09 maart 2021

2021-03-09: Een mini-luierreinigingsmachine voor hergebruik van luiers - A mini diaper cleaning machine for reusable diapers

Foto door Jamie Coupaud on Unsplash

Nederlands + English

NEDERLANDS:

Een vader uit Tel Aviv vindt een mini-luierreinigingsmachine uit die katoenen luiers een praktischer (en minder stinkende) optie voor ouders zou kunnen maken.

Door: Israel21c -  Abigail Klein Leichman 

Vanaf het moment dat hij tweeënhalf jaar geleden vader werd, begon Alon Cohen na te denken over hoe hij het gebruik van luiers kon verbeteren.

Wegwerpartikelen zijn gemakkelijk, maar als milieubewuste man kon hij de hoeveelheid niet-afbreekbaar afval die zijn baby produceerde niet verdragen. (Geschat wordt dat er elk jaar wereldwijd 258 miljard luiers op de vuilnisbelt belanden).

Hij stelde voor aan zijn vrouw, Maytal Amir, om over te stappen op herbruikbare stoffen luiers.

"Ze zei: 'Alon, dat is een goed idee, maar jij moet dan alles schoonmaken. Ik raak niet één vuile luier aan', herinnert hij zich.

Hij leerde al snel dat er zes stappen zijn van een vuile luier naar een schone luier: De vaste stoffen in het toilet dumpen, sproeien of weken, wachten tot je er 20 of 30 hebt om de wasmachine te vullen ("en ondertussen stinken ze"), ze een of twee cycli met een speciaal wasmiddel laten doorlopen, en ze drogen.

"En het resultaat is niet altijd goed. Soms zitten er nog vlekken op en moet je ze misschien bleken", zegt Cohen.

Bovendien hebben mensen die geen wasmachine in huis hebben, geen zin om een zware, stinkende stapel vuile luiers ergens anders heen te sjouwen.

"Dit alles maakt veel ouders huiverig voor het gebruik van stoffen luiers," zegt Cohen.

De PIKA luierreinigingsmachine. Foto met dank aan PIKA Luiers

Cohen besloot zijn vaderschapsverlof, bij een fondsenadministratief bedrijf, te gebruiken om een beter reinigings- en bewaarsysteem voor hergebruik van luiers uit te vinden.

PIKA Diapers, dat nu in Israël wordt verkocht en in de Verenigde Staten kan worden besteld, doet dienst als luieremmer en kan 1-10 luiers wassen en ontsmetten. Voorreinigen of inweken is niet nodig.

"PIKA is een kleine, stille waterzuinige machine die gemakkelijk kan worden aangesloten op het waterleidingnet en op de afvoerbuizen, net als een gewone wasmachine. Het reinigt luiers in één stap met een door ons ontwikkeld tablet waarvoor patent is aangevraagd", vertelt Cohen aan ISRAEL21c.

"In twee tot drie uur zijn de luiers perfect schoon en ontsmet. Het tablet lost al het afval op en verwijdert ziektekiemen," zegt hij. Toekomstige modellen zullen ook een droogfunctie hebben.

PIKA kan worden gestart met een druk op de knop of automatisch op een vooraf ingesteld tijdstip van de dag.

En het is niet zomaar een mini-wasmachine. De ingebouwde sensoren van PIKA sturen ouders voedingsinformatie uit de poep, rechtstreeks naar een app op hun telefoon.

Succesvol proefproject in Tel Aviv

Cohens grootmoeder hielp bij het opstarten van de startup, die uit drie medeoprichters bestaat: Cohen is Algemeen Directeur, Amir is Directeur Design, en Moti Marcos Dorfman is Directeur Technologie.

"Moti is de geniale ingenieur die ons prototype heeft gebouwd," zegt Cohen.

PIKA was een van de top 10 finalisten in de meest recenteStartup World Cup Israel evenement gesponsord door Pegasus Tech Ventures.

Alon Cohen met zijn dochter Raz, die de inspiratie vormde voor de uitvinding van PIKA. Foto door Maytal Amir

Amir bedacht de naam PIKA, dat is de afkorting van "pipi kaki", de Israëlische kindernaam voor urine en uitwerpselen.

In de adviesraad zitten productontwikkelingsadviseur Gilad Oppenheimer, wasmiddelenspecialist Yitzchak Gefen en voormalig Huggies-marketingmanager Revital Abraham Elnekave.

"We zijn in de eerste week van februari begonnen met de verkoop van ons eerste model in Israël, na een proefproject met ouders in Tel Aviv dat veel positieve reacties opleverde," zegt Cohen, die momenteel investeerders zoekt.

"We beginnen nu met voorbestellingen in de VS voor levering over zes tot negen maanden. We zullen een leasemodel aanbieden waarbij je de machine, luiers en tablets krijgt voor een vaste maandelijkse prijs van ongeveer $50."

Luierdiensten, als die beschikbaar zijn waar je woont, kosten ongeveer twee keer zoveel. En, zegt Cohen, "je moet hun luiers gebruiken en je moet een stapel vuile luiers in je huis bewaren totdat ze het komen ophalen."

De PIKA luierwasmachine doet ook dienst als luieremmer. Foto met dank aan PIKA Luiers 

Hij wijst erop dat flatgebouwen een PIKA in de gemeenschappelijke wasruimte zouden kunnen installeren. De machine zou ook in kleine appartementen passen, 40 x 40 x 72 cm (15,7 x 15,7 x 28 inch).

Cohen schat dat als elke ouder PIKA zou gebruiken in plaats van wegwerpluiers van plastic en papier, de wereld 18.679.487 ton broeikasgassen, 31.119.231 ton afval, 22.529.647 ton aardolie en 13.517.788 ton hout bespaard zou blijven.

Cohen en Amir hebben onlangs hun tweede kind gekregen en verhuizen naar een groter huis, samen met hun eigen PIKA.

Klik hier om Cohen zijn uitvinding te horen uitleggen op de Zero Waste Countdown podcast.

 

 

**********************************
ENGLISH:

Photo by Jamie Coupaud on Unsplash

Tel Aviv father invents a mini diaper-cleaning machine that could make cloth diapers a more practical (and less smelly) option for parents.

By: Israel21v -  Abigail Klein Leichman

From the moment he became a father two and a half years ago, Alon Cohen began thinking about how to do diapers better.

Disposables are easy, but as an environmentally aware guy he couldn’t bear the amount of nondegradable garbage his baby was generating. (It’s estimated that 258 billion diapers are added to landfills around the world every year.)

He suggested to his wife, Maytal Amir, that they switch to reusable cloth diapers.

“She said, ‘Alon, that’s a nice idea but you’ll have to do all the cleaning. I’m not touching one soiled diaper,’” he recalls.

He quickly learned there are six steps from a soiled diaper to a clean diaper: Dump the solids in the toilet, spray or soak, wait till you have 20 or 30 to fill the washing machine(“and meantime they smell”), run them through one or two cycles with a special detergent, and dry them.

“And the result is not always good. Sometimes they’re still stained and you may have to bleach them,” says Cohen.

Furthermore, people who do not have an in-house washing machine aren’t keen to schlep a heavy, smelly soiled diaper pile somewhere else.

“All of this makes many parents hesitant to use cloth diapers,” says Cohen. 

The PIKA diaper-cleaning machine. Photo courtesy of PIKA Diapers

Cohen decided to use his paternity leave from a fund administration firm to invent abetter cleaning and storing system for reusable diapers.

Now sold in Israel and available for pre-order in the United States, PIKA Diapers doubles as a diaper bin and can wash and sanitize 1-10 diapers. No precleaning or soaking is necessary.

“PIKA is a small, quiet water-efficient machine that hooks up easily to the water and drainpipes like a regular washing machine. It cleans diapers in one step with a patent-pending tablet we developed,” Cohen tells ISRAEL21c.

“In two to three hours, the diapers are perfectly clean and sanitized. The tablet dissolves all the waste and eliminates germs,” he says. Future models will also have a dryer function.

PIKA can be started with the touch of a button or automatically at a preset time of day.

And it’s not just a mini washing machine. PIKA’s built-in sensors send parents nutrition insights gleaned from the poop, straight to an app on their phones.

Successful pilot in Tel Aviv

Cohen’s grandmother helped bootstrap the startup, which has a staff of three cofounders: Cohen is chief executive officer, Amir is chief design officer, and Moti Marcos Dorfman is chief technology officer.

“Moti is the genius engineer who built our prototype,” says Cohen.

PIKA was one of the top 10 finalists in the most recent Startup World Cup Israel event sponsored by Pegasus Tech Ventures.

Alon Cohen with his daughter Raz, who inspired the invention of PIKA. Photo by Maytal Amir

Amir came up with the name PIKA – it’s short for “pipi kaki,” Israeli children’s nickname for urine and feces.

An advisory board includes product development consultant Gilad Oppenheimer, detergent specialist Yitzchak Gefen, and former Huggies marketing executive Revital Abraham Elnekave.

“We started selling our first model in Israel during the first week of February after doing a pilot with parents in Tel Aviv that got great feedback,” says Cohen, who’s currently seeking investors.

“We are starting preorders in the US for delivery in six to nine months. We’ll offer a leasing model where you get the machine, diapers and tablets for a fixed monthly price of about $50.”

Diaper services, if they’re available where you live, cost about twice that much. And, says Cohen, “you have to use their diapers and you have to keep a pile of soiled diapers in your house until they pick up.”

The PIKA diaper-washing machine doubles as a diaper bin. Photo courtesy of PIKA Diapers

He points out that apartment buildings could install a PIKA in the communal laundry room. The machine could also fit in small apartments, at 40 x 40 x 72 cm (15.7 x 15.7 x 28 inches).

Cohen estimates that if every parent would use PIKA instead of disposable diapers made of plastic and paper, it would save the world 18,679,487 tons of greenhouse gases, 31,119,231 tons of garbage, 22,529,647 tons of petroleum and 13,517,788 tons of wood.

Cohen and Amir recently had their second baby and are moving to a larger home, along with their very own PIKA.

Click here to hear Cohen explaining his invention on the Zero Waste Countdown podcast.