31 juli 2020

2020-07-31: Israëlisch bedrijf heeft oplossing ‘slimme wegen waar elektrische auto’s zich constant opladen’ - Israeli company has "smart roads where electric cars are constantly charging" so

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De Israëlische startup ElectReon Wireless heeft een unieke oplossing ontwikkeld om voertuigen daadwerkelijk op te laden terwijl ze in beweging zijn over slimme wegen, en de proefprogramma’s leveren bemoedigende resultaten op. In plaats van zware batterijen te vervoeren met een beperkt rijbereik en een korte levensduur, zouden elektrische voertuigen continu vermogen ontvangen terwijl ze op deze slimme wegen rijden.

Door Joop Soesan -

“We weten allemaal dat elektrische mobiliteit de beste manier is om CO2-uitstoot en vervuiling voor mobiliteit op te lossen, maar tegenwoordig wordt het beperkt door batterijen”, vertelde Noam Ilan, VP Business Development bij ElectReon, aan NoCamels.


“Het ontwikkelingsproces van batterijen is zeer energie-verbruikend, dus we zijn van mening dat elektrische voertuigen met minimale batterijen de meest duurzame milieu-oplossing zijn en daarnaast ook de meest kosteneffectieve, vooral wanneer we het hebben over commerciële of zware voertuigen,” voegde hij er aan toe.

Volgens Ilan worden de slimme wegen van ElectReon gecreëerd door spoelen ongeveer acht centimeter onder het asfalt te plaatsen, die worden aangesloten op een beheereenheid die de spoelen beheert. De koperen spoelen zenden draadloze energie naar ontvangers onder het voertuig, het aantal ontvangers wordt bepaald door de grootte en het energieverbruik van een specifiek voertuig. Dit systeem zorgt voor een groter rijbereik en voor batterijen met een kleinere capaciteit, waardoor meer passagiers en een grotere efficiëntie mogelijk zijn.

“Het biedt tot 40 procent oplaadtijd voor elke bus, voor elke route, en dan kunnen we de batterij verkleinen van ongeveer 400 kilowattuur, wat nodig is voor een dagelijkse reis van 200 kilometer van de bus, tot ongeveer 40 kilowatt ”, legt Ilan uit.

Het afgelopen jaar heeft ElectReon zijn inspanningen gericht op een testfaciliteit in Zweden, waar het met succes een volledig elektrische 40-tons vrachtwagen en oplegger draadloos liet opladen tijdens het rijden. De test is uitgevoerd op een elektrische weg tussen de luchthaven en de stad Visby op het eiland Gotland. In de trailer van de truck zijn vijf ontvangers gemonteerd en de geslaagde test heeft plaatsgevonden onder winterse omstandigheden rond de 0 graden Celsius. Elke ontvanger zond ongeveer 20 kilowatt uit met een efficiëntie van ongeveer 90 procent.

Het initiatief, Smartroad Gotland genaamd, wordt ondersteund en gefinancierd door de Zweedse Road Administration en wordt geleid door ElectReon AB, een Zweedse dochteronderneming van ElectReon Wireless. Door middel van de tests in Zweden heeft het bedrijf geprobeerd aan te tonen dat zijn product klaar is voor commercialisering in andere delen van de wereld.

Pilot test met vrachtwagen in Zweden. Foto ElectReon


“We hebben overal ter wereld veel aandacht gekregen omdat het voor het eerst was dat we bewezen hadden dat we tijdens het rijden een vrachtwagen voor de lange afstand, konden opladen, en dit gebeurde eigenlijk nadat de infrastructuur de hele winter onder het asfalt lag, wat een van de eisen van de Zweedse regering was”, vertelt Ilan aan NoCamels.

“Dit was een zeer belangrijke fase omdat de volgende fase in Zweden een grotere, semi-commerciële pilot is van ongeveer 30 kilometer”, voegt hij eraan toe. “Om mee te mogen doen aan deze pilot moesten we bewijzen dat de infrastructuur de winter kan weerstaan en dat we de truck hebben opgeladen, dus voor ons was het een heel belangrijke mijlpaal.”

ElectReon zal de komende maanden proberen de snelheid van de truck te verhogen om het doel van 125 kilowatt en de typische snelwegsnelheid te bereiken. Naast de 1,6 km lange elektrische weg die wordt gebruikt om te testen, worden de komende maanden extra elektrische wegen aan de site toegevoegd waarbij wordt gesproken over wegen van 25-30 km lengte om het opladen van zware vrachtwagens nog beter te testen.

Bovendien bevindt ElectReon zich in de laatste productiefasen van een elektrische bus die naar Zweden wordt overgebracht en passagiers van het vliegveld naar Visby zal brengen.

Elektrische bus in tel Aviv. Foto ElectReon


Daarnaast voert ElectReon in samenwerking met de gemeente Tel Aviv en de Dan Bus Company een pilot in Tel Aviv uit met onder meer de inzet van één kilometer geëlektrificeerde weg. Net als de Gotland-pilot, test het bedrijf een shuttle van de universiteit van Tel Aviv naar het treinstation.

Ilan zegt dat ElectReon tegen het begin van de herfst ongeveer 600 meter wegen zal aanleggen en een statische oplader zal installeren in het busstation bij de universiteit.

“Met het demoproject willen we de efficiëntie en prestaties van de technologie bewijzen en laten zien dat we echt een volledige oplossing voor elektrische bussen kunnen bieden zonder enige andere vorm van opladen”, zegt Ilan.

“Dit zou dan weer moeten leiden tot de volgende fase die ook al werd aangekondigd door het Ministerie van Energie.

Dat wordt een commercieel project van ongeveer 10 kilometer in Tel Aviv, waarvan de eerste fase zal worden gebruikt om elektrische bussen al rijdend op te laden.”

In de toekomst verwacht Ilan dat hij zich voorstelt dat veel landen een verbod op voertuigen op gas invoeren en dat de technologie van ElectReon andere landen ertoe zou kunnen brengen meer nadruk te leggen op elektrisch vervoer.

Israël heeft zich als doel gesteld om tegen 2030 geen nieuwe benzine- en dieselvoertuigen meer te laten verkopen. Landen als China en India hebben ook een voorlopig plan aangekondigd om de komende tien jaar af te stappen van voertuigen op gas.

En dan is er ook nog de komst van autonoom transport en de mogelijkheden die dit met zich meebrengt voor een volledig getransformeerde mobiliteitsindustrie.

Ilan zegt dat over ongeveer een decennium “autonoom transport vaker zal voorkomen, en het is een heel natuurlijke combinatie tussen onze oplossing en autonome voertuigen omdat ze 24/7 kunnen rijden met een zeer kleine batterij zonder een chauffeur die je oplaadt. “

“Ik denk dat je over tien jaar autonome vloten zult zien die gebruik maken van onze laadinfrastructuur en het zal meer een service richting wagenparkbeheerders zijn, die niet hoeven te investeren in hun eigen infrastructuur”, zegt hij.En dan is er ook nog de komst van autonoom transport en de mogelijkheden die dit met zich meebrengt voor een volledig getransformeerde mobiliteitsindustrie.

Ilan zegt dat over ongeveer een decennium “autonoom transport vaker zal voorkomen, en het is een heel natuurlijke combinatie tussen onze oplossing en autonome voertuigen omdat ze 24/7 kunnen rijden met een zeer kleine batterij zonder een chauffeur die je oplaadt. “

“Ik denk dat je over tien jaar autonome vloten zult zien die gebruik maken van onze laadinfrastructuur en het zal meer een service richting wagenparkbeheerders zijn, die niet hoeven te investeren in hun eigen infrastructuur”, zegt hij.


*******************************
ENGLISH:

Israeli startup ElectReon Wireless has developed a unique solution to actually charge vehicles on the move on smart roads, and the pilot programs are showing encouraging results. Rather than carrying heavy batteries with a limited driving range and short life, electric vehicles would receive continuous power while driving on these smart roads.

By Joop Soesan - July 31, 2020

"We all know that electric mobility is the best way to solve CO2 emissions and pollution for mobility, but today it is limited by batteries," Noam Ilan, VP of Business Development at ElectReon, told NoCamels.
“The battery development process is very energy-consuming, so we believe that electric vehicles with minimal batteries are the most sustainable environmental solution and also the most cost effective, especially when talking about commercial or heavy vehicles,” he added. ready.

According to Ilan, ElectReon smart roads are created by placing coils about eight centimeters below the asphalt, which are connected to a management unit that manages the coils. The copper coils transmit wireless energy to receivers under the vehicle, the number of receivers is determined by the size and energy consumption of a specific vehicle. This system provides a longer driving range and batteries with a smaller capacity, allowing more passengers and greater efficiency.

"It provides up to 40 percent charging time for every bus, for every route, and then we can reduce the battery from about 400 kilowatt hours, which is necessary for a daily trip of 200 kilometers from the bus, to about 40 kilowatts," explains Ilan .

Last year, ElectReon focused its efforts on a test facility in Sweden, where it successfully charged a fully electric 40-ton truck and trailer wirelessly while driving. The test was conducted on an electric road between the airport and the town of Visby on the island of Gotland. Five receivers are mounted in the trailer of the truck and the successful test took place under winter conditions around 0 degrees Celsius. Each receiver emitted about 20 kilowatts with an efficiency of about 90 percent.

The initiative, called Smartroad Gotland, is supported and funded by the Swedish Road Administration and is led by ElectReon AB, a Swedish subsidiary of ElectReon Wireless. Through tests in Sweden, the company has attempted to demonstrate that its product is ready for commercialization in other parts of the world.

Pilot test with truck in Sweden. Photo ElectReon

“We got a lot of attention all over the world because it was the first time that we had proven that we could charge a long haul truck while driving, and this actually happened after the infrastructure was covered with asphalt all winter, which was one of the demands of the Swedish government, ”Ilan tells NoCamels.

"This was a very important phase because the next phase in Sweden is a larger, semi-commercial pilot of about 30 kilometers," he adds. "To be able to participate in this pilot, we had to prove that the infrastructure can withstand the winter and that we have loaded the truck, so it was a very important milestone for us."

ElectReon will attempt to increase the speed of the truck in the coming months to reach the target of 125 kilowatts and typical highway speed. In addition to the 1.6 km long electric road used for testing, additional electric roads will be added to the site in the coming months to discuss roads of 25-30 km in length to further test the charging of heavy trucks.

In addition, ElectReon is in the final stages of production of an electric bus that will be transferred to Sweden and will take passengers from the airport to Visby.

Electric bus in Tel Aviv. Photo ElectReon

In addition, ElectReon, in collaboration with the Municipality of Tel Aviv and the Dan Bus Company, is conducting a pilot in Tel Aviv, including the deployment of one kilometer of electrified road. Like the Gotland pilot, the company is testing a shuttle from Tel Aviv University to the train station.

Ilan says that by early fall, ElectReon will build approximately 600 meters of roads and install a static charger at the university bus station.

"With the demo project, we want to prove the efficiency and performance of the technology and show that we can truly provide a complete electric bus solution without any other form of charging," said Ilan.

“This should then lead to the next phase, which was already announced by the Ministry of Energy.

This will be a commercial project of approximately 10 kilometers in Tel Aviv, the first phase of which will be used to charge electric buses while driving. ”

In the future, Ilan expects to envision that many countries will introduce a ban on gas-powered vehicles and that ElectReon technology could lead other countries to place greater emphasis on electric transportation.

Israel has set a target to stop selling new gasoline and diesel vehicles by 2030. Countries such as China and India have also announced a preliminary plan to move away from gas-powered vehicles over the next ten years.


And then there is also the advent of autonomous transport and the possibilities that this entails for a fully transformed mobility industry.

Ilan says that in about a decade, “autonomous transportation will become more common, and it's a very natural combination between our solution and autonomous vehicles because they can run 24/7 with a very small battery without a driver charging you. "

"I think you'll see autonomous fleets using our charging infrastructure in ten years and it will be more of a service to fleet managers, who don't have to invest in their own infrastructure," he says.

google translate