08 december 2018

Israëlisch baanbrekend apparaat ontwikkeld, ter verlichting van migraine - Israeli breakthrough device developed, to aid migraine relief

Neurolief's apparaat voor verlichting van migraine (Foto: JNS) - Neurolief's device to relief migraines (Photo: JNS)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Een draagbaar, klein apparaat kan een vrij verkrijgbaar alternatief zijn voor pillen of een operatie

Bron: JNS, BRIAN BLUM, Israel21c, 6 december 2018


Ongeveer 14% van de Amerikaanse volwassenen lijdt aan migraine of ernstige hoofdpijn. Bij vrouwen van 18 tot 44 jaar neemt het aantal toe tot 23%. Op dit moment bestaat er geen remedie voor migraine, en vrij verkrijgbare pijnstillers werken niet altijd. Eén van de veelbelovende behandelingen is de stimulatie van de occipitale zenuwen, waarbij een kleine pulsgenerator wordt geïmplanteerd aan de basis van de schedel om pijnstillende elektrische impulsen naar de hersenen te sturen.

Wat als hetzelfde effect zou kunnen worden bereikt zonder operatie - en tegen lagere kosten dan de tienduizenden dollars die nodig zijn voor een occipitaal zenuwimplantaat? Die hypothese was het beginpunt van de reis voor Shmuel Shany en Amit Dar, die eindigde in de oprichting van Neurolief.

Neurolief ontwikkelt op dit moment een niet-invasief apparaat voor neuromodulatie, dat te verkrijgen zal zijn in een plaatselijke apotheek voor minder dan $500. Het apparaat lijkt een beetje op het vizier van Geordi in Star Trek: The Next Generation, met uitzondering van het feit, dat het op het voorhoofd zit. De Neurolief neuromodulator stimuleert zes verschillende zenuwtakken in de hersenen die pijn en stemming reguleren. Elke elektrode in het apparaat levert een lading, die sterk genoeg is om de schedel binnen te dringen. "Het moet plaatsvinden zonder de patiënt pijn te doen en zonder schade toe te brengen aan het hoofdhuidweefsel", vertelt Darbe aan Israel21c.

Het apparaat is oplaadbaar, kan worden aangepast aan verschillende hoofdmaten en wordt verbonden met zowel een mobiele-telefoonapp als een cloud, zodat de ervaring van een bepaalde patiënt kan worden vergeleken met anderen om een precieze elektrische "dosis" te leveren. Dar legt uit, dat met “dosis” wordt bedoeld, dat het apparaat de zes elektroden afzonderlijk kan aansturen, waardoor de mogelijkheid bestaat om een behandelplan te maken dat is gepersonaliseerd voor elke patiënt. Neuromodulatie voorkomt de afscheiding van chemische stoffen in de hersenen die pijn veroorzaken. Maar het moduleert ook de "activeringsdrempel" van het neurale systeem, zodat de volgende keer dat een migraine-trigger aanwezig is (of dat nu stress, gebrek aan slaap of zelfs chocolade is), de zenuwen niet zo heftig zullen reageren als voorheen. Neuromodulatie is meestal vrij van bijwerkingen.

Klein genoeg om te dragen

Eén studie van het vorig jaar uitgebrachte product toonde een gemiddelde vermindering van 80% van pijnsymptomen aan. Dat is het 2x zoveel dan bij geïmplanteerde apparaten en veel meer dan een paar Tylenol kunnen bereiken. "We concurreren voornamelijk met de sterkste pijnstillers", zegt Neurolief CEO, Shany. "We richten ons niet op patiënten bij wie de symptomen worden verlicht met Advil, maar op degenen die regelmatig medicijnen nodig hebben”. Het apparaat van Neurolief is bedoeld, om alleen tijdens een migraineaanval te worden gebruikt. Aangezien het kan worden opgevouwen tot de grootte van een etui van een zonnebril, is het klein genoeg om in een tas of rugzak mee te nemen.

Dar en Shany zijn geen nieuwkomers op het gebied van de neuromodulatie. De twee startten en verkochten NESS - Neuromuscular Electrical Stimulation Systems, een bedrijf dat neuromodulatie producten vevaardigd om overlevenden van beroertes te helpen, verlamde armen en benen te bewegen. Nadat de nieuwe eigenaren van NESS de meeste bedrijfsactiviteiten naar Californië hadden verplaatst, waren Dar en Shany vrij om hun eigen niet-concurrerende neuromodulatie-apparaat te ontwikkelen. De verkoop van NESS heeft in 2007, $75 miljoen opgebracht. Neurolief, gevestigd in Netanya, staat nog aan het begin van zijn reis en heeft tot nu toe $5 miljoen opgehaald, sinds de oprichting in 2013. De financiering werd verzorgd door Terra Venture Partners.

Neurolief heeft daarnaast een nieuw prijsmodel ontwikkeld. In plaats van het apparaat tegen een eenmalige vergoeding te kopen, zullen patiënten het 'vooraf geladen' kunnen kopen met een bepaald aantal behandelingen (10 om mee te beginnen). "Het is net als het kopen van een verpakking voor blaren”, vertelt VP of business development and marketing, Eran Schenker aan Israel21c. Als het apparaat in werking is, kan een gebruiker op afstand een hogere dosis neuromodulatie vanaf 'internet' inschakelen. Het kost niet meer dan de pillen die je al kunt krijgen”, merkt Schenker op.

Maar ga nog niet naar de plaatselijke apotheek. Het product van Neurolief zal pas medio volgend jaar beschikbaar zijn. Er zijn nog een paar testen om uit te voeren, waaronder een onderzoek met 56 patiënten dat momenteel plaatsvindt. Het bedrijf hoopt uiterlijk eind 2018 een CE-markering van de Europese Unie aan te kunnen vragen, waarna een aanvraag bij de FDA ter goedkeuring plaatsvindt om het ook in de VS op de markt te brengen.

Volgend doel: Depressie

De volgende op de lijst van Neurolief is depressie. Dar rapporteert "opmerkelijke resultaten" van een klinische test in een psychiatrisch ziekenhuis in Israël. Het Neurolief model tegen anti-depressie zou al in 2020 beschikbaar kunnen zijn. Neurolief begon met het zich te richten op migraine omdat het klinische bewijs van geïmplanteerde apparaten al heeft aangetoond, dat neuromodulatie werkt. Maar dezelfde neuro-modulatietechnieken kunnen worden ingezet voor andere indicaties. Er zijn andere bedrijven die werken aan hersenstimulatie om depressie te behandelen, meestal met behulp van magneten. "Maar dit zijn grote machines die alleen in een kliniek kunnen worden gebruikt", zegt Dar. "We wilden iets dat thuis zou kunnen worden gebruikt, dat ruimte biedt voor zelfbehandeling. Uiteindelijk zullen we”, zegt Dar, "een oplossing voor meerdere indicaties vinden, hoewel iedere vorm zijn eigen wettelijke goedkeuring vereist en het apparaat per indicatie kan verschillen”.

___________

ENGLISH    

A portable, wearable device can offer an over-the-counter alternative to pills or surgery

By: JNS, BRIAN BLUM, Israel21c, December 6, 2018


Some 14 percent of American adults suffer from migraines or severe headaches. Among women aged 18 to 44, the number soars to 23 percent. Currently, no cure for migraines exists, and over-the-counter pain relief medicines do not always work. One of the most promising treatments is occipital nerve stimulation, where a small pulse generator is implanted at the base of the skull to send pain-relieving electrical impulses to the brain.

What if the same effect could be achieved without surgery—and for a lower cost than the tens of thousands of dollars required for an occipital nerve implant? That hypothesis launched Shmuel Shany and Amit Dar on their journey to establishing Neurolief.

Neurolief is developing a noninvasive neuro-modulation device that could be available for purchase in a general pharmacy for less than $500. The device looks a bit like Geordi’s visor in Star Trek: The Next Generation, except it sits on top of the head. The Neurolief neuro-modulator stimulates six different nerve branches in the brain that regulate pain and mood. Each electrode in the device delivers a charge strong enough to penetrate the skull. “It needs to be done without causing pain to the patient and not causing damage to scalp tissue”, Dar tells Israel21c.

The device is rechargeable, can be adjusted to a variety of head sizes and connects to both a mobile phone app and the cloud, so that a particular patient’s experience can be compared with others to deliver a precise electrical “dose”. By “dose”, Dar explains that the device can dial up and down the six electrodes individually, holding out the possibility to create a treatment plan personalized for each patient. Neuro-modulation prevents the secretion of chemicals in the brain that trigger pain. But it also modulates the “activation threshold” of the neural system, so that the next time a migraine trigger is present (whether that’s stress, lack of sleep or even chocolate), the nerves will not react as severely as before. Neuro-modulation is mostly side-effect free.

Small enough to carry

One study of the product conducted last year demonstrated an average 80 percent reduction in pain symptoms. That’s double the rate for implanted devices and far more than a couple of Tylenol can achieve. “We compete mainly against the strongest painkillers,”, says Neurolief CEO Shany. “We are not targeting patients whose symptoms are alleviated with Advil, but those who require drugs frequently”. The Neurolief device is meant to be used only during a migraine attack. Since it can fold up to the size of a sunglasses case, it’s small enough to carry in a purse or backpack.

Dar and Shany are not newcomers to the field of neuro-modulation. The two started and sold NESS-Neuromuscular Electrical Stimulation Systems, a company that builds neuro-modulation products to help stroke survivors move paralyzed arms and legs. After NESS’s new owners moved most of the company’s operations to California, Dar and Shany were free to develop their own non-competing neuro-modulation device. NESS fetched a price of $75 million in 2007. Netanya-based Neurolief is still at the beginning of its journey and has so far raised $5 million since it was established in 2013. The financing was led by Terra Venture Partners.

Neurolief has developed a novel pricing model. Instead of purchasing the device for a one-time fee, patients will buy it “pre-loaded” with a certain number of treatments (10 to start). “It’s like buying a blister pack of medications”, VP of business development and marketing Eran Schenker tells Israel21c. “If the device works, a user can “turn on” more neuro-modulation doses remotely via the Internet. It won’t cost more than the pills you already get”, notes Schenker.

But don’t head to the local pharmacy just yet. Neurolief’s product will not be available until sometime next year. There are still a few trials to complete, including a study with 56 patients now underway. The company hopes to apply for a European Union CE mark by the end of 2018, with application to the FDA for approval in the US to follow.

Next target: Depression

Next on Neurolief’s list is depression. Dar reports “remarkable results” from a clinical trial at a mental hospital in Israel. Neurolief’s anti-depression model could come as early as 2020.Neurolief started by targeting migraines because the clinical evidence from implanted devices has already demonstrated that neuro-modulation works. But the same neuro-modulation techniques can be used for other indications. There are other companies working on brain stimulation to treat depression, mostly using magnets. “But these are large machines that can only be used in a clinic”, says Dar. “We wanted something that could be used at home, that allows for self-treatment. At the end of the day”, says Dar, “we will have a solution for multi-indications, although each needs its own regulatory approval and may need a different device”.