29 november 2018

​Israëlische bedrijven winnen twee CES 2019 Innovation Awards - Israeli companies win two CES 2019 Innovation Awards

De GENNY huis- en kantoormachine van Watergen haalt schoon water uit de lucht (Foto: israel21c) - Watergen’s GENNY home and office machine extracts clean water from the air (Photo: israel21c)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Innoviz (categorie voertuigintelligentie) en WaterGen (categorie techniek voor een betere wereld) behalen prestigieuze onderscheidingen vóór de CES-show in januari

Bron: israel21c,  Abigail Klein Leichman, 22 november 2018


Israël's Innoviz Technologies en Watergen ontvingen twee van de 20 CES 2019 Innovation Awards, die eerder deze maand werden uitgereikt tijdens CES Unveiled New York, het officiële startevenement van de opkomende technische trends die, naar verwachting, de CES-beursvloer in januari in Las Vegas zullen domineren.

De CES Innovation Awards is de jaarlijkse competitie van de Consumer Technology Association ter ere van uitmuntend design en engineering in consumentenproducten.

Innoviz werd door de juryleden erkend voor zijn automotive-grade InnovizOne automotive-klasse solid-state LiDAR* en Computer Vision-software.

"CES is de meest vooraanstaande organisatie in de wereld van de automobieltechnologie. Daarom is het heel bijzonder om, in de categorie de hoogst gewaardeerde technologie Vehicle Intelligence, door hen erkend te worden voor onze rol bij het overwinnen van de belangrijkste zwakheden van LiDAR binnen een stressvolle tijdsspanne, en daarmee in wezen het versnellen van de massacommercialisering van autonome voertuigen”, zei Omer Keilaf, CEO en mede-oprichter van Innoviz. "Autofabrikanten hebben gepleit voor het op de markt brengen van een algemene oplossing voor LiDAR. De keuze van BMW om de sensortechnologie van Innover en de Computer Vision-software in serieproductie toe te passen, toont een echte toewijding aan solid-state LiDAR van OEM's binnen de automobielindustrie”, zei hij.

In 2018 ontving Innoviz, de CES Innovation Awards Honoree-erkenning, in dezelfde categorie voor zijn InnovizPro high-definition, solid-state LiDAR.

Watergen won in de categorie 'Tech for a Better World', met zijn GENNY, een kleine watergenerator voor thuis en op kantoor, die 25 tot 30 liter schoon drinkwater per dag kan produceren vanuit de vocht in de lucht.

De 50 kilo wegende GENNY ontving ook een eervolle vermelding in de categorie huishoudelijke apparatuur.

Watergen's inspanningen om schoon water wereldwijd beschikbaar te maken, hebben ervoor gezorgd dat het bedrijf in 2018 een plaats op de lijst van 's werelds beste technologische pioniers kreeg. WaterGen gaat een Amerikaanse dochteronderneming starten die zal bestaan uit drie productiefaciliteiten.

"We zijn blij dat het CES-comité het unieke karakter van de GENNY heeft erkend", aldus de voorzitter van Watergen, Maxim Pasik. "De GENNY zal wereldwijd een revolutie teweegbrengen in de manier, waarop drinkwater wordt geproduceerd. U hoeft niet langer meer 5-liter waterkannen mee naar huis of kantoor te nemen”.

Tijdens de CES-show in januari zullen nog meer Watergen-innovaties worden onthuld.

----------    

*   Noot van de redactie: LiDAR (Laser Imaging Detection And Ranging) is een technologie die de afstand tot een object of oppervlak bepaalt door middel van het gebruik van laserpulsen. Een belangrijk onderdeel voor het functioneren van autonoom rijdende auto's

____________

ENGLISH    

Innoviz (vehicle intelligence category) and WaterGen (tech for a better world category) pick up prestigious honors ahead of the CES show in January

By: israel21c, Abigail Klein Leichman, November 22, 2018


Israel’s Innoviz Technologies and Watergen received two of the 20 CES 2019 Innovation Awards presented earlier this month at CES Unveiled New York, the official kickoff party featuring the emerging tech trends expected to dominate the CES show floor in January in Las Vegas.

The CES Innovation Awards is the Consumer Technology Association’s annual competition honoring outstanding design and engineering in consumer technology products.

Innoviz was recognized by the judges for its automotive-grade InnovizOne automotive-grade solid-state LiDAR* and Computer Vision software.

“CES has emerged as the most important automobile technology gathering in the world, so it’s particularly rewarding to be recognized as the highest-rated technology in the Vehicle Intelligence category by industry influencers for our role in overcoming LiDAR’s key weaknesses in an aggressive timeframe and essentially accelerating the mass commercialization of autonomous vehicles”, said Omer Keilaf, CEO and Co-Founder of Innoviz. “Automakers have been clamoring for a mass-market LiDAR solution. BMW’s selection to integrate Innoviz’s sensing technology and Computer Vision software for serial production demonstrates real commitment for solid-state LiDAR from automotive OEMs", he said.

In 2018, Innoviz received CES Innovation Awards Honoree recognition in the same category for its InnovizPro high-definition, solid-state LiDAR.

Watergen won in the Tech for a Better World category for its forthcoming GENNY, a small home and office water generator that can produce 25 to 30 liters of clean drinking water per day from humidity in the air.

The 50-kilogram GENNY also was selected as an honoree in the Home Appliances category.

Watergen’s efforts to make clean water available around the world earned the company a place on the World Economic Forum’s list of the world’s top technology pioneers in 2018. WaterGen is opening a US subsidiary that will consist of three manufacturing facilities.

“We are pleased the CES committee recognized the uniqueness of the GENNY”, said Executive Chairman of Watergen, Maxim Pasik. “The GENNY will revolutionize the way drinking water is delivered around the globe. No longer will you need to carry five gallon water jugs into your home or office”.

Additional Watergen innovations are to be unveiled at the CES show this January.

----------    

*   Note from the editor: LiDAR (Laser Imaging Detection and Ranging) is a technology that determines the distance to an object or surface through the use of laser pulses. An important component for the functioning of autonomous vehicles