12 november 2020

2020-11-12: VIDEO: Nieuwe Israëlische robot kan zwemmen, rennen en kruipen - New Israeli robot can swim, run and crawl

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Na bestudering van de bewegingen van kakkerlakken en hagedissen hebben onderzoekers van de Ben-Gurion University of the Negev (BGU) een nieuwe amfibische robot ter grootte van een handpalm gecreëerd die kan zwemmen, rennen, en kruipen in moeilijk terrein.

Door Joods.nl - Joop Soesan

De robot is bedoeld voor gebruik in de landbouw, zoek- en reddingsacties en opgravingen, waarbij zowel kruipen als zwemmen vereist is, zegt David Zarrouk, de directeur van het Bioinspired and Medical Robotics Laboratory van de BGU-afdeling Werktuigbouwkunde, in een verklaring. Het lab bestudeert bewegingen van dieren ter inspiratie voor de robots die het ontwikkelt.

Het mechanische ontwerp van de AmphiSTAR zoals de robot is genoemd, en zijn besturingssysteem werden vorige week virtueel gepresenteerd op de International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) door Zarrouk en afgestudeerde student Avi Cohen.

De bewegingen van de robot lijkt erg op die van kakkerlakken die over het terrein rennen en erin slagen om zelfs in een plas water van 20 centimeter diep, te blijven rennen, blijkt uit een video van de onderzoekers. Het kan ook langzaam zwemmen en over water rennen.

“De AmphiSTAR maakt gebruik van een uitgebreid mechanisme dat is geïnspireerd door kakkerlakken, en het is ontworpen om met hoge snelheden over water te rennen, zoals de basiliskhagedis”, zegt Zarrouk. “We voorzien dat AmphiSTAR kan worden gebruikt voor landbouw-, zoek- en reddingsacties en graaftoepassingen, waarbij zowel kruipen als zwemmen vereist is.” De AmphiSTAR ter grootte van een handpalm, onderdeel van de familie van STAR- robots die in het laboratorium is ontwikkeld, is een robot op wielen met vier propellers eronder, waarvan de assen kunnen worden gekanteld met behulp van een wildgroei-mechanisme. De propellers werken als wielen over de grond en als vinnen om de robot over water voort te stuwen. Dankzij twee luchttanks kan het zweven en soepel schakelen tussen hoge snelheden, wanneer het op water zweeft, naar lagere snelheden tijdens het zwemmen, en van kruipen naar zwemmen en vice versa, aldus de universiteit in een verklaring.

De experimentele robot kan over grind, gras en beton kruipen en kan snelheden bereiken van 3,6 meter per seconde, zei BGU in een verklaring.

“Ons toekomstige onderzoek zal zich richten op de schaalbaarheid van de robot en op zwemmen onder water”, zegt Zarrouk.

Het team van onderzoekers van Zarrouk heeft andere robots ontwikkeld, waaronder een kleine inneembare robot die op een dag misschien door de dunne darm kan glijden; een robotarm voor landbouw- of ruimtevaartdoeleinden; en een hybride robot die zowel kan vliegen als rijden.***************************
ENGLISH:

After studying the movements of cockroaches and lizards, researchers at Ben-Gurion University of the Negev (BGU) have created a new palm-sized amphibious robot that can swim, run, and crawl in difficult terrain.

By Joods.nl - Joop Soesan

The robot is intended for use in agriculture, search and rescue and excavation, where both crawling and swimming are required, David Zarrouk, the director of the Bioinspired and Medical Robotics Laboratory at the BGU Mechanical Engineering division, said in a statement. The lab studies animal movements to inspire the robots it develops.

The mechanical design of the AmphiSTAR as the robot has been called, and its operating system were virtually presented at the International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) last week by Zarrouk and graduate student Avi Cohen.

The robot's movements are very similar to those of cockroaches running across the site and managing to run even in a pool of water 20 centimeters deep, according to a video by the researchers. It can also swim slowly and run on water.

V

“The AmphiSTAR uses an elaborate mechanism inspired by cockroaches, and it is designed to run over water at high speeds like the basilisk lizard,” says Zarrouk. "We envision that AmphiSTAR can be used for farming, search and rescue, and digging applications that require both crawling and swimming."

The palm-sized AmphiSTAR, part of the laboratory-developed STAR family of robots, is a wheeled robot with four propellers underneath, whose axes can be tilted using a sprawl mechanism. The propellers act as wheels on the ground and as fins to propel the robot over water. Thanks to two air tanks, it can float and switch smoothly between high speeds when floating on water, to slower speeds when swimming, and from crawling to swimming and vice versa, the university said in a statement.

The experimental robot can crawl over gravel, grass and concrete and can reach speeds of 3.6 meters per second, BGU said in a statement.

“Our future research will focus on the scalability of the robot and on swimming underwater,” says Zarrouk.

Zarrouk's team of researchers has developed other robots, including a small ingestible robot that may one day slide through the small intestine; a robotic arm for agricultural or space purposes; and a hybrid robot that can both fly and drive.