01 februari 2021

2021-02-01: Nieuwe Israëlische accu's voor elektrische auto's laden in slechts 5 minuten op - New Israeli Battery for Electric Cars Charges In Just 5 Minutes.

Met dank aan Shutterstock

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De accu’s kunnen scooters en drones al opladen, maar het Israëlische bedrijf wil een revolutie teweegbrengen in de sector van elektrische auto's.

Door Yakir Benzion, Verenigd met Israël

Een Israëlisch hightechbedrijf dat gespecialiseerd is in de nieuwe generatie accu’s, heeft aangekondigd een nieuw product te hebben ontwikkeld waarmee elektrische auto's in vijf minuten kunnen worden opgeladen, meldde Globes donderdag.

StoreDot zei dat het voorbeelden van de eerste generatie accu-engineering met een oplaadtijd van 5 minuten beschikbaar stelt om de commerciële levensvatbaarheid van zijn XFC-accu’s voor autofabrikanten aan te tonen, zodat ze het bereik en de angst voor het opladen van elektrische voertuigen kunnen elimineren.

Een groot nadeel van elektrische auto's is dat het, in tegenstelling tot benzineauto's die in een paar minuten kunnen worden bijgetankt, uren duurt om een elektrische auto volledig op te laden.

StoreDot, dat net ten noorden van Tel Aviv in Herzliya is gevestigd, heeft al aangetoond dat de oplaadtijd van 5 minuten werkt in elektrische tweewielers en zegt dat het al ultrasnel opladen kan bieden aan een aantal andere industrieën, zoals commerciële drones en consumentenelektronica. 

Maar het grote geld zit in elektrische auto's, en StoreDot is op zoek naar potentiële partners voor elektrische voertuigen en industrie om de metalloïde Nano deeltjestechnologie te gebruiken die het traditionele grafiet vervangt. Het bedrijf noemt het een belangrijke doorbraak bij het oplossen van grote problemen die de bestaande technologie bemoeilijken met betrekking tot veiligheid, levensduur van de accu en zwelling, waarbij de accu’s gevaarlijk groter worden en hun behuizing kunnen splijten.

"StoreDot blijft groeien naarmate we een stap dichterbij komen om onze visie van het opladen in 5 minuten van EV's commercieel te realiseren", aldus StoreDot CEO Dr. Doron Myersdorf. "De aankondiging van vandaag markeert een belangrijke mijlpaal, waarbij XFC voor het eerst verder gaat dan innovatie in het laboratorium naar een commercieel levensvatbaar product dat klaar is voor massaproductie."

Myersdorf zei dat het bedrijf later dit jaar zal beginnen met de productie van de nieuwe prototype-accu van de tweede generatie, siliciumdominante anode voor elektrische voertuigen.

De accu’s zijn ontworpen om te worden geproduceerd op bestaande productielijnen voor lithium-ionaccu’s in de fabriek van hun partner, EVE Energy in China. Het bedrijf benadrukte de veiligheid van de nieuwe technologie en zei dat de monsters van de nieuwe technologie voldoen aan de internationale vereisten van UN 38.3, die de veiligheid van Li-ion-accu’s tijdens verzending garandeert.

StoreDot heeft al een aantal indrukwekkende financiers, waaronder British Petroleum (BP), Daimler, Samsung en de Israëlische miljardair Roman Abramovich. Het bedrijf begon met het snel opladen van smartphones, maar verlegde zijn focus naar de sector van elektrische voertuigen, meldde Globes .

"We hebben StoreDot opgericht om te bereiken wat velen zeiden dat het nooit zou kunnen worden gedaan, namelijk accu’s ontwikkelen die in slechts vijf minuten volledig kunnen worden opgeladen", zei Mysersdorf, die zei dat ze de technologie al twee jaar geleden hebben bewezen met een elektrische scooter en vorig jaar opnieuw met een commerciële drone.

“De mijlpaal van vandaag is nog maar het begin. We staan aan de vooravond van een revolutie in het opladen van elektrische voertuigen die de kritische barrière voor massale acceptatie van elektrische voertuigen zal wegnemen,” zei hij.

 

******************************
ENGLISH:

The batteries can already recharge scooters and drones, but the Israeli company is aiming to revolutionize the electric car sector.

By Yakir Benzion, United With Israel

An Israeli high-tech company that specializes in the new generation of batteries announced it has developed a new product that will enable electric cars to be recharged in five minutes, Globes reported Thursday.

StoreDot said it is making samples of the first-generation 5-minute-charge battery engineering available in order to show the commercial viability of its XFC batteries for car manufacturers so that they can eliminate the range and charging anxiety associated with electric vehicles.

A big drawback to electric cars is that unlike gasoline powered vehicles that can be refueled in a couple of minutes, it takes hours to fully charge an electric car.

Based just north of Tel Aviv in Herzliya, StoreDot has already shown the 5-minute charge time works in two-wheeled electric vehicles and says it can already offer ultra-fast charging to a number of other industries, such as commercial drones and consumer electronics.

But the big money is in electric cars, and StoreDot is looking for potential electric vehicle and industry partners to use its metalloid nano-particles technology that replaces traditional graphite. The company calls it a key breakthrough in overcoming major issues that plague existing technology with regard to safety, battery cycle life and swelling – where the batteries get dangerously bigger and can split their housing.

“StoreDot continues to go from strength to strength as we get one step closer to making our vision of 5-minute charging of EVs a commercial reality,” said StoreDot CEO Dr. Doron Myersdorf. “Today’s announcement marks an important milestone, moving XFC for the first time beyond innovation in the lab to a commercially-viable product that is scalable for mass production.”

Myersdorf said the company will begin producing the new second-generation, silicon-dominant anode prototype battery for electric vehicles later this year.

The batteries are designed to be produced on existing Lithium-ion battery production lines at the factory of their partner, EVE Energy in China. The company stressed the safety of the new tech, saying the samples of the new technology are compliant with the UN 38.3 international requirement, which ensures the safety of Li-ion batteries during shipping.

StoreDot already has some impressive backers, including British Petroleum (BP), Daimler, Samsung and Israeli billionaire Roman Abramovich. The company got its start with fast-charging of smartphones but switched its focus to the electric vehicles sector, Globes reported.

“We founded StoreDot to achieve what many said could never be done – develop batteries capable of delivering a full charge in just five minutes,” Mysersdorf said, saying they’ve already proven the technology two years ago with an electric scooter and again last year with a commercial drone.

“Today’s milestone is just the beginning. We’re on the cusp of achieving a revolution in the electric vehicle charging experience that will remove the critical barrier to mass adoption of electric vehicles,” he said.