16 december 2020

2020-12-16: Met VIDEO - Toilet-Sensorset om darmkanker op te sporen - Toilet sensor set to transform colorectal cancer screening

Het OutSense-systeem controleert elke keer dat u naar het toilet gaat automatisch de excreties op bloedsporen. Foto met dank aan OutSense

OutSense gelooft dat waardevolle informatie die momenteel door het toilet wordt gespoeld, het welzijn kan verbeteren en levens kan redden.

Door: Israel21c - Abigail Klein Leichman 

Darmkanker groeit langzaam en kan worden genezen als het vroeg wordt ontdekt. Toch sterven er wereldwijd elk jaar bijna 700.000 mensen aan de ziekte, vooral omdat het zo erg onaangenaam is om een ontlastingsmonster te geven en een colonscopie te ondergaan.

Nu komt er een screeningsapparaat op de markt dat mogelijk kanker in een vroeg stadium op kan sporen. U hoeft daarvoor niets anders te doen dan op het toilet te zitten.

De OutSense IoT (Internet of Things) -sensor klikt op het toilet en werkt automatisch, niet-invasief, discreet en zonder actieve tussenkomst van de gebruiker.

Met behulp van multispectrale optische sensoren, een verlichtingsmodule en een autonome controller met een Wi-Fi-ontvanger, scant het vaste uitscheiding op zelfs kleine sporen van bloed, een mogelijk teken van ziekte dat kan worden gemist bij de fecale immunologische test (FIT) in het laboratorium.

De sensor "weet" wie er op het toilet zit op basis van de dichtstbijzijnde smartphone, of op andere manieren die het bedrijf momenteel niet kan onthullen.

De OutSense-interface toont de resultaten van een bestaande ontlastinganalyse.
Real-time analyse wordt uitgevoerd in de cloud met behulp van OutSense's eigen computer vision-algoritmen en AI. De melding van abnormale resultaten wordt onmiddellijk naar de smartphone van de gebruiker of zorgverlener gestuurd. Het is niet nodig om een monster naar het laboratorium te sturen of op de resultaten te wachten.

"Onze technologie stelt gebruikers en patiënten in staat om hun excreties automatisch te laten scannen en onmiddellijk bruikbare inzichten te krijgen op basis van de onderliggende chemische en fysieke samenstelling", zegt Yfat Scialom, CEO van OutSense.

"De oplossing biedt nieuwe manieren om mogelijke ernstige darmproblemen, zoals darmkanker, vroegtijdig op te sporen en de gezondheid en kwaliteit van zorg te verbeteren."

Detecteert uitdroging en UTI's

OutSense's gepatenteerde technologie screent niet alleen op darmkanker.

De technologie kan ook uitdroging, urineweginfecties, obstipatie en diarree detecteren, allemaal belangrijke oorzaken van achteruitgang en ziekenhuisopnamen van ouderen.

In Japan is een pilot gepland voor het opsporen van uitdroging en urineweginfecties bij ouderen, in samenwerking met een miljarden dollars tellend Japans bedrijf dat gespecialiseerd is in technologieën voor ouderenzorg op afstand.

Yifat Scialom, CEO van OutSense. Foto met dank aan OutSense

"Naast de medische impact, biedt deze oplossing mensen ook nieuwe manieren om hun welzijn te verbeteren, de therapietrouw te verbeteren en diëten en persoonlijke behoeften op het gebied van voeding in de gaten te houden", zegt Ishay Attar, oprichter van OutSense.

Klinische proeven voorafgaand aan FDA-aanvraag

OutSense, opgericht in 2016 door Attar, een Israëlische biomedisch ingenieur en seriële medtech-ondernemer, begon bij de Incentive Incubator die eigendom is van en beheerd wordt door Peregrine Ventures in samenwerking met de Israel Innovation Authority .

Eerste preklinische en klinische onderzoeken, mogelijk gemaakt door een basisinvestering van $ 2,5 miljoen, toonden aan dat OutSense 90% nauwkeurig is in het detecteren van bloedsporen in de ontlasting.

In november haalde de startup nog eens $ 2,2 miljoen op in een serie A-ronde van Peregrine Ventures om de ontwikkeling en het testen te voltooien.

OutSense voltooit het definitieve ontwerp en breidt de proeven uit in Israël en in het buitenland met het oog op het starten van het goedkeuringsproces door de Amerikaanse Food and Drug Administration en andere regelgevende instanties volgend jaar.

"OutSense is op zoek naar aanvullende strategische partners en plant volgend jaar nog een fondsenwervingsronde waarmee het bedrijf kan beginnen met marketingactiviteiten", zegt Scialom.

Ze vertelt ISRAEL21c dat gebruikers “relatief lage eenmalige kosten voor de hardware zullen betalen plus de abonnementskosten. De logica achter het abonnementsgeld is dat de volledige analyse wordt gedaan in een lab in de cloud. Met de gegevens die in de cloud worden verzameld, kunnen we gepersonaliseerde feedback geven. "

De clip-on werkt op batterijen, maar kan in de toekomst tijdens de productiefase in de toiletbril of toiletpot worden geïntegreerd.

Uitscheidingsdatabase

OutSense streeft er ook naar om, wat naar eigen zeggen de eerste en grootste database van menselijke uitscheiding ter wereld zou zijn, te creëren.

"Dit is vooral cruciaal bij darmkanker en andere aandoeningen die vaak niet gediagnosticeerd worden", merkt Scialom op, die in februari aan boord kwam vanuit EarlySense, een bedrijf voor het monitoren van patiënten.

Uiteindelijk zou de technologie kunnen worden gebruikt om het begin van een epidemie als Covid-19 te detecteren, maar ook voor gepersonaliseerde zorg, biofeedback, het fijner afstellen van medicatie en zelfs voor gepersonaliseerde voeding voor gewichtsbeheersing.

Het OutSense-team bestaat uit experts als CSO Tali Treibitz, hoofd van het Marine Imaging Lab aan de Universiteit van Haifa; en CTO Yaara Kaap Barnea, gepromoveerd in biologie en gespecialiseerd in biometrische monitoring.

OutSense werd geaccepteerd als een Intel Ingenuity Partner Program, ontving een Horizon 2020-subsidie en behaalde de tweede plaats in de China Heyuan International Mobile Innovation and Entrepreneurship Competition 2018. De startup kreeg in 2017 ook de eerste prijs van de California Israel Chamber of Commerce.

Voor meer informatie klik hier

 

************************
ENGLISH:

OutSense believes that valuable information currently flushed down the toilet can improve wellness and save lives.

By: Israel21c - Abigail Klein Leichman

The OutSense system automatically checks excretions for traces of blood every time you use the toilet. Photo courtesy of OutSense

Colorectal cancer grows slowly and can be cured when detected early. Yet nearly 700,000 people die of the disease every year worldwide, mainly because it’s just so very unpleasant to provide a stool sample and undergo a screening colonoscopy.

Now there’s an early screening device coming to the market that doesn’t require you to do anything but sit on the toilet.

The OutSense IoT (Internet of Things) sensor clips onto the toilet and operates automatically, non-invasively, discreetly and without active user intervention.

Using multispectral optical sensors, an illumination module and an autonomous controller with a Wi-Fi receiver, it scans solid waste for even tiny traces of blood — a possible sign of disease that can be missed by the lab-based fecal immunological test (FIT).

The sensor “knows” who is sitting on the toilet based on the closest smartphone, as well as other ways to identify the user that the company cannot disclose at the moment.

The OutSense interface shows results of a real-time feces analysis.

Real-time analysis is conducted in the cloud using OutSense’s proprietary computer vision algorithms and AI. Notification of any abnormal results is sent immediately to the smartphone of the user or caregiver — no need to take a sample to the lab or wait for results.

“Our technology allows users and patients to have their excretions scanned automatically and immediately receive actionable insights based on the underlying chemical and physical composition,” says Yfat Scialom, CEO of OutSense.

“The solution provides new ways for early detection of potential severe gut problems, such as colorectal cancer, and for improving health and quality of care.”

Detects dehydration and UTIs

OutSense’s proprietary technology doesn’t only screen for colorectal cancer.

The technology also can detect dehydration, urinary tract infections, constipation, and diarrhea –all major causes of deterioration and hospitalization of the elderly.

A pilot is planned in Japan for detection of dehydration and urinary tract infections in the elderly, in cooperation with a multibillion-dollar Japanese corporation that specializes in remote elderly care technologies.

Yifat Scialom, CEO of OutSense. Photo courtesy of OutSense

“Besides the medical impact, this solution also gives people new ways to improve their wellness, improve compliance to medications, and monitor diets and personal nutritional needs,” says Ishay Attar, founder of OutSense.

Clinical trials ahead of FDA application

Founded in 2016 by Attar, an Israeli biomedical engineer and serial medtech entrepreneur, OutSense started at the Incentive Incubator owned and operated by Peregrine Ventures in partnership with the Israel Innovation Authority.

Initial preclinical and clinical studies facilitated by a $2.5 million seed investment proved OutSense 90% accurate in detecting traces of blood in stool.

In November, the startup raised an additional $2.2 million in a Series A round from Peregrine Ventures to complete development and testing.

OutSense is completing its final design and expanding trials in Israel and abroad with an eye toward initiating the approval process with the US Food and Drug Administration and other regulatory bodies next year.

“OutSense is looking for additional strategic partners and is planning another fundraising round next year that will enable the company to begin marketing efforts,” says Scialom.

She tells ISRAEL21c that users will pay “a relatively low one-time hardware fee plus subscription fees. The logic behind the subscription fee is that the entire analysis is done in a lab on the cloud. The data that is collected in the cloud will enable us to give personalized feedback.”

The clip-on works on batteries, but in the future could be integrated into the seat or bowl at the manufacturing stage.

Waste database

OutSense also aims to create what it says would be the world’s first and largest database of human waste.

“This is especially crucial in colorectal cancer and other conditions which often go undiagnosed,” notes Scialom, who came aboard in February from patient-monitoring company EarlySense.

Eventually the technology could be used to detect the onset of an epidemic like Covid-19 as well as for personalized care, biofeedback, fine-tuning of drug dosage and even for personalized nutrition for weight control.

The OutSense team includes such experts as CSO Tali Treibitz, head of the Marine Imaging Lab at the University of Haifa; and CTO Yaara Kaap Barnea, who has a PhD in biology and specializes in biometric monitoring.

OutSense was accepted as an Intel Ingenuity Partner Program, received a Horizon 2020 grant and won second place in the 2018 China Heyuan International Mobile Innovation and Entrepreneurship Competition. The startup also got first prize from the California Israel Chamber of Commerce in 2017.

For more information, click here