24 maart 2021

2021-03-24: Bagagedesinfectie in 30 seconden komt naar luchthavens - 30-seconds baggage desinfection coming to airports

Op luchthavens kan het nodig zijn om bagage te desinfecteren. Foto door White Field Photo op Unsplash

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Een nieuwe machine voor het desinfecteren van bagage kan onderdeel worden van de biologische veiligheidsroutine naarmate wereldwijd het reizen wordt hervat.

Door: Israel21c - Abigail Klein Leichman

 Naast de röntgenapparatuur die onze bagage op elke luchthaven ter wereld inspecteert, kunnen we binnenkort machines zien die 99,99% desinfectie van ziektekiemen op handbagage en ingecheckte tassen bieden.

De Israëlische start-up WarpUV voor de desinfectie van biologische gevaren is van plan dit jaar AirFort-machines te leveren om luchthavens te helpen de verspreiding van bacteriën, sporen en virussen nog komende virussen te voorkomen die verkoudheid, seizoensgriep, en Covid-19  veroorzaken.

"Biosecurity is een urgent en cruciaal onderdeel van de luchthavenbeveiliging geworden sinds de beperking van Covid-19 de overgrote meerderheid van het luchtverkeer heeft stilgelegd", zegt WarpUV CEO en medeoprichter Amir Fischer, een periodieke ondernemer die vier jaar ervaring heeft in luchtvaart- en luchthavenbeveiliging  op luchthaven London Heathrow.

"Samen met vaccinaties en Covid-19-tests, kan desinfectie van passagiersbagage zorgen voor een veiligere vliegervaring en toekomstige lokale uitbraken helpen voorkomen voordat ze wereldwijde pandemieën worden", zegt hij.

Ultraviolette desinfectie in 30 seconden

De AirFort-technologie van WarpUV is intern ontwikkeld en getest in het laboratorium voor microbiële pathogenese van de Universiteit van Tel Aviv, onder leiding van prof. Anat Herskovits. Ze is ook hoofd microbiologie van WarpUV.

Het duurt minder dan 30 seconden voordat AirFort's eigen 3D-array met ultraviolette stralen verontreinigde oppervlakten, door handbagage en ingecheckte tassen, persoonlijke spullen en extra grote tassen en pakketten, desinfecteert voordat ze een hal van een luchthaven of het vrachtruim van het vliegtuig ingaan.

Snelheid wordt essentieel wanneer het verkeersvolume terugkeert naar het niveau van voor de pandemie, zegt Fischer, erop wijzend dat andere desinfectietechnologieën voor bagage, die er nog aankomen, tot 30 minuten in plaats van 30 seconden duren.

"En het is deze snelheid van AirFort die praktisch is voor het verwerken van de enorme hoeveelheid passagiers op grote luchthavens", zegt hij.

Illustratie van het AirFort-bagagedesinfectiesysteem van WarpUV. Afbeelding met dank aan WarpUV

In 2019 bedienden 17.500 commerciële luchthavens meer dan 925 miljoen passagiers op bijna 39 miljoen vluchten.

"Aangezien elke passagier jaarlijks een of twee stuks bagage in vliegtuigen vervoert, blijft reizen per vliegtuig een van de meest kwetsbare manieren om besmettelijke ziekten via de lucht te verspreiden", zegt Fischer.

"Als je denkt aan de vele mensen die dezelfde stukken bagage op een luchthaven kunnen aanraken, kan slechts één besmette werknemer of passagier die met die tas omgaat, een virus wijd en zijd verspreiden", vertelt Fischer aan ISRAEL21c.

Mogelijke blootstellingsbron

De Amerikaanse ministeries van Binnenlandse Veiligheid, Transport en Gezondheid en Human Services hebben gezamenlijke richtlijnen uitgevaardigd die handbagage, bagage en reiskoffers categoriseren als een biologisch gevaar.

De European Union Aviation Safety Agency (EASA) en de International Air Transport Association (IATA) hebben deze items ook geclassificeerd als een risico op besmetting, en niet alleen gerelateerd aan Covid-19.

Volgens de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention is het algemene risico voor bagage-afhandelaars laag, maar "mogelijke bronnen van blootstelling kunnen oppervlakken zijn die worden aangeraakt of gehanteerd door een persoon met Covid-19 of door het aanraken van de mond, neus of ogen. "

Fischer merkt op dat bagageafhandelaars op verschillende luchthavens besmet raakten met Covid-19, waardoor in sommige gevallen tot sluiting overgegaan moest worden.

“Als we naar gepubliceerde gegevens kijken, is slechts ongeveer 80% van de tot nu toe bekende infecties het gevolg van blootstelling aan Covid-19-patiënten. Als 20% van de infecties kan worden voorkomen met behulp van de Warp AirFort-technologie, is dat een belangrijke stap in de richting van het uitbannen van virusverspreiding. "

Inzet op 5 luchthavens

"Ons plan is om in 2021 te beginnen met de implementatie op vijf luchthavens en zo snel als we de machines kunnen bouwen uit te breiden naar meer luchthavens", zegt Fischer.

AirFort-units worden geïnstalleerd in combinatie met bestaande röntgenapparatuur voor bagage en op de inkomende bagagetransportband en inkomende controlepunten.

"De AirFort-apparaten zijn ontworpen om te voldoen aan de passagiersstroom van luchthavens, inkomend en uitgaand, dus we verwachten dat er op luchthavens minstens het dubbele aantal röntgenapparatuur nodig zal zijn", zegt Fischer.

"WarpUV begrijpt het huidige uitdagende financiële klimaat in de luchtvaartsector en daarom hebben we een bedrijfsmodel ontwikkeld dat twee alternatieven biedt voor de inzet van de apparaten", voegt hij eraan toe.

Luchthavens kunnen de apparaten rechtstreeks kopen via een ‘purchase and service level agreement’ (SLA) of kiezen voor een Machine as a Service (MaaS) -model waarbij de luchthaven een kleine vergoeding per passagier in rekening brengt die kan worden gedekt door een toeslag op de tickets.

Fischer meldt dat er "veel belangstelling" voor de AirFort-apparaten is.

"Met toegang tot bijna 100 luchthavens via twee toonaangevende distributeurs in de branche, heeft WarpUV al deals op de plank die meer dan $ 100 miljoen aan inkomsten vertegenwoordigen", zegt hij.

Het bedrijf werd in 2020 opgericht door Fischer samen met Eitan Haimovich en Gil Luxenbourg.

Voor meer informatie klik hier

 

*************************
ENGLISH: 

Disinfecting baggage could become required in airports. Photo by White Field Photo on Unsplash

A new luggage disinfection machine may become part of the biosecurity routine as global travel resumes.

By: Israel21c - Abigail Klein Leichman  

Alongside the x-ray machines that scrutinize our luggage at every airport in the world, we may soon see machines that provide 99.99% disinfection from germs on carry-on and checked bags.

Israeli biohazard disinfection startup WarpUV plans to start delivering AirFort machines this year to help airports contain the spread of bacteria, spores and the viruses that cause the common cold, seasonal influenza, Covid-19 and viruses yet to come.

“Biosecurity has become an urgent and critical staple of airport security since the Covid-19 containment shut down the vast majority of air traffic,” says WarpUV CEO and cofounder Amir Fischer, a serial entrepreneur who spent four years in airline and airport security at London Heathrow airport.

“Along with vaccinations and Covid-19 testing, disinfection of passenger luggage can ensure a safer air travel experience and help prevent future local outbreaks before they become global pandemics,” he says.

Ultraviolet disinfection in 30 seconds

WarpUV’s AirFort technology was created in-house and tested in Tel Aviv University’s microbial pathogenesis laboratory headed by Prof. Anat Herskovits. She also serves as WarpUV’s head of microbiology.

It takes less than 30 seconds for AirFort’s proprietary 3D array of ultraviolet lightsto disinfect surface contamination from carry-on and checked bags, personal items and oversized bags and parcels before they enter an airport concourse or the plane’s cargo hold.

Speed will become essential when the volume of traffic returns to pre-pandemic levels, Fischer says, noting that other luggage disinfecting technologies in the pipeline take up to 30 minutes as opposed to 30 seconds.

“And it’s this speed that makes AirFort practical for handling the massive passenger volumes at major airports,” he says.

Illustration of WarpUV’s AirFort luggage disinfection system. Image courtesy of WarpUV

In 2019, 17,500 commercial airports served more than 925 million passengers on nearly 39 million flights.

“With each passenger carrying one or two pieces of luggage onto planes annually, air travel remains one of the most vulnerable means for spreading airborne infectious diseases,” Fischer says.

“If you think about the multiple people who may touch the same pieces of luggage at an airport, just one infected worker or passenger who handled that bag could spread a virus far and wide,” Fischer tells ISRAEL21c.

Potential source of exposure

The US Departments of Homeland Security, Transportation, and Health and Human Services issued joint guidelines that categorize carry-on items, baggage, and luggage as a biohazard threat.

The European Union Aviation Safety Agency (EASA) and the International Air Transport Association (IATA) have also classified these items as a risk of contamination, and not only related to Covid-19.

According to the US Centers for Disease Control and Prevention, the general risk to baggage handlers is low, but “potential sources of exposure could include surfaces touched or handled by a person with Covid-19 or by touching your mouth, nose, or eyes.”

Fischer notes that baggage handlers at several airports became infected with Covid-19, in some cases forcing shutdowns.

“When looking at published data, only about 80% of infections are from known exposure to Covid-19 patients. If 20% of infections can be prevented using Warp AirFort technology, it’s a major step toward eradicating virus spread.”

Deployment in 5 airports

“Our plan is to begin deployment in five airports in 2021 and expand to more airports as quickly as we can build the machines,” says Fischer.

AirFort units will be installed in conjunction with existing luggage x-ray machines and on the incoming luggage conveyor and inbound checkpoints.

“The AirFort devices are designed to meet airports’ passenger flow – inbound and outbound– so we expect there will be a need for at least double the number of x-ray machines in airports,” Fischer says.

“WarpUV understands the current challenging financial climate in the air travel industry, and so we created a business model that offers two alternatives for the deployment of the devices,” he adds.

Airports may buy the devices outright via a purchase and service level agreement (SLA) or opt for a Machine as a Service (MaaS) model in which the airport is charged a small fee per passenger that could be covered by a ticket surcharge.

Fischer reports “a great deal of interest” in the AirFort devices.

“With access to nearly 100 airports via two leading industry distributors, WarpUV already has deals underway representing more than $100 million in revenue,” he says.

The company was formed in 2020 by Fischer along with Eitan Haimovich and Gil Luxenbourg.

For more information, click here