24 oktober 2018

Israël bouwt 's werelds hoogste zonne-energie toren in uitgestrekte Negev woestijnen - Israel is building the world’s largest solar tower in the vast deserts of the Negev

De zonne-energietoren in de Negev (Foto: Jews News) - The solar tower in the Negev (Photo: Jews News)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De zonne-energie toren is een symbool van Israëls vernieuwende energieambities

Bron: Jews News, 21 oktober 2018


In de Negev wordt op dit moment een thermische zonne-energiecentrale gebouwd. De centrale is een project dat wordt uitgevoerd door de Ashalim-gemeenschap. Het idee is om te profiteren van het zonnige Israël om de duurzame energievoorziening te stimuleren en voldoende stroom te leveren aan 130.000 huishoudens.

Volgens de Israel Electricity Authority zal de zonne-energiecentrale ongeveer 310 megawatt stroom genereren, ongeveer 1,6% van de energiebehoeften van het land, of ongeveer 5% van de bevolking van Israël.

Op dit moment levert zonne-energie in Israël slechts een klein percentage van de stroombehoeften van de natie. Daarom raken op dit moment bewolkte en koudere gebieden achterop. Dankzij dit grootschalige project in de Negev zullen meer gebieden kunnen worden voorzien van duurzame stroom. De centrale zal al in 2018 in gebruik kunnen worden genomen. Er zal dan tevens een record worden bereikt: de toren van 250 meter hoogte, zal de hoogste ter wereld zijn. De reden waarom de toren zo hoog is, is omdat de panelen dicht bij elkaar zijn aangebracht om het gebruik van het terrein te maximaliseren, dus hoe dichter de panelen bij elkaar zijn aangebracht, des te hoger de toren moet zijn.

Israël heeft altijd een economie op fossiele brandstoffen gehad. In het verleden zijn verschillende Israëlische bedrijven, die een aantal van de meest geavanceerde zonne-energieapparatuur ontwikkelden, zo gefrustreerd geraakt door de bureaucratie van de overheid, dat ze hun expertise naar het buitenland brachten. Momenteel zijn er zaken aan het veranderen en probeert de overheid meer te doen aan innovatieprojecten. Het land heeft als doel om in 2020, 10% van zijn energie uit duurzame bronnen te halen, tegen de huidige 2,5%.

In dat opzicht heeft de recente wetgeving ook een deel van de bureaucratie voor Israëli’s aangepast, die zonnepanelen op hun daken willen installeren.

Het Ashalim-project bestaat uit drie locaties, elk met een andere zonnetechnologie. Het ene zal energie produceren, een andere zonne-thermische locatie slaat energie op, zelfs als de zon ondergaat, en een derde locatie zal de fotovoltaïsche zonne-energie gebruiken om energie te produceren.

_____________

ENGLISH    

The solar tower is a symbol of Israel’s renewal energy ambitions

By: Jews News, October 21, 2018


A solar thermal power station continues to be built in the Negev as we speak. The solar station is a project carried out by the Ashalim community. The idea is to take advantage of sunny Israel to boost renewable energy supplies and provide enough power for 130,000 households.

According to the Israel Electricity Authority, the solar power station will generate some 310 megawatts of power, about 1.6% of the country’s energy needs, or roughly 5% of Israel’s population.

At the moment, solar energy in Israel supplies only a small percentage of the nation’s power needs. Therefore, cloudier and colder areas are currently left behind. Thanks to this large-scale project in the Negev, more areas will be covered. The station is supposed to begin to operate already in 2018. A record will then be hit: the tower will be world’s tallest at 250 meters. The reason for the tower to be so tall is because the panels were put together to maximize the use of the land, therefore the closer the panels are, the taller the tower has to be.

Israel has always had an economy running on fossil fuels. In the past, various Israeli companies, which developed some of the most advanced solar energy equipment, were so frustrated by government bureaucracy that they took their expertise abroad. Now, things are changing and the government is making a real effort to innovate. The country has set the goal of generating 10% of its energy from renewable sources by 2020, up from the current 2.5%.

On that note, recent legislation has also cut down some of the bureaucracy for Israelis who desire to install solar panels on their roofs.

The Ashalim project is made of three plots, each usign a different solar technology. One will produce energy, another solar-thermal plot will store energy even when the sun goes down and a third plot will use photovoltaic solar technology to produce energy.