16 augustus 2018

Israëlische uitvinding om cholera epidemie in Kameroen te bestrijden - Israeli invention to help combat cholera epidemic in Cameroon

Goed drinkwater is een dagelijks probleem in Kameroen (foto: dordrecht-bamenda) - Good drinking water is a daily problem in Cameroon (photo: dordrecht bamenda)

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

NUFiltration stuurt voor $ 15.000 aan waterzuiveringssystemen naar het belegerde land

Bron: ELIANA SCHREIBER AUGUSTUS 14, 2018


Een Israëlische uitvinding zal binnenkort helpen om Kameroen schoon water te geven als reactie op een ingrijpende cholera-epidemie.

Caesarea-gebaseerde NUFiltratie (NUF) zal zijn unieke waterfiltersystemen leveren aan duizenden mensen in het Centraal-Afrikaanse land die momenteel geen toegang hebben tot schoon water. Een paar maanden geleden deed ambassadeur in Kameroen, Ran Gidor, een aanbeveling aan Yuval Fuchs, adjunct-directeur van Mashav, het Israëlische agentschap voor internationale ontwikkeling, om NUF-diensten aan de regering van zijn land te verlenen. "Dit was een onmiddellijk antwoord op de cholera-epidemie en we waren blij om te helpen”, zei Fuchs.

Met steun van het ministerie van Buitenlandse Zaken verstrekt NUF $ 15.000 aan waterbehandelingssystemen. Elk systeem kan acht liter water per minuut omzetten, wat een gemiddeld dagelijks waterverbruik voor ongeveer 500 personen oplevert. Het apparaat maakt gebruik van gedesinfecteerde, gerecyclede dialysefilters om water te zuiveren. Het werd gepatenteerd door de Universitaire Medische School van Tel Aviv, prof. Yoram Lass, voormalig directeur van het ministerie van Volksgezondheid en de Labour Party MK.

Het systeem heeft een voordeel ten opzichte van andere systemen omdat het filters gebruikt die oorspronkelijk zijn gemaakt voor medisch gebruik, vervaardigd en getest zijn volgens de strengste normen. De filters decontamineren water van zelfs de meest vervuilde bronnen, waardoor bacteriën en deeltjes groter dan 30 nanometer of 30 miljardsten van een meter worden verwijderd.

"Het is eigenlijk een revolutionair patent, want met het gebruik van een medisch apparaat dat anders in het afval terecht zou zijn gekomen, zuiveren we water tegen de best mogelijke snelheid”, zei NUF CEO Mino Negrin. “Het systeem is goedkoop en draagbaar, waardoor het ideaal is voor noodsituaties en situaties op afstand”, zei Negrin. De 15 kg. filters hebben geen elektriciteit nodig en hebben een minimale levensduur van drie jaar.

NUF technisch manager Omri Cohen zei dat de filters van NUF een groot voordeel bieden aan mensen in onderontwikkelde landen met beperkte middelen. "Zodra je het water uit de rivier begint te pompen, krijg je onmiddellijk schoon water te drinken. En dat was als een wonder voor de mensen”, zei Cohen. "De reactie was echt geweldig. De mensen zeiden dat het water naar mineraalwater uit de fles smaakte”.

_____________    

ENGLISH

NUFiltration sending $15,000 worth of water purification systems to beleaguered country

By: ELIANA SCHREIBER   AUGUST 14, 2018

 

An Israeli invention will soon help provide clean water to Cameroon in response to a sweeping cholera epidemic.

Caesarea-based NUFiltration (NUF) will provide its unique water filtration systems to thousands of people in the Central African country who currently have no access to clean water. A few months ago, Ambassador to Cameroon Ran Gidor, made a recommendation to Yuval Fuchs, deputy director of Mashav, Israel’s Agency for International Development, to provide NUF’s services to his country’s government. “This was an immediate response to the cholera epidemic and we were happy to assist", Fuchs said.

With support of the Foreign Ministry, NUF will provide $15,000 worth of water treatment systems. Each system can convert eight liters of water per minute, providing the average daily water consumption for about 500 people. The device uses disinfected, recycled dialysis filters to purify water. It was patented by Tel Aviv University Medical School Prof. Yoram Lass, a former Health Ministry director and Labor Party MK.

The system has an advantage over other systems because it uses filters originally made for medical use, manufactured and tested according to the strictest standards. The filters decontaminate water from even the most polluted sources, guaranteeing the removal of bacteria and particles larger than 30 nanometers, or 30 billionths of a meter.

“It is actually a revolutionary patent, because with the use of a medical device that otherwise would have been discarded into the waste we purify water at the best rate possible", said NUF CEO Mino Negrin. "The system is inexpensive and portable, making it ideal for emergency and remote situations", Negrin said. The 15-kg. filters do not require electricity and have a minimum lifespan of three years.

NUF technical manager Omri Cohen said NUF’s filters offer a great advantage to people in underdeveloped countries with limited resources. “As soon as you start to pump the water from the river you get immediately clean water to drink. And that was like a miracle for the people", Cohen said. “The reaction was truly amazing. The people said that this tastes like mineral water from the bottle".