10 maart 2020

2020-03-10-15.30: Israëlische robot in Azië ingezet om verspreiding Coronavirus te voorkomen - aeli robot deployed in Asia to prevent Coronavirus from spreading

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De Israëlische startup Robotemi ontwikkelde Temi, een door kunstmatige intelligentie aangedreven robotassistent die in honderden ziekenhuizen, medische centra, verpleeghuizen en bedrijfsgebouwen in Azië wordt gebruikt om menselijk contact te minimaliseren vanwege de wereldwijde uitbraak van het Coronavirus.

Door Joop Soesan

Volgens Robotemi wordt het product gebruikt in honderden locaties in Zuidoost-Azië, waaronder China, Japan, Zuid-Korea en Hong Kong.

Temi was aanvankelijk bedoeld als een metgezel voor senioren, drukke gezinnen en leidinggevenden en was niet specifiek bedoeld om te helpen bij een virusuitbraak. Maar dat is wel wat er nu gebeurt, zegt het Israëlische bedrijf.

“We helpen onze klanten om oplossingen te ontwikkelen die ze in Temi kunnen integreren,” vertelt Galemoren, CEO van Robotemi, aan NoCamels in een telefonisch interview: “De Temi gebruikt in principe dezelfde functies, maar is aangepast voor de de Coronavirus situatie.”

Temi, die het bedrijf ‘ s werelds eerste intelligente persoonlijke AI-robot noemt, is een mobiele, slimme display-assistent met mens-robot interactiemogelijkheden en kenmerken. Temi is 91 cm hoog en heeft een 10-inch tablet als hoofd en een dunne, gebogen chassis met wielen. De batterijen houden het 8 uur vol en moeten daarna weer worden opgeladen. De robot kan verbinding maken met Wi-Fi, 4G en Bluetooth en kan samen worden gebruik met Alexa, de kunstmatige intelligentie assistent van Amazon. Het heeft ook een autonoom navigatiesysteem waarmee het zelfstandig kan bewegen en obstakels kan vermijden.

Toen het nieuwe Coronavirus eind december uitbrak, besloot het Robotemi-team speciale functies aan de robot toe te voegen. Waaronder een thermometer, een thermische camera en zelfs een gootsteen aan de machine waar werknemers hun handen mee kunnen wassen.

“In China bestaan er momenteel voorschriften waarbij een werknemer die op kantoor aankomt eerst zijn lichaamstemperatuur moet meten voordat hij zijn dag begint. Temi staat bij de voordeur op hem te wachten, legde Goren uit. Er is een thermometer bovenop de robot geïnstalleerd die de temperatuur van de werknemer kan meten en het resultaat op het scherm weergeeft.”

Dit gebeurt niet alleen op de werkplek, legde hij uit. Temi kan overal worden geïntegreerd, zoals in hotels, winkels en restaurants.

In een promovideo uit Zuid-Korea is de Temi-robot te zien in een kantoorcentrum terwijl hij rolt naar een medewerker zodat ze haar handen kan wassen en desinfecteren. “De slimme zorgrobot Temi komt naar je toe”, zegt de video.

In Hong Kong, China en Zuid-Korea wordt Temi ingezet in verpleeghuizen. Gezinnen kunnen met bewoners communiceren via de robot.

Long Hei Roy Lim, vice-voorzitter van de AI & Robotics Alliance en vertegenwoordiger van Temi in Hong Kong, publiceerde een nieuwssegment van Now TV met Temi-robots die door verpleeghuizen rollen om bewoners te helpen. Hij somde ook vijf manieren op waarop Temi wordt gebruikt in dergelijke centra waar senioren tot nader order in quarantaine worden geplaatst. Taken zijn onder meer het brengen van desinfecterende middelen naar elke kamer en bewoners vragen om hun handen regelmatig te wassen. Ook kan de robot verschillende liedjes voor de bewoners afspelen, afhankelijk van hun smaak.

“Veel mensen zitten in quarantaine. Artsen moeten hen bezoeken. Mensen moeten hun eten brengen en iemand moet hun temperatuur opnemen. Al deze dingen kan een robot doen,” vertelde Yaron Yoels, de CMO van Robotemi, vorige maand aan The Media Line . “Je kunt in contact met mensen die geïnfecteerd zijn blijven zonder zelf risico te lopen.”

In Zuid-Korea kondigden Robotemi en de Zuid-Koreaanse servicerobot Hyulim Robotics aan dat ze samen de servicerobot ‘Temi’ zullen gebruiken om medisch personeel en burgers te beschermen tegen het risico op nieuwe Coronavirus infecties.

Hoewel de focus ligt op de distributie van Temi in Azië, vertelt Goren dat Robotemi momenteel samenwerkt met de grote Duitse zorgverzekeraar Medisana om de robot naar verpleeghuizen en zorgcentra voor ouderen in Duitsland te brengen.


*************************
ENGLISH:

The Israeli startup Robotemi developed Temi, an artificial intelligence-driven robot assistant that is used in hundreds of hospitals, medical centers, nursing homes, and corporate buildings in Asia to minimize human contact due to the worldwide outbreak of Coronavirus.

By: Joop Soesan

According to Robotemi, the product is used in hundreds of locations in Southeast Asia, including China, Japan, South Korea and Hong Kong.

Temi was initially intended as a companion for seniors, busy families, and executives, and was not specifically intended to help with a virus outbreak. But that is what is happening now, says the Israeli company.

"We help our customers to develop solutions that they can integrate into Temi," Galemoren, CEO of Robotemi, told NoCamels in a telephone interview: "The Temi basically uses the same functions, but has been adapted for the Coronavirus situation."

Temi, which the company calls the world's first intelligent personal AI robot, is a mobile, smart display assistant with human-robot interaction capabilities and features. Temi is 91 cm high and has a 10-inch tablet head and a thin, curved chassis with wheels. The batteries last for 8 hours and must then be recharged. The robot can connect to Wi-Fi, 4G and Bluetooth and can be used together with Alexa, the artificial intelligence assistant from Amazon. It also has an autonomous navigation system with which it can move independently and avoid obstacles.

When the new Coronavirus broke out at the end of December, the Robotemi team decided to add special functions to the robot. Including a thermometer, a thermal camera and even a sink on the machine that employees can use to wash their hands with.

“There are currently regulations in China where an employee who arrives at the office must first measure his body temperature before starting his day. Temi is waiting for him at the front door, Goren explained. A thermometer has been installed on top of the robot that can measure the temperature of the employee and display the result on the screen. ”

This is not only happening in the workplace, he explained. Temi can be integrated anywhere, such as in hotels, shops and restaurants.
screenshot YouTube

In a promotional video from South Korea, the Temi robot can be seen in an office center while it rolls to an employee so she can wash and disinfect her hands. "The smart care robot Temi is coming to you," says the video.

Temi is used in nursing homes in Hong Kong, China and South Korea. Families can communicate with residents via the robot.

Long Hei Roy Lim, vice president of the AI & Robotics Alliance and representative of Temi in Hong Kong, published a Now TV news segment with Temi robots rolling through nursing homes to help residents. He also listed five ways in which Temi is used in such centers where senior citizens are quarantined until further notice. Tasks include bringing disinfectants to every room and residents are asked to wash their hands regularly. The robot can also play different songs for the residents, depending on their taste.
screenshot

“Many people are in quarantine. Doctors must visit them. People have to bring their food and someone has to take their temperature. A robot can do all these things, ”Yaron Yoels, the CMO of Robotemi, told The Media Line last month. "You can stay in touch with people who are infected without running the risk yourself."

In South Korea, Robotemi and the South Korean service robot Hyulim Robotics announced that they will use the "Temi" service robot together to protect medical personnel and citizens against the risk of new Coronavirus infections.

Although the focus is on the distribution of Temi in Asia, Goren says that Robotemi is currently working with the major German health insurance company Medisana to bring the robot to nursing homes and care centers for the elderly in Germany.

google translate