06 mei 2020

2020-05-06:12.00: 9 bedrijven die van ons afval juwelen maken - 9 companies turning our waste into gems

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Naarmate het streven naar duurzaamheid groeit, ontdek hoe Israëlische ondernemers de spullen die we weggooien nemen en daar geweldige producten van produceren die vriendelijk zijn voor de planeet.

Door Naama Barak  - Israel21c
Vertaling: Paula vna den Bos - IsraelCNN
 
Eens het domein van hardcore eco-jagers en mensen die hennepvesten dragen, vindt het concept van duurzaamheid eindelijk zijn weg naar de mainstream. Bewustzijn van duurzaamheid is bepalend voor wat we kopen, eten en hoe we ons dagelijks leven leiden, en hoe hele industrieën de manier veranderen waarop ze met de planeet omgaan. Hier in Israël zijn lokale ondernemers er ook op gebrand om geweldige producten en diensten te leveren die vriendelijk zijn voor onze omgeving. Bekijk deze negen initiatieven die de wereld een beetje groener maken.

1.    IMYIM

IMYIM is een nieuw Israëlisch merk dat zich richt op eco-mode, het creëren van mooie kleding en accessoires op een duurzame manier. "Nadat we ons realiseerden dat de mode-industrie een van de meest vervuilende industrieën is, samen met onze wens om mode te creëren die lang meegaat, modieus en doordacht is, hebben we IMYIM gecreëerd", zeggen Mari Pelleg en haar dochters Ilan en Maya, de ontwerpers achter het merk. Ze gebruiken upcycled denim, katoen en linnen op een manier die stofverspilling minimaliseert om T-shirts,  jassen, kimono's en portemonnees te maken . "We hebben onze ervaring uit de fast-fashionwereld samengebracht in de slow-fashionbeweging en de patronen en stoffen bestudeerd die het bedrijf en onze klanten ten goede zullen komen", zeggen ze. "Wanneer we patronen zonder afval creëren, laten we zien dat mode tegelijkertijd doordacht en mooi kan zijn."

2.    HomeBiogas

De HomeBiogas-unit zet voedselresten om in aardgas. Foto met dank aan HomeBiogas
HomeBiogas verandert afval letterlijk in juwelen en is een systeem dat voedselresten omzet in aardgas om op te koken en voor in tuinmest . Het is vrij eenvoudig te gebruiken: voer etensresten eenvoudigweg af in een bak waar bacteriën ze verteren en omzetten in biogas dat vervolgens naar de kookplaat wordt geleid. Naast het hergebruik van huishoudelijk afval, vermindert het systeem ook de noodzaak om gas te verspillen en schadelijke mest te gebruiken.           
         


Wie echt van biogas houdt, kan nog een stap verder gaan door de Bio-Toilet-kit van het bedrijf te installeren . Deze off-grid-oplossing werkt op dezelfde manier als het voedselafval-systeem en verandert toiletafval in kookgas in een proces dat geen menselijke tussenkomst vereist. Weet je, om het aantrekkelijker te maken!

3.    Clariter
 

Clariter is een wereldwijd opererend bedrijf in Israël dat een chemische recyclingtechnologie heeft ontwikkeld om de levensduur van plastic te beëindigen. De technologie kan meer dan 70 procent van alle soorten plastic afval omzetten in industriële producten zoals oplosmiddelen, oliën en waxen die op hun beurt worden gebruikt als ingrediënten voor het maken van nieuwe consumentenproducten zoals autowax of schoensmeer. Dit betekent dat het in plaats van plastic te recyclen, het opwaardeert tot plasticvrije producten die helpen de planeet van plastic afval te reinigen.Clariter is momenteel actief in Polen en Zuid-Afrika en is van plan in de komende jaren vijf nieuwe fabrieken te bouwen, waaronder een in Israël.

4.    Leket Israël
 

Mensen plukken groenten die door Leket Israel worden uitgedeeld aan mensen in nood.
Een van de bekendste NGO's van Israël, Leket Israel, laat zien hoe het afval van de een de schat van een ander wordt. Leket, een nationale voedselbank, redt en verdeelt elk jaar vele tonnen groenten en fruit - meestal geschonken door boerderijen - aan de armen. Het redt ook voedselresten uit hotels, horecazalen en militaire bases, evenals niet-bederfelijke etenswaren van fabrikanten. Elke week wordt het voedsel dat het verzamelt, verdeeld onder ongeveer 200 non-profitorganisaties die het vervolgens doorgeven aan 175.000 Israëli's in nood.

5.    GreenPax
 

GreenPax produceert upcycled schokabsorberende veiligheidskussens.Een dochteronderneming van een bedrijf genaamd Pashut Yarok (Simply Green) dat kunstgras en schokabsorberende speeltuinoppervlakken installeert, GreenPax, creëert deze “ ShockPad ” -oppervlakken uit polyethyleenschuimafval uit fabrieken.“Qua productie halen we afval van polyethyleenschuim op bij verschillende fabrieken in binnen- en buitenland”, zegt het bedrijf. "Dit afval was een grote overlast voor fabrieken vanwege het volume en het gewicht."Deze fabrieken verwijderden het afval door het te storten op stortplaatsen of door het te verbranden, twee oplossingen die schadelijk zijn voor het milieu. Nu ondergaat hetzelfde afval in plaats daarvan een compressie- en plakproces dat resulteert in schokabsorberende veiligheidskussens voor speeltuinen en kleuterscholen.

6.    Havie

 

Jarenlang riep de Israëlische mode associaties met het militaire leven op. Nu wordt echte militaire kleding geüpcycled om veel meer fantastische mode te creëren. Havie, gerund door de broers Archie en Denis Ryabko, neemt oude legeruniformen, uitrusting en tenten en verandert ze in zeer bruikbare T-shirts, schorten, tassen en portemonnees . De items krijgen een nieuw leven ingeblazen, terwijl ze veel van hun vorige identiteit behouden, waarbij oud en nieuw, bedompt en cool samenkomen. Het atelier van de broers bevindt zich in de hippe wijk Noga in Zuid-Tel Aviv en zij distribueren door de hele wereld.

7.    SG Tech

Ken je de grap over koeienpasteitjes en broeikasgassen? Nou, de realiteit is verre van grappig. Bij afval van vee komt methaan en distikstofoxide vrij, twee gassen die bijdragen aan de opwarming van de aarde. En als we bedenken hoeveel vee er op aarde is, hebben we het over veel gas. Een oplossing hiervoor is om ‘koeiengas’ om te zetten in biogas, maar er ontstaan ook bijproducten zoals digestaat, afvalwater dat hoge concentraties aan voedingsstoffen en zouten bevat. Wanneer dit afvalwater in watervoerende lagen sijpelt, vervuilt het ze en veroorzaakt het verzilting van velden.


Dit is wat het Israëlische clean-tech bedrijf SG Tech aanpakt met een slimme, op algoritmen gebaseerde oplossing die boeren in staat stelt om het afval van hun vee, inclusief digestaat, goed te behandelen en tegelijkertijd energetisch zelfvoorzienend te worden. Afval verandert in juwelen, inderdaad.


8.    UBQ
 

Geen enkel verhaal over Israël is compleet zonder enige connectie met humus, dus hier gaan we. Yehuda Pearl, de oprichter van het beroemde merk Sabra humus, is ook de financier van een green-tech startup genaamd UBQ . UBQ heeft een technologie ontwikkeld die tot 80 procent van het huishoudelijk afval kan verwerken en het kan veranderen in plasticvervangers die vervolgens worden gebruikt om alledaagse goederen te maken in verschillende industrieën .
De materialen van UBQ worden bijvoorbeeld nu gebruikt in plaats van gewoon plastic in sommige filialen van McDonald's in Uruguay en worden ook door de Central Virginia Waste Management Authority in recyclingbakken veranderd . De mogelijkheden lijken eindeloos en hopelijk zal het gebruik van afval wereldwijd verminderen.

9.    NUFiltratie

Het werk van NUFiltration is zo Israëlisch als het maar zijn kan, waarbij de medische wereld, water en ondernemerschap samenkomen en uitreiken naar ontwikkelingslanden, door afgedankte dialysefilters te ‘upcyclen’ en te gebruiken om water zuiver te maken . Het is bedacht door prof. Yoram Lass van de Universiteit van Tel Aviv, die zich afvroeg of medische filters die ongewenste deeltjes uit menselijk bloed kunnen verwijderen, hetzelfde kunnen doen voor water. Lass benaderde Mino Negrin, een ondernemer op het gebied van watertechnologie, en samen creëerden ze de machines voor het verzamelen, steriliseren en distribueren van hergebruikte dialysefilters.


De filters worden nu geleverd aan landelijke gebieden over de hele wereld, waar hun eenvoudige bediening en gebruiksvriendelijke mechanisme helpen om afgelegen gemeenschappen van water te voorzien. Andere toepassingen van de filters zijn waterbehandeling voor zwembaden en zuiveringsinstallaties.
************************
ENGLISH

As the strive for sustainability grows, discover how Israeli entrepreneurs are taking the stuff we throw away and producing amazing products that are kind to the planet.

By Naama Barak  - Israel21c
 
Once the preserve of hardcore eco-fighters and people who wear hemp cardigans, the concept of sustainability is finally making its way into the mainstream. Awareness of sustainability is affecting how many of us buy, eat and lead our daily lives as well as how whole industries are changing the way they treat the planet. Over here in Israel, local entrepreneurs are also bent on delivering great products and services that are kind to our surroundings. Check out these nine initiatives making the world a little greener.

1.    IMYIM

IMYIM is a new Israeli brand that focuses on eco-fashion, creating beautiful clothes and accessories in a sustainable way. “After realizing the fashion industry is one of the most polluting industries, together with our desire to create fashion that is long-lasting, fashionable and thoughtful, we created IMYIM,” say Mari Pelleg and her daughters Ilan and Maya, the designers behind the label. They use upcycled denim, cotton and linen cut in a way that minimizes fabric waste to create tees, jackets, kimonos and purses.“We brought together our experience from the fast-fashion world into the slow-fashion movement, studying the patterns and fabrics that will benefit the plant and our clientele,” they say. “When we create zero-waste patterns,we show the world fashion can be thoughtful and beautiful at the same time.”

2.    HomeBiogas
 


Quite literally turning waste into gems, HomeBiogas is a system that converts food leftovers into natural gas for cooking and into garden fertilizer. It’s pretty easy to use: simply dispose of food leftovers into a tank where bacteria digest them, converting them into biogas that is then channeled to the stovetop. As well as repurposing household trash, the system also cuts down the need to use wasteful gas and harmful fertilizer.


Those really into biogas can take things a step further, installing the company’s Bio-Toilet kit. Operating in a similar manner to the food-waste system, this off-grid solution turns toilet waste into cooking gas in a process that requires zero human intervention. You know, to make it more appealing.

3.    Clariter

Clariter is an Israeli-owned global company that created a chemical recycling technology to end the life of plastic. Its technology can transform more than 70 percent of all plastic waste types into industrial products such as solvents, oils and waxes that are in turn used as ingredients to make new consumer products such as car wax or shoe polish. This means that instead of recycling plastic, it upcycles it into plastic-free products that help clean the planet of plastic waste. Clariter currently operates in Poland and South Africa and plans to build five new plants in upcoming years, including one in Israel.

4.    Leket Israel
 

One of Israel’s best-known NGOs, Leket Israel demonstrates how one man’s trash is another man’s treasure. A national food bank, Leket rescues and distributes many tons of fruit and vegetables – mostly donated by farms – to the needy each year. It also rescues food left over in hotels, catering halls and military bases, as well as non-perishable food items from manufacturers. Every week, the food it collects is distributed to some 200 nonprofit associations that then pass it on to 175,000 Israelis in need.

5.    GreenPax

 

GreenPax looks out both for the planet and for young children playing around. A subsidiary of a company called Pashut Yarok (Simply Green) that installs synthetic grass and shock-absorbent playground surfaces, GreenPax creates these “ShockPad” surfaces using polyethylene foam waste from factories. “In terms of production, we collect polyethylene foam waste from different factories in Israel and abroad,” the company says. “This waste was a serious nuisance to factories because of its volume and weight.” Those factories used to dispose of the waste by dumping it in landfills or by burning it, two solutions that are harmful to the environment. Now, that same waste instead undergoes a compressing and pasting process that results in shock-absorbent safety pads for playgrounds and preschools.

6.    Havie
 

For years, Israeli fashion conjured up military associations. Now, actual military clothing is being upcycled to create far more fabulous fashion. Havie, run by brothers Archie and Denis Ryabko, takes old army uniforms, gear and tents and turns them into utilitarian-style tees, aprons, bags and wallets. The items get a new lease on life while keeping much of their previous identity, fusing together old and new, stuffy and cool. The brothers’ workshop is located in the hipster Noga neighborhood in South Tel Aviv, and they ship worldwide.

7.    SG Tech

You know the joke about cow patties and greenhouse gases? Well, the reality is far from funny. Livestock waste releases methane and nitrous oxide, two gases that contribute to global warming. And when we take into consideration how much livestock there is on the planet, we’re talking lots of gas. One solution for this is to turn cow gas into biogas, but this also creates byproducts such as digestate, which is wastewater that contains high concentrations of nutrients and salts. When this wastewater seeps into water aquifers it pollutes them and causes salinization of fields.


This is what Israeli clean-tech company SG Tech tackles with a smart, algorithm-based solution that enables farmers to properly treat their livestock’s waste, including digestate, while also becoming energetically self-sufficient. Waste into gems, indeed.

8.    UBQ
 

No story about Israel is complete without some connection to hummus, so here we go.
Yehuda Pearl, the founder of the famous Sabra hummus brand, is also the backer of a green-tech startup called UBQ. UBQ has developed a technology that can take up to 80 percent of household trash and turn it into plastic substitutes that are then used to make everyday goods across different industries. UBQ’s materials, for example, are now being used instead of regular plastic at some branches of McDonald’s in Uruguay and are also being turned into recycling bins by the Central Virginia Waste Management Authority. Possibilities appear to be endless, and hopefully usage will cut down on waste across the globe.

9.    NUFiltration

NUFiltration’s work is as Israeli as it gets, bringing together the medical world, water, entrepreneurship and reaching out to developing countries by upcycling discarded dialysis filters to make pure water. It was thought up by Tel Aviv University’s Prof. Yoram Lass, who wondered whether medical filters that can remove unwanted particles from human blood could also do the same for water. Lass approached Mino Negrin, an entrepreneur in the water-tech field, and together they created the machinery to collect, sterilize and distribute repurposed dialysis filters.


The filters are now supplied to rural areas across the world, where their simple operation and easy-to-use mechanism help provide water to remote communities. Other uses for the filters include water treatment for swimming pools and treatment plants.