08 juni 2020

2020-06-08-11.30: Nieuwe Israëlische uitvinding: Aura Air, het luchtfiltersysteem - New Israeli invention: Aura Air, the air filtration system

Aura air attacking COVID-19 - Aura Air valt COVID-19 aan

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De Israëlische uitvinding, Aura Air, wordt geïntroduceerd als 'het slimste en meest intensieve luchtfiltersysteem ter wereld voor minder dan £ 500'.  

Bron: ArutzSheva7
Vertaling: Paula van den Bosch - IsraelCNN

Een Israëlische uitvinding, Aura Air , wordt geïntroduceerd als 'het slimste en meest intensieve luchtfiltratiesysteem ter wereld voor minder dan £ 500 RRP'. Het unieke "6-traps" filtersysteem en de gepatenteerde slimme luchtkwaliteitsalgoritmen worden gecombineerd met standaardsensoren uit de industrie, die zowel het binnen- als het buitenklimaat (met behulp van een externe API) bewaken, evenals het detecteren van koolmonoxide en brand. En het is allemaal ingebouwd in één compacte eenheid, waardoor het een keerpunt is in wat tot nu toe een traditionele markt was.

De uitvinding is gericht op de medische industrie, met name tandartsen en medewerkers in de gezondheidszorg, waar COVID-19 een aanzienlijk risico vormt of er een risico is op een andere mogelijkeepidemie .

Het intelligente aspect van dit luchtzuiveringssysteem is dat u via een aantal vragen de specifieke behoeften van de gebruikers in de app invoert en dat het systeem zichzelf automatisch afstemt op hun specifieke gezondheidsbehoeften. Het zal u waarschuwen wanneer het niet veilig is om te gaan hardlopen of de ramen te openen. Het past zijn instellingen aan de luchttoevoer via deuren en ramen aan om hoge pollengehaltes te kunnen detecteren.  

Aura Air-systeem

Aura Air - 's werelds slimste, industriële kracht, hangt aan de muur, een "6-traps" luchtzuiveringssysteem, verwijdert 99,98% van de deeltjes in de lucht tot 0,3 μm en tot 99% van virussen, schimmels en bacteriën. De geïntegreerde sensoren en ondersteunende iOS- en Android-apps bieden real-time monitoring binnen en buiten van koolmonoxide, rook en vuur, evenals PM10, PM2.5, vochtigheid, CO2, VOC, SO2, NO2 en O3 niveaus en twee ongezonde vervuilingsniveaus buiten het gebouw.

Als de vervuiling en de mate van pollen in de lucht buitensporig is, kan deze techniek in een kantoor worden gebruikt om te bepalen of het airconditioningsysteem lucht van buiten aanzuigt of niet.

De B2B-versie van de iOS- en Android-app is ontworpen om meerdere units aan te pakken en te monitoren via één site, via een lokale overheid of in de toekomst, een hele stad. De unit meet slechts 37,5 x 37,5 x 15 cm, is ontworpen om aan de muur of aan het plafond te hangen en wordt gevoed door een standaard stopcontact. Elke unit zuivert een gebied van 120 m3 (50 m2) door dat totale luchtvolume 2,5 keer per uur door het filter te leiden.

Het beschikt over twee gepatenteerde technologieën, een speciale koperen inlay, ingebouwd in Aura Air's Ray Filter, en een SterionizerTM, beide specifiek gericht op het aanzienlijk verminderen van schimmels, bacteriën, virussen, zwamvorming en MRSA. Bovendien vermindert het HEPA-filter van ziekenhuiskwaliteit CO2 en verwijdert het fijne en grote vervuilende deeltjes (PM2.5- en PM10-maten) en pollen. Het geïntegreerde koolstoffilter verwijdert vluchtige organische stoffen (VOC) en slechte geuren.

Hoewel Aura Air een enorme acceptatie onder tandartsen verwacht, zijn er andere industrieën zoals onderwijs, luchtvaart en detailhandel die van deze uitvinding zullen profiteren, vooral nu de beperkingen in het VK en andere delen van Europa beginnen te versoepelen.

 

 ****************************
ENGLISH:

Israeli invention, Aura Air launches what it describes as 'the world’s smartest and most intensive air filtration system for under £500.'    

Source: ArutzSheva7

An Israeli invention, Aura Air, has launched what it describes as “the world’s smartest and most intensive air filtration system for under £500 RRP.” Its unique “6-stage” filter system and patented smart air quality algorithms are combined with industry standard sensors, monitoring both internally AND outside (using a 3rd party API), as well as CO & fire detection. And it is all built into one compact unit, make it a game changer in what up until now was a traditional market.

The invention targets the medical industry, specifically dentists and clinicians, where COVID-19 is a significant risk or poses a risk of another potential outbreak.

The intelligent aspect of this air purification system is that you enter the specific needs of the users into its app, via a short set of questions, and the system automatically tunes itself to meet their specific health needs. It will warn you when it is not safe to go for a run or open the windows. It adjusts its settings according to air entry from doors and windows to detect high pollen levels.

Aura Air system  

Aura Air – the world’s smartest, industrial strength, hang on the wall, “6-stage” air purification system, eradicates 99.98% of airborne particulates down to 0.3μm and up to 99% of viruses, mold and bacteria. Its integrated sensors and supporting iOS and Android apps provide real-time, indoor versus outdoor monitoring of CO, smoke, and fire as well as PM10, PM2.5, humidity, CO2, VOC, SO2, NO2 and O3 levels, and two unhealthy pollution levels outside of the building.

In an office, this intelligence can be used to control when the air conditioning system takes air from outside, if the pollution or pollen levels are considered excessive.

The B2B version of the iOS and Android app is designed to address and monitor multiple units over one site, or across a local authority, or in the future – an entire city. The unit measures just 37.5 x 37.5 x 15cm, is designed to hang on the wall or on a ceiling, and is powered by a standard mains plug. Each unit will purify a 120m3 area (50m2) by passing that total air volume through the filter 2.5 times per hour.

It features two patented technologies, a special copper inlay, built into Aura Air’s Ray Filter, and a SterionizerTM, both specifically targeted at significantly reducing mold, bacteria, viruses, fungus, and MRSA. In addition, its hospital-grade HEPA filter reduces CO2 and removes fine and large pollution particulates (PM2.5 & PM10 sizes) as well as pollen. The integrated carbon filter removes volatile organic compounds (VOC) and bad odours.

Whilst Aura Air is expecting huge take-up amongst dentists, there are other industries such as education, aviation, and retail that will benefit from this invention, especially as restrictions start to ease in the UK and other parts of Europe.