11 januari 2019

​Aleph Farms in Israël onthult 's werelds eerste in laboratoria gekweekte, slachtvrije biefstuk - Israel’s Aleph Farms unveils world’s first lab-grown, slaughter-free steak

In het laboratorium van Aleph Farms gekweekte biefstuk (Foto: Aleph Farms) - Aleph Farms’ lab-grown steak (Photo: Aleph Farms)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Het Israëlische bedrijf voor koosjer vlees, Aleph Farms, heeft officieel de eerste slachtvrije biefstuk getoond die is gegroeid uit dierlijke cellen in een laboratorium

Bron: NoCamels Team, december 2018


Het Israëlische bedrijf voor koosjer vlees, Aleph Farms, heeft officieel de eerste slachtvrije biefstuk getoond die is gegroeid uit dierlijke cellen om "de volledige ervaring van vlees met het uiterlijk, de vorm en de textuur van vleesresten" te bieden, liet het bedrijf weten, waarbij het voornamelijk aankondigde dat het naar hun zeggen, ’s werelds eerste prototype is van een in een laboratorium gekweekte biefstuk.

Aleph Farms zegt dat haar 3D-technologie het mogelijk maakt traditionele biefstuk na te bootsen, zowel qua structuur als textuur, maar zonder de enorme impact van het rundvlees op het milieu, de grote behoefte aan grondstoffen of de bijdrage aan de klimaatverandering.

"We zijn de toekomst van de vleesindustrie aan het vormgeven - letterlijk", zegt mede-oprichter en CEO van Aleph Farms, Didier Toubia. "Het maken van een pasteitje of een worst van buiten het dier gekweekte cellen is al uitdagend genoeg, stel je voor hoe moeilijk het is om een steak van spieren te creëren. Bij Aleph Farms is dit geen science fiction. We hebben de visie omgezet in realiteit door een steak onder gecontroleerde omstandigheden te laten groeien”, voegde hij eraan toe.

De mijlpaalprestatie kwam het bedrijf niet aanwaaien. Aleph Farms, voorheen Meat-the-Future, werd in 2017, naast Toubia en professor Shulamit Levenberg, de startups chief scientific officer, mede opgericht door de Israëlische food-tech incubator The Kitchen, een onderdeel van de Strauss Group, en het Technion-Israel Institute of Technology.

Levenberg zei eerder dit jaar: "Het was een belangrijke hindernis om de vele eigenschappen van vlees na te bootsen, zoals textuur, vorm, sappigheid en smaak. Ons gebruik van de vier celtype die worden aangetroffen in conventionele stukken vlees, inclusief vasculaire en bindweefsels, is de sleutel tot een product dat dichter bij het vlees komt waar mensen naar verlangen”.

Aleph Farms zegt, dat “één van de hindernissen is geweest om de verschillende celtypes met elkaar in contact te brengen om een complete weefselstructuur te bouwen, zoals plaatsvindt binnen de natuurlijke omgeving in het dier. De uitdaging is om de juiste voedingsstoffen en hun combinatie te vinden waardoor de multicellulaire matrix efficiënt kan groeien, en er een complete structuur ontstaat”.

Het bedrijf gaf aan dat het dit obstakel overwon met een bio-engineeringplatform dat mede was ontwikkeld met Technion. Aleph Farms zegt dat het nu biefstuk in een laboratorium kan laten groeien "zonder de noodzaak om grote stukken land, water, voer en andere middelen te gebruiken om vee te fokken voor vlees en zonder gebruik van antibiotica".

De startup zegt dat het een combinatie van zes unieke technologieën implementeert waarmee het de productiekosten van het vlees kan verlagen, zoals de innovatieve benaderingen van een diervrij groeimedium om de cellen te voeden, en de bioreactoren - de tanks waarin het weefsel groeit.

"Voor mij is het een geweldige ervaring om vlees te eten dat eruit ziet en aanvoelt als rundvlees, maar zonder antibiotica is gegroeid en geen schade toebrengt aan dieren of het milieu”, zegt Amir Ilan, chef-kok van het restaurant Paris Texas in Ramat Gan, Israël. "Aleph Farms-vlees heeft een hoog culinair potentieel - het kan gemakkelijk worden verwerkt in de beste bereidingen of worden geserveerd in luxe restaurants, trendy cafés, bistro's of andere eetgelegenheden”.

Het product van Aleph Farms is nog niet commercieel verkrijgbaar, "maar de technologie die we hebben ontwikkeld, betekent een ware doorbraak en een grote stap voorwaarts in het produceren van een steak vanuit celcultuur”, zei Aleph Farms' Toubia.

In 2013 kwam de Nederlandse startup Mosa Meat met 's werelds eerste labgemaakte hamburger - voor een bedrag van ongeveer $330.000 voor de maaltijd. Het bedrijf heeft sindsdien meer dan $8 miljoen opgehaald om het product te commercialiseren.

Video: alleen Engels

(Video: Aleph Farms)

____________

ENGLISH 

Israeli clean meat company Aleph Farms has officially unveiled the first slaughter-free steak grown from animal cells in a laboratory

By: NoCamels Team, December 2018


Israeli clean meat company Aleph Farms has officially unveiled the first slaughter-free steak grown from animal cells to deliver “the full experience of meat with the appearance, shape, and texture of beef cuts", the company revealed on Wednesday, essentially announcing what it says is the first prototype of lab-grown steak in the world.

Aleph Farms says its 3D technology enables it to mimic traditional cuts of beef in both structure and texture, but without beef’s huge environmental impact, its heavy resource requirements, or its contribution to climate change.

“We’re shaping the future of the meat industry — literally", says Aleph Farms' co-founder and CEO Didier Toubia. “Making a patty or a sausage from cells cultured outside the animal is challenging enough, imagine how difficult it is to create a whole-muscle steak. At Aleph Farms, this is not science fiction. We’ve transformed the vision into reality by growing a steak under controlled conditions", he added in a statement.

The milestone achievement didn’t come easy. Aleph Farms, previously Meat-the-Future, was co-founded in 2017 by Israeli food-tech incubator The Kitchen, a part of the Strauss Group, and the Technion-Israel Institute of Technology, alongside Toubia and Professor Shulamit Levenberg, the startups’ chief scientific officer.

Levenberg said earlier this year: “It has been a major hurdle to mimic meat’s many properties, such as texture, shape, juiciness, and flavor. Our use of the four cell types found in conventional cuts of meat, including vascular and connective tissues, is the key to a product that will be closer to the beef that people crave".

Aleph Farms says “one of the barriers has been getting the various cell types to interact with each other to build a complete tissue structure as they would in the natural environment inside the animal. The challenge is to find the right nutrients and their combination that would allow the multicellular matrix to grow together efficiently, creating a complete structure".

The company indicated it overcame this obstacle with a bio-engineering platform co-developed with the Technion. Now Aleph Farms says it can make steak grown in a lab “without the need for devoting vast tracts of land, water, feed, and other resources to raise cattle for meat and with no use of antibiotics".

The startup says it is implementing a combination of six unique technologies that allow it to drop the production costs of the meat, including innovative approaches to an animal-free growth medium to nourish the cells, and bioreactors – the tanks in which the tissue grows.

“For me, it is a great experience to eat meat that has the look and feel of beef but has been grown without antibiotics and causes no harm to animals or the environment”, says Amir Ilan, chef of the restaurant Paris Texas in Ramat Gan, Israel. “Aleph Farms meat has high culinary potential – it can be readily incorporated into top-shelf preparations or served in premium-casual restaurants, trendy cafes, bistros, or other eateries".

Aleph Farms' product is not yet available commercially, “but the technology we developed marks a true breakthrough and a great leap forward in producing a cell-grown steak", Aleph Farms’ Toubia said.

In 2013, Dutch startup Mosa Meat unveiled the world’s first lab-made hamburger – at a cost of some $330,000 for the meal. The company has since raised over $8 million to bring the product to commercialization.


(Video: Aleph Farms)