19 mei 2019

2019-05-19-00.10: Er wordt geëxperimenteerd met het zoeken naar diabetes genezing. - Experiment underway in search of diabetes cure

diabetes (Foto: Shutterstock) - diabetes (Photo: Shutterstock)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Door Rotem Elizera 30 april 2019 - Ynet

Er wordt geëxperimenteerd met het zoeken naar diabetes genezing.

Hoewel het te vroeg is om te zeggen of dit zal leiden tot een effectieve genezing, is er voorzichtig optimisme en opwinding over de mogelijkheden.
 
Het Ziekenhuis van Rambam in Haifa, Israël werkt samen met Orgenesis, een bio-tech bedrijf, om te kunnen beginnen met het testen van een nieuwe methode van celmanipulatie, dat een genezing voor Diabetes kan bieden.
 
Orgenesis ontwikkelde een methode om lever bèta cellen opnieuw te programmeren om insuline te produceren.
 
De eerste fase van het testen omvat het nemen van levercellen van diabetespatiënten of patiënten bij wie de pancreas is verwijderd. Deze cellen zullen worden geprogrammeerd, met behulp van een unieke technologie, die is ontwikkeld door Orgenesis om bètacellen te worden, die glucose-reactief kunnen zijn, insuline produceren en afscheiden.


Rambam Ziekenhuis (Foto: Miki Koren)

Indien succesvol, zullen deze cellen ook worden getest om te controleren of ze niet worden afgestoten door het immuunsysteem van de patiënt.
Alleen als deze fase succesvol is, begint de volgende testfase.
 
Deze fase omvat het terugplaatsen van de geprogrammeerde cellen in de lever van de patiënt om te zien of ze worden geaccepteerd en vervolgens in staat zijn om insuline binnen in het lichaam te produceren.
 
Dr. Naim Shehadeh, die aan het hoofd staat van de onderzoeksafdeling endocrinologie van het Rambam-ziekenhuis, zegt dat als deze technologie succesvol is, het een revolutie zal betekenen in de behandeling van diabetes.
 
Patiënten met diabetes type één die abdominale chirurgie nodig hebben, of patiënten die lijden aan een falende of ontbrekende alvleesklier, zullen worden geselecteerd voor het experiment. Prof. Yoram Kluger, hoofd van de chirurgie, zal in de loop van de operatie een lever biopsie uitvoeren waaruit de cellen genetisch worden geherprogrammeerd tot bètacellen van de alvleesklier, die in staat zijn om insuline te produceren.
 
Dit experiment op menselijke patiënten zal worden uitgevoerd, nadat de experimenten op dieren veilig werden bevonden.
 
Het is nog te vroeg om de effectiviteit van de behandeling te voorspellen.

____________________________________________
ENGLISH

By Rotem Elizera  april 30, 2019  - Ynet

Though too early to say if this will lead to an effective cure, there is careful optimism and excitement at the possibilities.
 

Rambam Hospital in Haifa, Israel, is cooperating with Orgenesis, a bio-tech company, to begin testing a new method of cell manipulation that may present a cure for Diabetes.
 
Orgenesis developed a method to re-program liver beta cells to produce insulin.
 
The first stage of testing will involve taking liver cells from diabetic patients or patients who've had their pancreas removed. These cells will be programed, using a unique technology developed by Orgenesis, to become beta cells that may be glucose-responsive, produce and secrete insulin.


Rambam Hospital (Photo: Miki Koren)

If successful, these cells will also be tested to see if they are not rejected by the patients' immune system.
Only if this stage is successful, the next stage of testing will begin.
 
This stage will include returning the programed cells into the patient liver to see if they are accepted and able then to produce insulin inside the body.
 
Dr. Naim Shehadeh who heads Rambam hospital's endocrinology research department, says if this technology is successful, it will mean a revolution in the treatment of diabetes.
 
Patients of diabetes type one who require abdominal surgery, or those suffering from a failing or missing pancreas will be selected for the experiment. Prof. Yoram Kluger, Chief of surgery, will, in the course of the operation, take a liver biopsy from which cells will be genetically re-programed to become pancreas beta cells able to produce insulin.
 
This experiment on human patients comes after experiments in animals were found safe.
 
It is too early to predict the effectiveness of the treatment.