01 april 2020

2020-04-01-15.00: Techniek: Zuinige manier om water uit de lucht te halen - Technique: Economical way to remove water from the air


Nederlands - English

NEDERLANDS:

De professoren David Broday en Eran Friedler van het Technion-Israel Institute of Technology in Haifa maakten eind februari hun baanbrekende energie-efficiënte systeem bekend voor het produceren van schoon water uit de lucht.

woensdag 1 april 2020 |  Redactie Israeltoday.nl

Het is in tegenstelling tot eerdere 'water uit de lucht'-systemen, zoals Genny van Watergen, veel energiezuiniger en kan zelfs in droge woestijngebieden worden gebruikt.

'Bestaande technologieën werken eenvoudigweg als 'omgekeerde' airconditioners, door de hele luchtmassa die het systeem binnenkomt af te koelen om het vocht te condenseren', legt prof. Friedler uit aan israel21c. 'Deze 'directe koeling' aanpak is energetisch inefficiënt,' omdat dergelijke systemen die 'een groot deel van hun energiebehoefte verspillen aan het koelen van ongeveer 97 procent van het luchtvolume, dat niet kan condenseren.' Want zelfs bij een hoge luchtvochtigheid bestaat slechts ongeveer drie procent van de totale luchtmassa uit waterdamp. 'De nieuwe technologie houdt in dat alleen het vocht dat aan de lucht is onttrokken, wordt gekoeld, waardoor de hoeveelheid energie die nodig is om water te produceren, aanzienlijk vermindert.’

Het nieuwe systeem van Technion bestaat uit twee cyclische fasen. Ten eerste wordt er vocht uit de lucht geabsorbeerd met behulp van een sterk geconcen­treerde zoutoplossing. Vervolgens wordt het vocht gescheiden van het droogmiddel, de zoutoplossing, en condenseert de damp onder subatmosferische druk.

'De nieuwe technologie is niet alleen energiezuinig, maar heeft een extra voordeel: als onderdeel van het proces wordt vuil uit het water verwijderd', aldus prof. Broday. Bacteriën kunnen niet overleven in de geconcentreerde zoutoplossing. 'Onze technologie maakt van water een handelswaar, omdat het water overal ter wereld kan worden geproduceerd, zonder afhankelijk te zijn van bestaande bronnen van vloeibaar water. Het prototype dat we hebben gebouwd toont aan dat het systeem werkt zoals verwacht.' Het systeem wordt momenteel ontwikkeld tot een commercieel product, dat vooral van belang kan zijn voor kleine geïsoleerde gemeenschappen die ver van waterbronnen gelegen zijn, en op zonnepanelen kan werken.

'We concurreren niet met ontzilting,' zei Broday. 'Israël is een ontwikkelde natie die dicht bij de zee ligt en in al haar water­behoeften kan voorzien via ontzilting­systemen.' Hij vertelt dat ontzilting werkt voor een klein land in de buurt van de zee, zoals Israël, waar 'een aanzienlijk deel van de bevolking langs de kust leeft, zodat water niet over lange afstanden hoeft te worden vervoerd. Daarentegen is het transport van ontzilt water naar gemeenschappen, die ver van de kust liggen, erg duur, omdat er extreem lange pijpleidingen nodig zijn. Hier liggen de voordelen van de nieuwe technologie', bericht United with Israel.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat in 2025 13 procent van de wereldbevolking onvoldoende drinkwater zal hebben. De Verenigde Naties erkennen deze urgentie en hebben de toegankelijkheid van zoet water opgenomen in hun '17 Sustainable Development Goals (SDG's)'.


*****************************************
ENGLISH:

Professors David Broday and Eran Friedler of the Technion-Israel Institute of Technology in Haifa unveiled their groundbreaking energy-efficient system for producing clean water from the air at the end of February.

Wednesday 1 April 2020 | Redactie Israeltoday.nl

In contrast to previous 'water from the air' systems, such as Genny van Watergen, it is much more energy efficient and can even be used in dry desert areas.

"Existing technologies simply work as 'inverted' air conditioners, by cooling the entire mass of air entering the system to condense the moisture," explains Prof. Friedler to israel21c. "This 'direct cooling' approach is energetically inefficient," because such systems that "waste a great deal of their energy needs cooling about 97 percent of the air volume, which cannot condense." Because even with high humidity, only about three percent of the total air mass consists of water vapor. "The new technology means that only the moisture extracted from the air is cooled, which significantly reduces the amount of energy required to produce water."

The new Technion system consists of two cyclic phases. First, moisture is absorbed from the air using a highly concentrated salt solution. Then the moisture is separated from the desiccant, the brine, and the vapor condenses under subatmospheric pressure.

"The new technology is not only energy efficient, but has an additional advantage: dirt is removed from the water as part of the process," says Prof Broday. Bacteria cannot survive in the concentrated salt solution. “Our technology makes water a commodity because it can be produced anywhere in the world without relying on existing liquid water sources. The prototype we built shows that the system works as expected. " The system is currently being developed into a commercial product, which may be of particular interest to small isolated communities remote from water sources and which can operate on solar panels.

"We don't compete with desalination," Broday said. "Israel is a developed nation that is close to the sea and can meet all of its water needs through desalination systems." He says desalination works for a small country near the sea, such as Israel, where “a significant portion of the population lives along the coast, so water doesn't have to be transported over long distances. On the other hand, the transport of desalinated water to communities far from the coast is very expensive because extremely long pipelines are required. This is where the benefits of the new technology lie, ”reports United with Israel.

The World Health Organization (WHO) estimates that by 2025, 13 percent of the world's population will have insufficient drinking water. The United Nations recognizes this urgency and has included freshwater accessibility in its 17 Sustainable Development Goals (SDGs).