiency and emits few pollutants.

Converting toxic gases into breathable air: How can people be rescued from high-rise buildings? Why not use elevators which can carry people to the ground much faster than descending dozens and dozens of flights of stairs? After all, firefighters use elevators to reach high floors. Jerusalem, Israel-based Salamandra Zone de-risks the use of elevators when buildings are ablaze by converting toxic gases into breathable air in nanoseconds. Many hundreds of liters of treated air are pushed into the elevator cab every minute. The tremendous pressure pushing the air prevents smoke from entering the cab when the elevator is moving or when its doors open. Further, this treated air is cooled from 300° to 35° Celsius.

Source: https://www.timesofisrael.com/...