23 februari 2021

2021-02-23: Israëlisch startup laat bezorgdrone bestemming bereiken zonder een gps signaal - Israeli startup lets delivery drone reach destination without a GPS signal

Bezorgdrones . Foto Simplex Interactive

De Israëlische startup Sightec zei woensdag dat het een “wereldwijde primeur” heeft bereikt met een vlucht van een bezorgdrone die erin is geslaagd om met succes zijn bestemming te bereiken in een gebied waar geen GPS ontvangst mogelijk is en buiten het gezichtsveld van de onderzoekers, met behulp van computervisie en kunstmatige intelligentietechnologieën.

Door Joods.nl

De testvlucht maakte deel uit van een aanbesteding van het pilotprogramma voor dronelevering dat wordt uitgevoerd door het Israëlische Ministerie van Transport (MOT), Ayalon Highways, de Civil Aviation Authority of Israel (CAAI) en de Israel Innovation Authority, voor het testen en demonstreren van dronetechnologieën in een beheerd luchtruim.

Volgens Roy Shmuel, de CEO van Sightec, is dit een belangrijke mijlpaal op weg naar de goedkeuring van bezorgdrone operaties in Israël.

Door de software die de in Tel Aviv gevestigde startup heeft ontwikkeld, onder de naam NavSight, verandert de software de camera’s van iedere staandaardrone in slimme, betaalbare sensoren die de drone in staat stellen om “zijn omgeving te zien en te begrijpen”, zoals de menselijke piloot dat doet, en met behulp van videoverwerkingstechnologie om de drone te helpen zijn locatie in realtime te identificeren.

“Omdat GPS-signalen zijn altijd beschikbaar zijn of kunnen worden verstoord door een satelliet storing, zonnevlammen of zelfs kwaadwillig hacken, is het van cruciaal belang om andere vormen van navigatie te ontwikkelen, waardoor de afhankelijkheid van gps wordt verminderd vooral in het geval van drones, die zouden kunnen crashen zonder het signaal en mensen en gebouwen in gevaar zouden kunnen brengen,” zei Roy Shmuel, de CEO van Sightec.

“We geven drones de mogelijkheid om veilig van punt A naar punt B te komen”, zei hij, zonder dat er gps-signalen nodig zijn. “Er is momenteel wereldwijd geen andere oplossing beschikbaar,” voegde hij eraan toe.

Voorafgaand aan de vlucht wordt de route voorgeprogrammeerd in de drone, maar als de GPS uitvalt, wordt de camera automatisch ingeschakeld en werkt deze als een sensor.

Hierdoor kan de drone zijn omgeving in realtime visualiseren, wat hij ‘ziet’ met een kaart, en zijn eigen locatie bepalen, zowel tijdens dag- als nachtmissies. De technologie kan grond- en luchtobjecten detecteren en classificeren, en 3D-mapping uitvoeren om de omgeving volledig te begrijpen. De drone is dan in staat om veilig te landen in de noodmodus of zijn uiteindelijke locatie te bereiken zonder gebruik van de GPS of een menselijke piloot, zei Shmuel.

Tijdens de testvlucht op zondag navigeerde de technologie van Sightec de drone met succes op vijf vooraf bepaalde routes nabij de zuidelijke stad Yeruham. “De drone voltooide elke route veilig, van start tot volledige landing, over woestijn en bouwplaatsen”, zei Shmuel.

The Sightec drone test flight over Yeruham . Sightec photo

De test werd uitgevoerd als onderdeel van een aanbestedingsproces van Ayalon Highways, dat op zoek is naar technologieën die de dreiging van GPS-verstoring bij drone-operaties oplossen.

Sightech en haar partner, Simplex Interactive, werden geselecteerd om hun technologie te demonstreren. Simplex heeft een drone-besturingssysteem ontwikkeld waarmee meerdere drones buiten de visuele gezichtslijn en in het gedeelde luchtruim kunnen worden bediend.

De software van Sightech integreert algoritmen die zijn gebaseerd op academisch onderzoek onder leiding van prof. Joseph Francos van de afdeling elektrotechniek en computertechnologie aan de Ben-Gurion Universiteit van de Negev.

In de komende kwartalen zal de startup aanvullende pilots met zijn technologie uitvoeren op verschillende locaties in Israël, zei Shmuel.********************
ENGLISH:

Delivery drones . Photo Simplex Interactive

Israeli startup Sightec said Wednesday that it has achieved a "global first" with a flight of a delivery drone that managed to successfully reach its destination in an area where GPS reception is not possible and outside the field of vision of researchers, using computer vision and artificial intelligence technologies.

By Jew.com

The test flight was part of a tender of the drone delivery pilot program conducted by the Israeli Ministry of Transport (MOT), Ayalon Highways, the Civil Aviation Authority of Israel (CAAI) and the Israel Innovation Authority, for testing and demonstrating drone technologies in managed airspace.

According to Roy Shmuel, Sightec's CEO, this is an important milestone towards the approval of delivery drone operations in Israel.

Through the software developed by the Tel Aviv-based startup, under the name NavSight, the software turns the cameras of any standing drone into smart, affordable sensors that allow the drone to "see and understand its surroundings" as the human pilot does, and using video processing technology to help the drone identify its location in real time.

"Because GPS signals are always available or can be disrupted by satellite failure, solar flares or even malicious hacking, it is critical to develop other forms of navigation, reducing the dependence on GPS especially in the case of drones, which could crash without the signal and endanger people and buildings," said Roy Shmuel, Sightec's CEO.

"We are giving drones the ability to get from point A to point B safely," he said, without the need for GPS signals. "There is currently no other solution available worldwide," he added.

Prior to flight, the route is pre-programmed into the drone, but if the GPS fails, the camera automatically turns on and acts as a sensor.

This allows the drone to visualize its surroundings in real time, which it "sees" with a map, and determine its own location, both during day and night missions. The technology can detect and classify ground and aerial objects, and perform 3D mapping to fully understand the environment. The drone is then able to land safely in emergency mode or reach its final location without the use of GPS or a human pilot, Shmuel said.

During Sunday's test flight, Sightec's technology successfully navigated the drone along five predetermined routes near the southern city of Yeruham. "The drone completed each route safely, from takeoff to full landing, over desert and construction sites," Shmuel said.


The Sightec drone test flight over Yeruham . Sightec photo

The test was conducted as part of a procurement process by Ayalon Highways, which is looking for technologies that solve the threat of GPS interference in drone operations.

Sightech and its partner, Simplex Interactive, were selected to demonstrate their technology. Simplex has developed a drone control system that allows multiple drones to be operated outside the visual line of sight and in shared airspace.

Sightech's software integrates algorithms based on academic research led by Prof. Joseph Francos of the Department of Electrical and Computer Engineering at Ben-Gurion University of the Negev.

In the coming quarters, the startup will conduct additional pilots of its technology at various locations in Israel, Shmuel said.