09 juni 2020

2020-06-09-1130: Israël ontwikkelt een veilig landingssysteem voor vliegtuigen in geval van motoruitval - Israel develop aircraft safe landing system in case of engine shutdown

Nederlands - English

NEDERLANDS:

‘Israëlische studenten ontwikkelden een veilig landingssysteem voor vliegtuigen waarvan de motoren tijdens de vlucht zijn uitgeschakeld, meldde het noordelijke Israel Institute of Technology (Technion).

Bron: Xinhua
Vertaling: Paula van den Bos - IsraelCNN

Motoruitschakeling is een van de belangrijkste oorzaken van vliegongevallen en is vooral gevaarlijk bij lichte vliegtuigen, die niet zijn uitgerust met geavanceerde systemen en hun piloten niet altijd goed opgeleid zijn.

In dergelijke gevallen moet de piloot een bestemming om te kunnen landen selecteren en zijn landing plannen, rekening houdend met de veranderende wind, de grondroute, verboden vluchtgebieden en vele andere zaken.

Dit was de aanleiding voor het onderzoek dat de Technion in samenwerking met het Israëlische Ministerie van Defensie uitvoerde. Het leidde tot een theoretische basis voor het berekenen van de optimale mogelijkheid tot landen.

De studenten pasten deze bevindingen toe door het algoritme te implementeren om de optimale werkelijke route te schetsen, een pilot-weergavesysteem en sensorinterfaces te ontwikkelen en de software- en hardware-integratie voor het vliegtuigexperiment uit te voeren.

Om te voorkomen dat het experimentele systeem met de vliegtuigsystemen wordt verbonden, herwaardeert het nieuwe systeem in werkelijkheid de richting en intensiteit van de wind, met een slim gebruik van een navigatiesysteem.

Bij het testen van het systeem op een daadwerkelijke vlucht in het noorden van Israël, heeft het algoritme twee mogelijke landingsstroken gedetecteerd, de route naar de gewenste bestemming berekend en de piloot met een marker naar de gewenste landingsplek geleid.

Dankzij de begeleiding door het systeem passeerde het vliegtuig een berg en landde het met succes op de gekozen landingsplaats.

Daarnaast kan het nieuwe systeem ook dienen als een noodlandingshulpmiddel voor onbemande luchtvaartuigen waarvan de motor niet meer werkt.

 

 *******************
ENGLISH:

Israeli students developed a safe landing guidance system for aircraft whose engines have been disabled during flight, the northern Israel Institute of Technology (Technion) reported.

Source: Xinhua

Engine shutdown is one of the major causes of flight accidents and is particularly dangerous in light aircrafts, which are not equipped with sophisticated systems and their pilots are not always well trained.

In such cases, the pilot is required to select a landing destination and plan his landing considering the changing winds, ground route, prohibited flight areas and many others.

This was the background for the research conducted by the Technion in collaboration with Israel's Ministry of Defense, leading to a theoretical basis for calculating the optimal landing path.

The students applied these findings by implementing the algorithm of outlining the optimal real-time path, developing a pilot display system and sensor interfaces, and performing the software and hardware integration for the aircraft experiment.

To avoid connecting the experimental system to the aircraft systems, the new system revaluates in real time the direction and intensity and the wind, with a smart use of a navigation system.

In testing the system on an actual flight in northern Israel, the algorithm detected two possible land strips, calculated the route to the preferred destination, and guided the pilot with a marker to the preferred landing spot.

Thanks to the system's guidance, the aircraft bypassed a mountain and successfully landed at the chosen landing site.

In addition, the new system may also serve as an emergency landing device for unmanned aerial vehicles whose engine has stopped operating.