05 februari 2021

2021-02-05: Een airconditioner die virussen en andere ziektekiemen kan doden - An air conditioner that can kill viruses and other germs.

Air Care 02 zet watermoleculen uit de lucht om in een kleine hoeveelheid waterstofperoxide om virussen, bacteriën en schimmels te doden. Foto met dank aan Tadiran

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Het 'patent van het millennium' van Tadiran maakt gebruik van waterstofperoxide om 99,999% van de virussen, ziektekiemen en bacteriën in gesloten ruimtes te doden.

Door: Israel21c -  Abigail Klein Leichman 

 De Israëlische fabrikant van airconditioners Tadiran heeft zojuist Air Care 02 geïntroduceerd, een unieke internationaal gepatenteerde technologie die 99,999% van de virussen, ziektekiemen en bacteriën binnenshuis verwijdert.

De eerste technologie van Tadiran, gebaseerd op waterstofperoxide, wordt geïnstalleerd in de Sense Inverter-serie van mini-centrale airconditioners die beschikbaar zijn in Israël. Verschillende wereldwijde airconditioningbedrijven zijn in onderhandeling met Tadiran over de opname van Air Care 02.

Het 60-jarige bedrijf begon drie jaar geleden met onderzoek en ontwikkeling voor Air Care 02, lang voor de Covid-19-pandemie. Maar de timing van de release kan niet beter zijn.

Tadiran CEO Moshe Mamrud. Foto met dank aan Tadiran

"De technologische behoefte aan het zuiveren en desinfecteren van lucht is in deze huidige tijd aanzienlijk toegenomen als gevolg van de veranderingen die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden met betrekking tot de noodzaak om in besloten ruimtes te verblijven en het toegenomen gebruik van airconditioners als gevolg daarvan", aldus Tadiran CEO Moshe Mamrud.

“Uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie is gebleken dat onze leefomgeving thuis vijf keer meer vervuild is dan de buitenomgeving, iets dat infecties veroorzaakt bij miljoenen mensen over de hele wereld. Enkele jaren geleden hebben we besloten om de leider te worden op het gebied van luchtbehandeling en het produceren van gezonde lucht in huis.”

Air Care 02 zet een deel van het vocht in de lucht om in kleine hoeveelheden waterstofperoxidemoleculen,  genoeg om virussen, bacteriën en schimmels effectief te doden, zoals bewezen in een door de FDA goedgekeurd laboratorium in de Verenigde Staten, maar 100 keer minder dan de per wet toegestane hoeveelheid.

De bijproducten van ammoniak en ozon zijn biologisch afbreekbaar en verdwijnen uiteindelijk uit het milieu. Het zelfreinigende mechanisme van het product minimaliseert het vereiste onderhoud en zorgt ervoor dat stof de efficiëntie niet schaadt.

Tadiran-producten worden gemaakt in Israël en wereldwijd verkocht.

 

 

***************************
ENGLISH:

Tadiran's ‘patent of the millennium’ uses hydrogen peroxide to kill 99.999% of viruses, germs and bacteria in enclosed spaces.

By: Israel21c -  Abigail Klein Leichman

Air Care 02 converts water molecules from the air into a small amount of hydrogen peroxide to kill viruses, bacteria and mold. Photo courtesy of Tadiran

Israeli air-conditioner manufacturer Tadiran just introduced Air Care 02, a unique internationally patented technology that wipes out 99.999% of viruses, germs and bacteria from indoor environments.

Tadiran’s first-of-its-kind technology, based on hydrogen peroxide, is being installed in its Sense Inverter series of mini central air conditioners available in Israel. Several global air-conditioning companies are in negotiations with Tadiran about incorporating Air Care 02.

The 60-year-old company began research and development for Air Care 02 three years ago, long before the Covid-19 pandemic. But the timing of its release couldn’t be better.

Tadiran CEO Moshe Mamrud. Photo courtesy of Tadiran

“The technological need for purifying and disinfecting air has increased significantly in these current times, due to the changes that have taken place over the past year regarding the need to stay in enclosed spaces and the increased use of air conditioners as a result,” said Tadiran CEO Moshe Mamrud.

“Research by the World Health Organization has found that our home living environment is five times more polluted than the outdoor environment – something that causes infections among millions around the world. Several years ago, we decided to become the leader in the field of treating the air and producing a home filled with healthy air.”

Air Care 02 converts some of the moisture in the air into small amounts of hydrogen peroxide molecules – enough to effectively kill viruses, bacteria and mold, as proven in an FDA approved laboratory in the United States, yet 100 times less than the amount allowed per law.

The byproducts of ammonia and ozone are biodegradable and ultimately disappear from the environment. The product’s self-cleaning mechanism minimizes required maintenance and ensures that dust will not harm its efficiency.

Tadiran products are made in Israel and sold worldwide.