21 oktober 2019

2019-10-21-11.15: Eén van de grootste zonne-energiecentrales ter wereld staat in Israël - One of the largest solar power plants in the world is located in Israel.Fotvoltaïsche elektriciteitscentrale Ashalim. Screenshot YouYube
Ashalim photovoltaic power plant. Screenshot YouYube

Nederlands - English

NEDERLANDS

Israël heeft opnieuw een stap gezet in de overgang van fossiele brandstoffen naar milieuvriendelijke, hernieuwbare energie en heeft goedkeuring gegeven om de grootste fabriek met unieke zonnepanelen verder uit te breiden. De fabriek, die voor commercieel gebruik is, werkt zonder vervuiling of broeikasgasemissies te veroorzaken, zo meldt Ynet.

Door Joop Soesan - 19 oktober 2019

De Elektriciteitsautoriteit (TEA) en minister van Energie Yuval Steinitz hebben onlangs de commerciële activering van de fotovoltaïsche elektriciteitscentrale Ashalim – gelegen in de Negev-woestijn, ten zuiden van de stad Be’er Sheva – voor een periode van twintig jaar goedgekeurd.

De krachtcentrale bestaat uit 360 zonnepanelen met een output van 121 Megawatt, het dubbele van de energieoutput van de huidige, veel kleinere fotovoltaïsche krachtcentrale in Israël, Mash’abey Sade.

Het enorme energiestation, dat zich uitstrekt over 309 hectare, werd gebouwd door het bouw- en civieltechnische bedrijf Solel Boneh en het bedrijf Belectric – een internationaal bedrijf dat gespecialiseerd is in fotovoltaïsche technologie wereldwijd, en tot nu toe ongeveer €150 miljoen investeerde in het Israëlische project.

De centrale heeft als doel schone zonne-energie te leveren aan het elektriciteitsnet van de Israel Electric Corporation (IEC), voldoende voor ongeveer 60 duizend huishoudens in heel Israël.

Het project begon als een thermische energiecentrale die gericht was op het leveren van hernieuwbare energie met behulp van een technologie die de thermische energie van de zon omzet in warmte, die vervolgens wordt gebruikt om elektriciteit met stroom te maken.

Deze technologie wordt nu beschouwd als duur en onnodig ingewikkeld in vergelijking met fotovoltaïsche technologie, die licht omzet in elektriciteit met behulp van zonnecellen.

Als gevolg van de vooruitgang op het gebied van fotovoltaïsche technologie en om de kosten voor de Israëlische consument te verlagen, besloot het TEA de Ashalim-elektriciteitscentrale om te bouwen naar een fotovoltaïsche energiecentrale, waarmee de kosten voor de bevolking ongeveer €30 miljoen per jaar kon worden bespaard.

“Ik ben er trots op het ministerie van Energie te leiden, dat samen met de TEA het gebruik van zonne-energie heeft bevorderd om de hoogste elektriciteitsproductie te realiseren die in het afgelopen decennium in het veld is waargenomen,” aldus Steinitz.

Het record van de IEC voor energieproductie met behulp van hernieuwbare bronnen, voornamelijk zonne-energie, werd afgelopen april vastgesteld en bedraagt momenteel 1.326 megawatt, goed voor 19,3% van de totale energieproductie. Het vorige record werd in februari gehaald toen de productiecapaciteit ongeveer 1.295 megawatt bereikte, goed voor 16,4% van de totale energieproductie.

_____________________
ENGLISH:

Israel has taken another step in the transition from fossil fuels to environmentally friendly, renewable energy and has given approval to further expand the largest plant with unique solar panels. The plant, which is for commercial use, works without causing pollution or greenhouse gas emissions, reports Ynet.

By Joop Soesan - October 19, 2019

The Electricity Authority (TEA) and Energy Minister Yuval Steinitz have recently approved the commercial activation of the photovoltaic power station Ashalim - located in the Negev desert, south of the city of Be'er Sheva - for a period of 20 years.

The power plant consists of 360 solar panels with an output of 121 Megawatt, double the energy output of the current, much smaller photovoltaic power plant in Israel, Mash’abey Sade.

The huge energy station, which extends over 309 hectares, was built by the construction and civil engineering company Solel Boneh and the company Belectric - an international company specializing in photovoltaic technology worldwide, and so far invested around € 150 million in Israeli project.

The plant aims to provide clean solar energy to the Israel Electric Corporation (IEC) electricity grid, sufficient for around 60,000 households throughout Israel.

The project started as a thermal power plant focused on supplying renewable energy using a technology that converts the sun's thermal energy into heat, which is then used to generate electricity with electricity.

This technology is now considered expensive and unnecessarily complicated compared to photovoltaic technology, which converts light into electricity using solar cells.

As a result of advances in photovoltaic technology and to reduce costs for Israeli consumers, the TEA decided to convert the Ashalim power plant into a photovoltaic power plant, which could cost the population around € 30 million a year be saved.

"I am proud to lead the Energy Ministry, which together with the TEA has promoted the use of solar energy to achieve the highest electricity production observed in the field over the past decade," said Steinitz.

The IEC record for energy production from renewable sources, mainly solar energy, was set last April and currently stands at 1,326 megawatts, accounting for 19.3% of total energy production. The previous record was reached in February when production capacity reached around 1,295 megawatts, accounting for 16.4% of total energy production.

(Google Translate)