19 november 2020

2020-11-19: Aanbesteding gepubliceerd voor de grootste zonne-energiecentrale van Israël - Tender published for Israel's largest solar power plant

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De fabriek, in de buurt van Dimona, zal energieopslag bevatten. Er zijn 27 aanvragen ontvangen in de fase voorafgaand aan het onderzoek.

Door: Globes

Het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Energie, de Israëlische Land Autoriteit en de Public Utilities Authority - Electricity publiceerde vanmorgen een aanbesteding voor de bouw van de grootste zonne-energiecentrale van Israël, nabij Dimona. In de aanbesteding is een eis opgenomen voor de integratie van energieopslag in batterijen. 27 consortia uit verschillende landen hebben in het pre-screening proces aanvragen ingediend, een ongekend aantal, wat duidt op de grote belangstelling die het project in Israël en wereldwijd heeft gewekt.

Voor aanvang van de bouw wordt het zand op de locatie afgegraven voor gebruik bij bouw-, transport- en infrastructuurprojecten.

De elektriciteitscentrale, die zich uitstrekt over 3.000 dunams (750 acres), zal elektriciteit produceren met behulp van fotovoltaïsche technologie, waarbij een deel van de geproduceerde stroom wordt opgeslagen. Het is de bedoeling dat het doel van de regering om in 2030 30% van de Israëlische elektriciteitsbehoefte te dekken uit hernieuwbare bronnen. Het Ministerie van Energie vreest echter dat het besluit van de Nationale Plannings- en Bouwcommissie om prioriteit te geven aan het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen in de bebouwde kom het moeilijk zal maken om de doelstelling te halen. Israël heeft geen wetgeving die de installatie van zonnepanelen op nieuwe gebouwen verplicht stelt, ondanks het grote potentieel van dergelijke installaties.

Energieopslag is een essentieel onderdeel van de inspanning om de doelstelling van 30% duurzame  energieproductie tegen 2030 te bereiken. Het zal het mogelijk maken om 's nachts zonne-energie te leveren wanneer er geen zonlicht is, maar de vraag naar elektriciteit is groot.

Afgelopen juli wonnen drie duurzame-energiebedrijven, die verhandeld werden op de beurs van Tel Aviv, de eerste aanbesteding en werd gepubliceerd door de Public Utilities Authority. Men moet elektriciteit opwekken d.m.v. fotovoltaïsche installaties in combinatie met energieopslag, met een totale output van 168 megawatt gedurende 23 jaar tegen een prijs van NIS 0,199 per kilowattuur, wat 25% lager is dan het tarief voor conventionele stroomproducenten uit gas en kolen.********************
ENGLISH:

The plant, near Dimona, will incorporate energy storage. 27 applications were received in the pre-screening stage.

By: Globes

The Ministry of Finance, the Ministry of Energy, the Israel Land Authority, and the Public Utilities Authority - Electricity published a tender this morning for the construction of the largest solar power plant in Israel, near Dimona. The tender includes a requirement for integrating energy storage in batteries into the project. 27 consortia from various countries submitted applications in the pre-screening process, an unprecedented number, indicating the great interest that the project has aroused in Israel and globally.

Before construction starts, the sand at the site will be excavated for use in building, transport and infrastructure projects.

The power plant, which will stretch over 3,000 dunams (750 acres) will produce electricity using photo-voltaic technology, with part of the power produced being stored. It is meant to help achieve the government's target of 30% of Israel's power needs being met from renewable sources by 2030. The Ministry of Energy fears, however, that the decision by the National Planning and Building Commission to give priority to erecting phot-voltaic solar panels in built-up areas will make it difficult to meet the target. Israel has no legislation mandating the installation of solar panels on new buildings, despite the large potential of such installations.

Energy storage is a vital component of the effort to reach the 30% renewable power production target by 2030. It will make it possible to supply solar-produced power at nighttime when there is no sunlight but demand for electricity is high.

Last July, three renewable energy companies traded on the Tel Aviv Stock Exchange won the first tender published by the Public Utilities Authority - Electricity to construct photo-voltaic installations combined with energy storage, with a total output of 168 megawatts for 23 years at a price of NIS 0.199 per kilowatt-hour, which is 25% below the tariff for conventional power producers from gas and coal.